Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Bases i fonaments de la biologia vegetal i animal en l'àmbit agroalimentari
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA BONATERRA CARRERAS  / MIREIA PUIG GARCIA  / GEMMA ROSELLO PRADOS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CE02 Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria
 • CE08 Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA BIOLOGIA

          1.1. LA BIOLOGIA. Objecte d’estudi de la biologia. La biologia com a ciència bàsica i aplicada.

          1.2. SISTEMES BIOLÒGICS. Concepte d'organisme viu. Composició elemental dels éssers vius. La cèl·lula. Teoria cel·lular. Nivells d’organització en els sistemes biològics.

2. COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS ÉSSERS VIUS

          2.1. L'ENTORN AQUÓS. Propietats físico-químiques i biològiques de l'aigua. Fenòmens osmòtics. Àcids, bases i amortidors. Activitat de l'aigua.

          2.2. PROTEÏNES. Tipus, estructura i propietats dels aminoàcids. Enllaç peptídic i seqüència d'aminoàcids. Polipèptids. Classificació, estructura i tipus de proteïnes. Enzims i biocatalitzadors.

          2.3. POLISACÀRIDS. Tipus, estructura i propietats generals dels monosacàrids. L'enllaç glucosídic, disacàrids, oligosacàrids i polisacàrids. Mucopolisacàrids i glucoproteïnes. Importància biològica: funcions estructurals i de reserva.

          2.4. LÍPIDS. Classificació i funcions: àcids grassos. Lípids complexes: triacilglicèrids, fosfoglicèrids,esfingolípids i ceres. Lípids simples.

          2.5. ÀCIDS NUCLEICS. Funció. Composició química: nucleòsids i nucleòtids. L'enllaç fosfodiéster. Organització estructural: àcid desoxirribonucleic i àcid ribonucleic. La doble hèlix del DNA. Tipus de RNA i funcions: ribosòmic, missatger i de transferència.

3. ESTRUCTURA CEL•LULAR I NIVELLS D'ORGANITZACIÓ

          3.1. LA CÈL·LULA. Teoria cel·lular. Procariotes i eucariotes, característiques. Teories endosimbiòntiques de l’origen dels eucariotes. Cèl·lula vegetal i cèl·lula animal, característiques i principals diferències.

          3.2. PARET CEL·LULAR, MEMBRANES CEL·LULARS I CITOPLASMA. Característiques i composició de la paret cel·lular de bacteris, fongs. Paret cel·lular dels vegetals, composició, modificacions i funcions. Membranes biològiques. Transport cel·lular.Citoesquelet cel·lular.

          3.3. COMPONENTS CEL.LULARS I. Orgànuls citoplasmàtics. Mitocondris: origen estructura i funció. Plasts: origen, estructura i especialitzacions. Cloroplasts: característiques estructurals i funcionals.

          3.4. COMPONENTS CEL.LULARS II. Sistemes de membrana. El reticle endoplasmàtic. Complex de Golgi. Altres components citoplasmàtics. Lisosomes. Vacuols. Peroxisomes. Ribosomes. El nucli eucariota. Embolcall nuclear. Nucleoplasma, cromatina i cromosomes.

          3.5. ORGANITZACIÓ DE CÈL·LULES EN TEIXITS I. Teixits vegetals. Teixits meristemàtics i teixits adults. Teixit dèrmic, bàsic, conductor i secretor.

          3.6. ORGANITZACIÓ DE CÈL·LULES EN TEIXITS II. Desenvolupament embrionari. Segmentació de l'ou. Blàstula, gàstrula, nèrula. Teixits animals. Teixit connectiu, epitelial, muscular, nerviós i la sang.

4. DIVISIÓ CEL.LULAR I REPRODUCCIÓ

          4.1. EL GENOMA. El genoma procariota i el genoma dels orgànuls (mitocondris i cloroplasts). El genoma nuclear eucariota. Codi genètic i replicació del DNA. Mutacions i reparació del DNA. Codi genètic i síntesi proteïca. Transcripció i Traducció. Mecanismes i localització cel·lular de la síntesi proteica en eucariotes.

          4.2. CICLE CEL·LULAR. El cicle cel·lular, fases i regulació. Cicle cel·lular en procariotes: divisió cel·lular i reproducció. Cicle cel·lular en eucariotes. Mitosi: etapes i citocinesi. Funcions biològiques. Meiosi: fases i esdeveniments. Significació biològica de la meiosi. Formació de gamets en animals i vegetals.

          4.3. HERÈNCIA I TRANSMISSIÓ DE CARÀCTERS. Genètica mendeliana. Relació gen-caràcter. Genotip i fenotip. Monohibridisme. Polihibridisme. Herència no Mendeliana. Tipus de dominància. Gens amb al.lels múltiples, interacció gènica, lligament i recombinació. Herència del sexe i herència lligada al sexe. Genètica quantitativa.

