Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Metodologia, organització i gestió de projectes agroalimentaris
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL DURAN ROS  / JAUME PUIG I BARGUES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
 • CE15 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.
 • CE17 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups multidisciplinaris.
 • CE18 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agrari.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. L'activitat professional

                    1.1.1. Concepte d'enginyeria agroalimentària

                    1.1.2. Atribucions professionals

                    1.1.3. Sortides professionals

                    1.1.4. Els Col·legis Oficials

                    1.1.5. Deontologia professional

          1.2. Concepte i classificació del projecte

                    1.2.1. Definició de projecte d'enginyeria

                    1.2.2. Tipus de projectes

                    1.2.3. Agents i sistemes dels projectes

2. METODOLOGIA D'ELABORACIÓ DEL PROJECTE

          2.1. Mètode general d'elaboració del projecte

                    2.1.1. Cicle dels projectes

                    2.1.2. Fases del projecte

                    2.1.3. Metodologia de tractament de la informació

                    2.1.4. Altres metodologies

          2.2. L'estudi previ

                    2.2.1. Objectius de l'estudi previ

                    2.2.2. Elecció de l'alternativa òptima

                    2.2.3. Mètodes d'elecció multicriteri

                    2.2.4. Document estudi previ

          2.3. L'avantprojecte

                    2.3.1. Objectius de l'avantprojecte

                    2.3.2. Elecció de l'alternativa òptima

                    2.3.3. Document avantprojecte

          2.4. El projecte de detall

                    2.4.1. Objectiu del projecte de detall

                    2.4.2. Estructuració del projecte en etapes

          2.5. Normativa per als projectes agroalimentaris

                    2.5.1. Principal normativa d'aplicació

                    2.5.2. Tramitació del projecte

3. MORFOLOGIA DEL PROJECTE

          3.1. Documents del projecte

                    3.1.1. Sistematització del document projecte

                    3.1.2. Aspectes formals d'elaboració i presentació

          3.2. Memòria

                    3.2.1. Finalitat de la memòria

                    3.2.2. Estructura de la memòria

          3.3. Annexos a la memòria

                    3.3.1. Finalitat dels annexos a la memòria

                    3.3.2. Informació present en els annexos a la memòria

          3.4. Plànols

                    3.4.1. Finalitat dels plànols

                    3.4.2. Estructura dels plànols

                    3.4.3. Aspectes formals de presentació dels plànols

                    3.4.4. Plànols tipus en projectes agroalimentaris

          3.5. Plec de condicions

                    3.5.1. Finalitat i implicacions del plec de condicions

                    3.5.2. Estructura del plec de condicions

          3.6. Amidaments i pressupost

                    3.6.1. Finalitat dels amidaments i pressupost

                    3.6.2. Sistematització de les inversions del projecte

                    3.6.3. Organització i elaboració dels amidaments i del pressupost

4. ALTRES TIPUS DE DOCUMENTS TÈCNICS

          4.1. Informes tècnics

                    4.1.1. Tipus d'informes tècnics

                    4.1.2. Metodologia d'elaboració

                    4.1.3. Característiques formals dels informes tècnics

5. EXECUCIÓ, DIRECCIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE

          5.1. Execució del projecte

                    5.1.1. Implicacions de l'execució del projecte

                    5.1.2. Activitats a realitzar en l'execució del projecte

                    5.1.3. Etapes de l'execució del projecte

                    5.1.4. La direcció d'obra

                    5.1.5. Procés de contractació

                    5.1.6. Gestió de compres per l'execució del projecte

          5.2. Seguretat i salut en l'execució del projecte

                    5.2.1. Conceptes bàsics. Accidents de treball. Malalties laborals

                    5.2.2. Normativa de seguretat i salut

                    5.2.3. Estudis de seguretat i salut

          5.3. Planificació i programació del projecte

                    5.3.1. Conceptes bàsics

                    5.3.2. Tècniques de programació de projectes

                    5.3.3. El mètode PERT

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6 28 34
Classes expositives 30 24 54
Classes pràctiques 20 28 48
Prova d'avaluació 4 10 14
Total 60 90 150

