Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Electromagnetisme i matèria. Circuits elèctrics en règim permanent i transitori. Suport físic de les comunicacions. Components electrònics. Amplificador operacional. Instrumentació electrònica. Tractament digital del senyal.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIM ARMENGOL LLOBET  / JORDI BONASTRE MUÑOZ  / IVAN CONTRERAS FERNANDEZ-DAVILA  / JOSE LUIS DE LA ROSA ESTEVA  / AARON ENRIQUEZ ALONSO  / ALBERT FIGUERAS COMA  / ALBERT HERRERO CASAS  / JESUS PLANELLA MORATO  / JOSEP ANTONI RAMON GUASCH
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
IVAN CONTRERAS FERNANDEZ-DAVILA  / AARON ENRIQUEZ ALONSO  / ALBERT FIGUERAS COMA  / ALBERT HERRERO CASAS  / JOSEP ANTONI RAMON GUASCH
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Competències

  • CFB2 Capacitat per comprendre i dominar els fonaments físics i tecnològics de la informàtica: electromagnetisme, ones, teoria de circuits, electrònica i fotònica i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la enginyeria

Continguts

1. <b>BLOC 1. Electromagnetisme i materials</b><br> 1.1 Distribucions de càrrega. Camp i potencial elèctrics. Energia.<br> 1.2 Comportament elèctric dels materials. Dielèctrics. Semiconductors. Unió PN. Conductors. Capacitat.<br> 1.3 Conducció. Intensitat. Resistència. Llei de Ohm.<br> 1.4 Camp magnètic. Solenoides. Energia. <br> 1.5 Inducció. Autoinducció.<br> 1.6 Comportament magnètic dels materials.<br>

2. <b>BLOC 2. Circuits, línies i OEM</b> <br> 2.1 Circuits en règim permanent. Connexions sèrie-paral·lel. Regles de Kirchhoff.<br> 2.2 Comportament de branques en règim transitori<br> 2.3 Règim oscil·latori permanent. Impedància.<br> 2.4 Fonaments físics de les comunicacions. Línies. Ones electromagnètiques.<br>

3. <b>BLOC 3. Electrònica</b><br> 3.1 Introducció: electrònica i teoria de circuits.<br> 3.2 El díode: circuits i aplicacions.<br> 3.3 Transistors: descripció, circuits de polarització i amplificació. <br> 3.4 Introducció a l'amplificador operacional

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 22 37
Classes participatives 38 36 74
Classes pràctiques 16 24 40
Prova d'avaluació 6 8 14
Resolució d'exercicis 15 45 60
Total 90 135 225

Bibliografia

  • Tipler, Paul Allen (2005- ). Física : para la ciencia y la tecnología . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Sears, Francis Weston (2004-2005 ). Física universitaria . México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
  • Gettys, W. Edward (cop. 2005 ). Física para ingeniería y ciencias (2ª ed.). México, D.F.: McGraw-Hill. Catàleg
  • Serway, Raymond A (cop. 2005 ). Física : para ciencias e ingenierías (6ª ed.). México: International Thomson. Catàleg
  • Canales Gabriel, Manel Giró Roca, Antoni (cop. 2005 ). Física per a estudiants d'informàtica . Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
  • Luis Prat Vinñas i altres (1998). Circuitos y dispositivos electrónicos: fundamentos de electrónica. Edicions UPC. Catàleg
  • Thomas L. Floyd (2008). Dispositivos electrónicos . Pearson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de laboratori d'Electromagnetisme i materials. NO RECUPERABLE
Cal saber resoldre les pràctiques correctament. S'estudiaran algunes característiques del camp i potencial elèctric generat per distribucions de càrrega, es mesurarà la capacitat d'un condensador, i s'estudiarà el camp magnètic d'un solenoide.
7,5
Avaluacions del Bloc 1: Electromagnetisme i materials RECUPERABLE
Cal assimilar els conceptes tractats a classe, poder-los explicar, i aplicar-los a la resolució de problemes concrets: cáculs de camp elèctric i magnètic, comportament dels materials.
17,5
Pràctiques de laboratori de Circuits, línies i OEM NO RECUPERABLE
Cal saber resoldre les pràctiques correctament. S'estudiaran generadors lineals i transitoris en branques sèrie.
9
Avaluacions del Bloc 2: Circuits, línies i OEM RECUPERABLE
Cal assimilar els conceptes tractats a classe, poder-los explicar, i aplicar-los a la resolució de problemes concrets: anàlisi de circuits i en règims permanent i transitori, transmissió en línies i per ones electromagnètiques.
21
Pràctiques de laboratori d'Electrònica NO RECUPERABLE 18
Avaluacions del Bloc 3: Electrònica RECUPERABLE
Capacitat per comprendre i dominar els fonaments tecnològics de la informàtica: teoria de circuits, electrònica i fotònica i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la enginyeria
27

Qualificació

1) L'assignatura està repartida en tres blocs. La qualificació final de l'assignatura s'obté a partir de les notes finals dels examens de bloc (A1, A2 i A3) i de les pràctiques de laboratori (L1, L2, L3).

2) Condicions per aprovar l'assignatura:
S'apliquen les condicions següents:
a. Sobre cada nota d'examens de bloc: A1, A2, A3 >= 3
b. Sobre la nota ponderada d'examens: NE >= 4.5
c. Sobre la nota ponderada d'examens i laboratori: NEL >= 5

3) Proves d’avaluació dels blocs.
a. Les notes d'examen A1, A2 i A3 s’obtenen en proves d'avaluació continuada (PAC) durant el curs, en finalitzar les activitats corresponents, i als examens final i de recuperació, on també s’avalua per blocs. Les notes A1, A2 i A3 finalment vàlides seran les màximes obtingudes en les diverses proves de cada bloc.
b. Per cada bloc és permès presentar-se a totes les PAC i a l'examen final.
c. Per tenir dret a presentar-se a l'examen de recuperació cal haver obtingut una nota final (veure apartat 5) igual o superior a 3, en base a l'Article 7 del Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS.
d. A l'examen final (i al de recuperació) es pot escollir a quins blocs presentar-se. No és obligatori examinar-se de tots els blocs.

4) Ponderacions. A partir de les notes A1, A2, A3, L1, L2 i L3 es calcula les puntuacions següents:
NE (Nota ponderada d'examens) = 0.25*A1+0.3*A2+0.45*A3
N1 = 0.7*A1 + 0.3*L1
N2 = 0.7*A2 + 0.3*L2
N3 = 0.6*A3 + 0.4*L3
NEL (Nota ponderada d'examens i laboratori) = 0.25*N1 + 0.3*N2 + 0.45*N3

5) Nota final
En cas de complir les tres condicions del punt 2: Nota final = NEL
En cas de no complir alguna de les condicions: Nota final = valor mínim entre NE, NEL i 4.5

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’alumne que per aprovar l’assignatura s’hagués d'avaluar d'algun bloc als examens final o de recuperació (en cas de poder-s'hi presentar) i no ho fés serà qualificat com a “No Presentat”.

Observacions

.