5. FISIOLOGIA DEL METABOLISME

          5.1. INTRODUCCIÓ AL METABOLISME. Transferència de matèria i energia en els éssers vius. Fonts d'energia, de poder reductor i de carboni. Anabolisme i catabolisme. Principals rutes metabòliques i la seva localització cel·lular. Metabòlits intermediaris de transferència i magatzematge d’energia i poder reductor. Regulació del metabolisme.

          5.2. METABOLISME D'OBTENCIÓ D'ENERGIA. Respiració aeròbica de glúcids i fermentacions. Rendiment energètic. Degradació oxidativa de lípids i rendiment energètic. Localització i regulació dels processos.

6. DIVERSITAT

          6.1. NIVELLS D'ORGANITZACIÓ DELS ORGANISMES VIUS. Característiques. Grups actuals d’organismes i relacions filogenètiques entre ells.

          6.2. VIRUS, BACTERIS I FONGS. Característiques generals i principals grups d’interès.

          6.3. ORGANISMES VEGETALS. Principals grups d'interès en l'àmbit agroalimentari. Característiques morfològiques.

          6.4. ORGANISMES ANIMALS. Principals grups d'interès en l'àmbit agroalimentari. Característiques morfològiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 2,5 44 46,5
Resolució d'exercicis 0 8 8
Sessió expositiva 34 18 52
Sessió participativa 11 14 25
Sessió pràctica 14 4,5 18,5
Total 61,5 88,5 150

Bibliografia

 • Alberts, Bruce Durfort i Coll, Mercè Llobera i Sande, Miquel (2004 ). Biología molecular de la célula (4ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Audesirk, Teresa (cop. 1997 ). Biología : la vida en la tierra . México [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Azcón Bieto, Joaquín (cop. 2008 ). Fundamentos de fisiología vegetal (2a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
 • Barceló Coll, Juan (cop. 2001 ). Fisiología vegetal . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Curtis, Helena (2008 ). Biología (7ª ed. en español). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Griffiths, Anthony J. F. (DL 2008 ). Genética (9 ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Hickman, Cleveland P. (cop. 2009 ). Principios integrales de zoología (14ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Izco, Jesús (cop. 2004 ). Botánica (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill-Interamericana. Catàleg
 • Madigan, Michael T. Guerrero, Ricardo (cop. 2009 ). Brock biología de los microorganismos (12ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Nelson, David L (2009 ). Lehninger principios de bioquímica (5a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Pelczar, Michael J (1993 ). Microbiology : concepts and applications . New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Salisbury, Frank B (cop. 2000 ). Fisiología de las plantas . Madrid: International Thomson Editores Spain-Paraninfo. Catàleg
 • Strasburger, Eduard Sitte, Peter Fortes Fortes, M.ª Jesús (cop. 2004 ). Tratado de botánica (35ª ed. alemana actualizada por Peter Sitte ... [et al.]). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Voet, Donald (cop. 2007 ). Fundamentos de bioquímica : la vida a nivel molecular (2ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Problemes i exercicis Correcció en la resolució dels problemes o exercicis. No s'acceptarà el lliurament de cap exercici fora del termini fixat 20
Pràctiques Actitud al laboratori. Habilitats demostrades. Presentació dels qüestionaris 5
Proves d'autoavaluació Resposta correcta a les qüestions d'elecció múltiple escollides a l'atzar corresponents a diversos temes 5
Proves escrites Demostració d'assoliment de coneixements 55
Prova pràctiques Demostració d'assoliment de coneixements. Habilitats demostrades. 15

Qualificació

Activitats d'assistència obligatòria: pràctiques d'aula i pràctiques de laboratori. Totes les activitats d'avaluació són d'assistència obligatòria.

Tots els exercicis d'avaluació que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

Les pràctiques d'aula i laboratori no són recuperables.

L'examen escrit (o cada un dels parcials) i la prova pràctica són recuperables durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. Per superar cadascuna d’aquestes proves cal una nota mínima de 5 (sobre 10) i obtenir un mínim de 5 en la nota global de les proves escrites.

Per aprovar l'assignatura, cal realitzar totes les activitats d'avaluació i obtenir un mínim de 5 (sobre 10) en la nota global de les proves escrites i en la nota final de l'assignatura.

D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar una activitat recuperable. Un “no presentat” en una activitat recuperable anul·la la possibilitat de recuperar-la, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una activitat d’avaluació declarada d’assistència obligatòria implicarà un no presentat en la qualificació final de l’assignatura sense possibilitat de recuperació, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.

També rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura (aula, laboratori) i altres activitats d'assistència obligatòria.