Bibliografia

 • González Marcos, Ana (2014 ). Ingeniería de proyectos . Madrid: Dextra. Catàleg
 • Martín-Gil García, José Salinas Andújar, José Antonio Tolón Becerra, Alfredo Carreño Ortega, Ángel (2002 ). Prácticas de proyectos en la ingenieria agronómica . Almería: Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • La Oficina Técnica y los Proyectos Industriales (2002 ). Zaragoza: Copy Center. Catàleg
 • Martínez Montes, Germán Pellicer Armiñana, Eugenio (2007 ). Organización y gestión de proyectos y obras . Madrid [etc.]: McGraw-Hill / Interamericana de España. Catàleg
 • Ramírez de Arellano Agudo, Antonio (2010 ). Presupuestación de obras (4a ed. (actualizada con la gestión de RCD)). Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Catàleg
 • Salinas Andújar, José Antonio Tolón Becerra, Alfredo Carreño Ortega, Ángel Martín-Gil García, José (2000 ). Proyectos de ingeniería agronómica . Almería: Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Sánchez Romero, Miguel Ángel (2011). Cuestiones y problemas resueltos de dirección y gestión de proyectos (Segunda edición). València: Editorial Universitat Politècnica de València. Catàleg
 • Sapag Chain, Nassir (cop. 2000 ). Preparación y evaluación de proyectos . Santiago [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Turégano Pastor, José Vicente (2010 ). Proyectos de ingeniería rural . València: Editorial Universitat Politècnica de València. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de la distribució en planta S'avaluarà la correcció tècnica de la solució adoptada de distribució en planta del cas plantejat. Activitat d'avaluació no presencial i no recuperable. 5
Elaboració dels amidaments i del pressupost d'un projecte agroalimentari S'avaluarà la capacitat adquirida per a efectuar els amidaments i pressupostos i la correcció tècnica i formal dels documents d'amidaments i pressupostos presentats. Activitat d'avaluació no presencial i no recuperable. 20
Elaboració i presentació d'un avantprojecte S'avaluarà la profunditat i la correcció de la solució tècnica desenvolupada, així com els aspectes formals de presentació oral i escrita de l'avantprojecte elaborat. Activitat d'avaluació semi-presencial i no recuperable. 35
Proves escrites Proves presencials de qüestions i problemes sobre els continguts desenvolupats en les classes expositives i pràctiques. Es valorarà fonamentalment el domini de la matèria que demostri l'estudiant, així com la correcció i la coherència en la resolució dels problemes plantejats.
Hi haurà 2 proves escrites: una primera prova alliberadora (si la qualificació és igual o superior a 5) a meitat de quadrimestre en la franja d'avaluació continuada que suposarà un 20% de la nota global i una segona prova en el període d'exàmens que computarà un altre 20% de la nota final. Les proves escrites són activitats recuperables.
40

Qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obté de les proves escrites (40% de la nota), l'elaboració, presentació i defensa d'un avantprojecte (35% de la nota) i la realització de diferents activitats pràctiques (25% de la nota).

Per a superar l'assignatura cal haver obtingut una puntuació mínima de 4,5 punts (sobre 10) en cada una de les proves escrites i que la nota global sigui superior o igual a 5. També és necessari haver presentat tant l'avantprojecte com la resta de treballs complementaris relacionats amb les sessions pràctiques i haver assistit, com a mínim, al 80% de les sessions pràctiques. Tots els lliuraments que no hagin estat presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts.

D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar l'examen final durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

En el cas de no superar la puntuació mínima de les proves escrites, la nota final de l'assignatura correspondrà a la nota de les proves escrites que estiguin en aquest supòsit.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de no presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l'assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Empresa
 • Estructures
 • Expressió Gràfica
 • Hidràulica i Electrotècnia