Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Per l'estudi de la Química en l'Enginyeria Agroalimentària, es desenvolupen temes de Química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica, la cinètica química, l'equilibri en fase gasosa i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i oxidació-reducció). S’estudia també, la nomenclatura i la formulació de compostos orgànics així com la seva importància en el sector agroalimentari.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
HELENA OLIVER ORTEGA  / FERRAN SERRA I PARAREDA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CB04 Ser capaç d'adaptar-se a noves situacions.
 • CE05 Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria
 • CE04 Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.

Continguts

1. QUÍMICA ORGÀNICA (6h)

          1.1. Conceptes elementals.

          1.2. Formulació i nomenclatura de compostos orgànics: hidrocarburs alifàtics i aromàtics, derivats halogenats i principals grups funcionals.

          1.3. Productes orgànics d'interès en bioquímica i en el sector agroalimentari.

2. DISSOLUCIONS I DISPERSIONS COL·LOIDALS (12h)

          2.1. Tipus de mescles.

          2.2. Concepte i classificació de les dissolucions.

          2.3. Expressió de la concentració.

          2.4. Solubilitat. Factors interns i externs.

          2.5. Concepte de dilució.

          2.6. Propietats col·ligatives.

          2.7. Ionització. Electròlits i no electròlits.

          2.8. Conductivitat elèctrica específica i equivalent.

          2.9. Grau de dissociació iònica. Classificació dels electròlits.

          2.10. Propietats col·ligatives en solucions electrolítiques. Factor i de Van't Hoff.

          2.11. Dispersions col·loidals: tipus i propietats.

          2.12. Sabons i detergents.

3. TERMOQUÍMICA (3h)

          3.1. Principis termodinàmics.

          3.2. Canvis energètics en les reaccions químiques i processos físics. Variació d'energia interna i variació d'entalpia.

          3.3. Llei de Hess.

          3.4. Entalpia de formació. Condicions estàndard.

          3.5. Variació d'entropia.

          3.6. Variació d'energia lliure i espontaneïtat d'un procés.

4. CINÈTICA QUÍMICA (3h)

          4.1. Velocitat de reacció.

          4.2. Ordre de reacció.

          4.3. Teoria de l'estat de transició.

          4.4. Factors que afecten a la velocitat de reacció.

          4.5. Catàlisi i biocatalitzadors.

5. EQUILIBRI QUÍMIC (4h)

          5.1. Constant d'equilibri i característiques.

          5.2. Relació Kc i Kp.

          5.3. Equilibris heterogenis.

          5.4. Energia lliure i constant d'equilibri.

          5.5. Llei de Le Châtelier.

          5.6. Factors que afecten a l'equilibri químic.

6. EQUILIBRI ÀCID-BASE (8h)

          6.1. Ionització de l'aigua. Conceptes de pH i pOH.

          6.2. Evolució del concepte àcid-base.

          6.3. Força relativa d'àcids i bases. Constant d'ionització (Ka i Kb).

          6.4. Hidròlisi de sals.

          6.5. Efecte de l'ió comú.

          6.6. Dissolucions tampons o reguladores de pH.

          6.7. Indicadors. Valoracions àcid-base.

7. SOLUBILITAT I PRECIPITACIÓ (3h)

          7.1. Equilibri de solubilitat de sals poc solubles.

          7.2. Solubilitat i constant del producte de solubilitat (Kps).

          7.3. Efecte de l'ió comú.

          7.4. Dissolució de precipitats.

8. ELECTROQUÍMICA: REACCIONS REDOX, PILES I ELECTRÒLISI (6h)

          8.1. Reaccions d'oxidació i reducció. Conceptes d'oxidant i reductor.

          8.2. Piles galvàniques.

          8.3. Potencial estàndard d'elèctrode i sèrie electromotriu.

          8.4. Espontaneïtat de les reaccions redox.

          8.5. Equació de Nernst.

          8.6. Piles comercials: piles seques, piles alcalines i acumuladors.

          8.7. Cel·les electrolítiques. Lleis de Faraday.

9. PRÀCTIQUES DE LABORATORI (15h)

