Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Paisatge i medi natural. Enginyeria de la restauració del medi natural.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL DURAN ROS  / MARIA ASSUMPTA GISPERT NEGRELL  / FRANCISCO RAMIREZ DE CARTAGENA BISBE  / PEDRO VILARDELL CODERCH
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

  • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
  • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
  • CEe24 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Sistemes de producció i explotació. Protecció de cultius contra plagues i malalties. Tecnologia i sistemes de cultiu d'espècies herbàcies. Agroenergética.
  • CEe25 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:Enginyeria de les Explotacions Agropecuàries
  • CEe26 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Electrificació d'explotacions agropecuàries. Maquinària agrícola. Sistemes i tecnologia del reg. Construccions agropecuàries. Instal.lacions per a la salut i el benestar animal.

Continguts

1. Introducció. Normatives. Paisatge i medi ambient.

2. Restauració de sòls

          2.1. Processos de degradació i erosió. Metodologies d'avaluació i actuació.

          2.2. Processos de contaminació i de sanejament de sòls. Metodologies d'avaluació i actuació.

3. Enginyeria i obres hidràuliques. Hidrologia superficial i subterrània.

          3.1. Aigües superficials. Precipitacions: caracterització i elecció de la precipitació crítica. Escolament: hidrogrames i càlcul. Drenatge superficial: criteris de disseny i càlcul, materials i execució de les obres.

          3.2. Aigües subterrànies. Aqüífers: tipologia, paràmetres hidrogeològics.

4. Enginyeria del paisatge.

          4.1. Estabilització de talussos. Tècniques amb material inert. Tècniques de bioenginyeria. Materials. Maquinària. Procés executiu.

          4.2. Disseny de terrasses. Informació prèvia. Paràmetres de càlcul: espaiament, longitud, pendent. Procés executiu.

5. Material vegetal per a la restauració

          5.1. Espècies vegetals. Tècniques de revegetació. Espècies invasives. Avaluació de la regeneració.

          5.2. Restauració del paisatge. Fragmentació del paisatge. Paisatge agrari. Models de restauració del paisatge i la seva repercussió. Bioremediació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15 15
Classes expositives 27 35 62
Classes pràctiques 12 10 22
Prova d'avaluació 2 15 17
Sortida de camp 9 0 9
Total 50 75 125

Bibliografia

  • Ayala Carcedo, F. J. (1987). Manual de ingeniería de taludes . Madrid: Instituto Tecnológico Geominero de España. Catàleg
  • Gray, Donald H (1995 ). Biotechnical and soil bioengineering slope stabilization : a practical guide for erosion control . New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
  • López Jimeno, Carlos (2002 ). Manual de estabilización y revegetación de taludes . Madrid: Carlos López Jimeno. Catàleg
  • Vicente Fernández, Arturo (DL 2001 ). Manual de geosintéticos en la construcción de muros y terraplenes . Madrid: U.D. Proyectos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Informe de les pràctiques: parts restauració de sòls i enginyeria del paisatge Es valorarà la presentació i justificació de la solució adoptada. Activitat no recuperable. Es valorarà d'acord amb el percentatges: restauració de sòls (10%), enginyeria del paisatge (10%). 20
Informe de les visites: part enginyeria del paisatge i material vegetal per la restauració Es valorarà la correcció en la descripció de les instal·lacions/obres visitades, els comentaris crítics i les propostes de millora. Es valorarà d'acord amb els percentatges: enginyeria del paisatge (10%) i material vegetal per la restauració (10%). Activitat no recuperable. 20
Examen final de l'assignatura Examen final de tots els continguts de l'assignatura. Es valorarà el domini de la matèria que demostri l'estudiant, així com la correcció i la coherència en la resolució dels problemes plantejats. Durant el curs es desenvoluparan els examens de les parts: restauració de sòls (15%), enginyeria i obres hidràuliques i enginyeria del paisatge (30%), material vegetal per la restauració (15%), que seran alliberatòris i recuperables en l'examen final. L'examen final no és recuperable. 60

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura s'obté de l'avaluació dels informes de les pràctiques (20%), els informes de les visites (20%) i de l'examen final (60%).

Per a superar l'assignatura cal haver obtingut una puntuació mínima de 5 punts (sobre 10) en cadascuna de les parts (restauració de sòls, enginyeria i obres hidràuliques i enginyeria del paisatge, material vegetal per la restauració). També és necessari haver presentat els informes de pràctiques i visites i haver assistit a totes les sessions pràctiques, visites i seminaris.

D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar l'examen final en el període establert en el calendari acadèmic.
En cas de no acomplir els criteris exigits per superar l'assignatura, la puntuació de la mateixa s'obtindrà de la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació, sempre que aquesta sigui inferior a 5, en cas contrari la nota serà 4.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de no presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l'assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d'avaluació