Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Construccions i instal·lacions agropecuàries
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS BOSCH PUIG  / MIQUEL DURAN ROS  / JAUME PUIG I BARGUES  / FRANCISCO RAMIREZ DE CARTAGENA BISBE
Idioma de les classes:
Català (95%), Castellà (5%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CEe25 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:Enginyeria de les Explotacions Agropecuàries
 • CEe26 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Electrificació d'explotacions agropecuàries. Maquinària agrícola. Sistemes i tecnologia del reg. Construccions agropecuàries. Instal.lacions per a la salut i el benestar animal.

Continguts

1. ALLOTJAMENTS AGROPECUARIS

          1.1. Plantejament i disseny d'una explotació agropecuària

2. CONSTRUCCIONS

          2.1. Generalitats del formigó

          2.2. Elements prefabricats de formigó

          2.3. Armadures en el formigó

          2.4. Dimensionament d'una biga de formigó armat

          2.5. Dimensionament dels fonaments

          2.6. Dimensionament d'un mur de formigó armat

          2.7. Dimensionament dels murs d'un dipòsit de formigó armat

3. INSTAL·LACIONS

          3.1. Instal·lació hidràulica: AFS, ACS

          3.2. Instal·lació de sanejament

          3.3. Instal·lació elèctrica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 37 25 62
Classes pràctiques 11 20 31
Elaboració de treballs 5 20 25
Prova d'avaluació 4 25 29
Sortida de camp 3 0 3
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Calavera Ruiz, José (DL 2001 ). Muros de contención y muros de sótano (3ª ed.). [Madrid]: Instituto Técnico de Materiales y Construcciones. Catàleg
 • Código técnico de la edificación : CTE (2006 ). Madrid: Leynfor Siglo XXI. Catàleg
 • EHE-08 : instrucción de Hormigón Estructural :|bcon comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón (2009 ) (2ª ed.). Madrid: Ministerio de Fomento Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Jiménez Montoya, Pedro (2009 ). Hormigón armado (15a ed. basada en la EHE-2008, ajustada al Código Modelo yal Eurocódigo EC-2). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Luna Sánchez, Luis (2008 ). Instalaciones eléctricas de baja tensión en el sector agrario y agroalimentario . Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Reglament electrotècnic per a baixa tensió : amb les guies tècniques d'aplicació (cop. 2012 ) (3a ed.). Barcelona: Marcombo. Catàleg
 • Sánchez Espinosa, Elvira (DL 2009 ). Manual para el empleo del hormigón en obras agrícolas . Madrid: Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'annexos del projecte tècnic Exercicis en el qual l'estudiant ha de dimensionar un cas específic. Es valorarà l'adequació del mètode de resolució i la qualitat de la solució adoptada. Aquesta activitat no presencial s'entregarà en set moments al llarg del curs. Activitat recuperable. 60
Examen final Examen presencial final de tots els continguts de l'assignatura, consistent en qüestions i problemes. Es valorarà el domini dels continguts que demostri l'estudiant i la correcció i coherència en la resolució dels problemes plantejats. Aquest examen es desenvoluparà en el període d'exàmens i es podrà recuperar en el període de recuperació. 40

Qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obté de l'examen final (40% de la nota) i de l'avaluació dels annexos (60% de la nota).

Durant el desenvolupament del curs, l'estudiant anirà elaborant l'annex de dimensionament (16% de la nota), constructiu (20% de la nota), elèctric (12% de la nota) i hidràulic (12% de la nota) del projecte tècnic considerat. Aquests annexos s'entregaran en 7 parts i moments al llarg del curs. Una vegada entregada la totalitat d'un annex, el professor corregirà l'annex i en cas d'haver-lo de recuperar, l'alumne podrà tornar a entregar l'annex incorporant les millores.

Una vegada acabat el bloc d'enginyeria de la construcció, es proposarà la realització d'un examen voluntari substitutiu de l'examen final. Si se supera aquest examen en els termes descrits al seu apartat corresponent, no s'haurà de realitzar l'examen final. En el cas de no superar-lo, es disposarà igualment de l'oportunitat de recuperar-lo al moment designat en el calendari d'exàmens.

Per a superar l'assignatura cal haver obtingut una puntuació mínima de 5 punts (sobre 10) en l'examen final i en cadascun dels annexos. En el cas de no assolir la nota mínima, la qualificació de l'assignatura serà la nota més baixa de les obtingudes en l'assignatura.

D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar l'examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació.

Assignatures recomanades

 • Bases tecnològiques de la producció animal
 • Estructures
 • Hidràulica i Electrotècnia
 • Projectes