          9.1. Introducció al laboratori. Densitat relativa i grau alcohòlic volumètric d'un vi.

          9.2. Hidroxiàcids aromàtics: àcid salicílic i aspirina.

          9.3. Estequiometria. Anàlisi gravimètrica: determinació de la humitat d'un pinso.

          9.4. Càlcul i preparació de dissolucions i dilucions. Conductivitat de dissolucions.

          9.5. Anàlisi volumètrica: determinació de la concentració d'un àcid en solució.

          9.6. Piles galvàniques. Electròlisi d'una solució aquosa de iodur de potassi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 4 4
Classes expositives 28 30 58
Classes pràctiques 14 5 19
Prova d'avaluació 4 21 25
Resolució d'exercicis 14 30 44
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Chang, Raymond (cop. 2010 ). Química (10ª ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Chang, Raymond (cop. 2013 ). Química : undécima edición (11a ed.). México: McGraw-Hill / Interamericana. Catàleg
 • Peterson, W. R (cop. 2013 ). Nomenclatura de las sustancias químicas (3a ed). Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Petrucci, Ralph H (cop. 2003 ). Química general (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Rosenberg, Jerome L (cop. 2014 ). Química (10ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Saña i Vilaseca, Josep (1993 ). Química per a les ciències de la naturalesa i de l'alimentació . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Silberberg, Martin S (cop. 2002 ). Química general . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Vale Parapar, José (cop. 2004 ). Problemas resueltos de química para ingeniería . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Secció Enginyeria Química de l'Escola Politècnica Superior (2016). Pràctiques de Química. Universitat de Girona.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis via ACME Es valoren els intents de fer els exercicis i els que es realitzen correctament. 5
Pràctiques de laboratori Es valora la preparació prèvia de les pràctiques mitjançant qüestions orals i l'actitud de treball al laboratori. 10
Prova avaluació intrasemestral Mitjançant una prova curta intrasemestral no eliminatòria, s'avaluen els coneixements adquirits en formulació i nomenclatura de Química inorgànica i orgànica. 10
Prova avaluació pràctiques de laboratori Els coneixements assolits durant les pràctiques de laboratori, s'avaluen mitjançant un examen escrit. 20
Prova FINAL avaluació coneixements teòrics i exercicis Els coneixements assolits durant les classes expositives i de resolució d'exercicis, s'avaluen al final del semestre mitjançant un examen escrit. 55

Qualificació

1) Per a les competències referents a les CLASSES EXPOSITIVES i de RESOLUCIÓ D'EXERCICIS:
- Una prova intrasemestral (10%), no eliminatòria i no recuperable.
- Prova FINAL d'avaluació de coneixements teòrics i exercicis (55%), no recuperable.

2) Per a les competències adquirides al LABORATORI:
Interès mostrat en la preparació i realització de les pràctiques (10%) i examen de pràctiques (20%), no recuperable.
La no assistència al 100% de les sessions de pràctiques de laboratori comporta la pèrdua del dret a ésser avaluat de l'assignatura.

3) Durant el semestre, l’estudiant utilitzarà la plataforma ACME per a la resolució d’exercicis (5%). Aquesta activitat no és recuperable.

4) La NOTA TOTAL de l'assignatura s'obté tenint en compte els percentatges i consideracions anteriors. En el cas de ser inferior a 5 es suspèn l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a totes les sessions pràctiques de laboratori i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d'avaluació i/o no es presenta a la prova final de coneixements teòrics i exercicis.

Observacions

Es recomana l'assistència a les classes d'aquesta assignatura, l'estudi regular i la resolució continuada dels exercicis proposats, per tal de poder realitzar sense dificultat totes les activitats avaluables.