Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement pràctic i construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització d'Empreses. Els continguts es centren especialment en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn. També s'estudien els subsistemes d'administració, financer, comercial i d'operacions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ASSUMPCIO RAFART SERRA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
  • CE03 - Coneixement adequat del concepte d'empresa i el seu marc institucional i jurídic, així com els aspectes bàsics de organització i gestió d'empresa
  • CFB6 Coneixement adequat del concepte d'empresa i el seu marc institucional i jurídic, així com els aspectes bàsics d'organització i gestió d'empresa.

Continguts

1. L'Empresa i l'Entorn

          1.1. Organitzacions, entorn, mercat i estratègia

          1.2. Concepte d'organització

          1.3. Entorn (genèric i específic). Les cinc Forces Competitives

          1.4. Anàlisi Interna

          1.5. Concepte i tipus d'estratègia

2. Tipologies d'empresa

3. Informació comptable a l'empresa

          3.1. Introducció a la comptabilitat

          3.2. Els principis comptables

4. El balanç de Situació

          4.1. Concepte de Patrimoni

          4.2. Què reflecteix el balanç des d'un punt de vista financer?

          4.3. Principals característiques d'un balanç

          4.4. Ordenació i classificació d'un balanç de situació

          4.5. Criteris de valoració d'actius

5. L'Amortització

          5.1. Concepte

          5.2. Mètodes de càlcul

          5.3. El Quadre d'amortització

6. El Resultat de l'empresa

          6.1. Concepte d'ingrés i despesa

          6.2. Tipus

          6.3. Ordenació del compte de resultats

          6.4. Càlcul del resultat

7. Anàlisi d'estats comptables

          7.1. Càlcul de percentatges i representació gràfica

          7.2. Anàlisi del fons de maniobra

          7.3. Ratios

8. Costos

          8.1. Objectiu

          8.2. Classes de costos i les seves relacions

          8.3. Full costing

          8.4. Direct Costing

          8.5. Punt Mort o Punt d'Equilibri

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 26 46
Classes pràctiques 12 27 39
Prova d'avaluació 3 20 23
Resolució d'exercicis 19 23 42
Total 54 96 150

Bibliografia

  • Ganaza Vargas, Juan Domingo González Domínguez, Francisco José (cop. 2008 ). Principios y fundamentos de gestión de empresas (2ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
  • Claver Cortés, Enrique (1998 ). Manual de administración de empresas (4a ed). Madrid: Civitas. Catàleg
  • Trigueros Pina, José Antonio (cop. 2009 ). Fundamentos y práctica de contabilidad (3ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques en aula informàtica A les sessions de pràctiques s'hauran de resoldre exercicis que mostrin que s’han assolit els continguts treballats i s’han adquirit habilitats amb la utilització de fulls de càlcul. L'avaluació es realitzarà en base els criteris establerts pel professor de l'assignatura a l'inici de l'activitat. 25
Exercicis pràctics d'avaluació continuada L'alumne haurà de resoldre a classe les PAC proposades pel professor en el dia indicat. Les PAC són activitats NO recuperables. 35
Examen final Segons criteris establerts pel professor a l'inici de la prova 40

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA) es forma a partir de les següents notes:

NFA = Nota Examen Final (40%) + Nota Avaluació Continuada (AC)(35%) + Nota Pràctiques Informàtiques (25%)

Examen final:
És IMPRESCINDIBLE per tal de poder formar la NFA tenir com a MÍNIM una qualificació de 4 PUNTS de la Nota de l'Examen Final.
L’examen final és recuperable.
Requisits per poder recuperar l’examen final: haver fet l’examen i tenir un 3 de nota mitja de l’assignatura.
La recuperació serà durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

Proves d’avaluació continuada (PAC):
Les PAC no són recuperables.
Les PAC es realitzaran en horari de classe, són presencials i s'hauran de lliurar al final de la sessió. No presentar-se a una PAC serà qualificat amb una nota de 0 punts, d’aquella PAC. La nota de les PAC serà la mitjana ponderada dels diferents exercicis d'AC proposats.

Pràctiques d’aula informàtica (PAI):
Les pràctiques d'aula informàtica no són recuperables.
Tots els exercicis d'aula informàtica que es proposin i que no es presentin en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

MOLT IMPORTANT!
És IMPRESCINDIBLE tenir nota de pràctiques d’aula informàtica (PAI) per poder presentar-se a l’examen final. Per tenir nota és obligatori assistir a totes les pràctiques i presentar els exercicis proposats en el termini establert.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’alumne que no tingui nota de Pràctiques Informàtiques no es podrà presentar a l’Examen Final i per tant se’l qualificarà com a No Presentat. També es qualificarà com a No Presentat l'alumne que no es presenti a l'Examen Final i no podrà optar a la recuperació de l'examen, doncs no l'haurà fet.