Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Principis d'hidràulica i electrotècnia aplicats a l'enginyeria agroalimentària
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAUME PUIG I BARGUES  / FRANCISCO RAMIREZ DE CARTAGENA BISBE
Idioma de les classes:
Català (95%), Castellà (5%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CE15 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

Continguts

1. HIDRÀULICA

          1.1. Introducció

          1.2. Hidràulica fonamental

                    1.2.1. Definició i propietats dels fluids

                    1.2.2. Hidrostàtica

                    1.2.3. Hidrodinàmica

          1.3. Sistemes de distribució

                    1.3.1. Corrents en càrrega

                    1.3.2. Corrents lliures

                    1.3.3. Impulsions

2. ELECTROTÈCNIA

          2.1. Fonaments de l'energia elèctrica

                    2.1.1. Sistema de generació i distribució de l'energia elèctrica

                    2.1.2. Conceptes bàsics d’electricitat i magnetisme

                    2.1.3. Conceptes bàsics de corrent altern monofàsic

          2.2. Sistemes trifàsics

                    2.2.1. Generació del corrent altern trifàsic

                    2.2.2. Connexió en estrella

                    2.2.3. Connexió en triangle

                    2.2.4. Equivalència entre la connexió en estrella i en triangle

                    2.2.5. Sistemes trifàsics equilibrats i desequilibrats

                    2.2.6. Potència en els sistemes trifàsics

                    2.2.7. Mesura de la potència en els sistemes trifàsics

          2.3. Màquines elèctriques

                    2.3.1. Introducció i classificació de les màquines elèctriques

                    2.3.2. Potència en les màquines elèctriques

                    2.3.3. Transformadors

                    2.3.4. Motors elèctrics

          2.4. Línies elèctriques

                    2.4.1. Conductors elèctrics

                    2.4.2. Càlcul elèctric de línies

                    2.4.3. Sistemes de distribució en la xarxa de baixa tensió

          2.5. Enllumenat

                    2.5.1. Magnituds i unitats lluminoses

                    2.5.2. Lleis fonamentals de la luminotècnia

                    2.5.3. Reflexió, absorció i transmissió de la llum

                    2.5.4. Especificació del color

                    2.5.5. Fonts de llum

                    2.5.6. Lluminàries

                    2.5.7. Disseny d'una instal·lació d'enllumenat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 26 54
Classes pràctiques 12 16 28
Prova d'avaluació 6 16 22
Resolució d'exercicis 16 30 46
Total 62 88 150

Bibliografia

 • Agüera Soriano, José (DL 2002). Mecánica de fluidos incompresibles y turbomáquinas hidráulicas (5ª ed. act). Madrid: Ciencia 3. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2007 ) (2ª ed.). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Arizmendi Barnes, Luis Jesús (2000-2003). Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios (6ª ed). Pamplona: EUNSA. Catàleg
 • Giles, Ranald V, Liu, Cheng (1994). Mecánica de los fluidos e hidráulica (3ª ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Prontuario de ventilación (1979). Ripoll: Soler y Palau S.A. Catàleg
 • Velayos Solé, Joaquim, Comamala Laguna, Martí, González Castro, Josep R (1998). Fluids. [Girona]: l'autor Palahí A.G. Catàleg
 • García Marí, Eugenio, Adrados Blaise-Ombrecht, Carlos, Gutiérrez Montes, José Luis (DL 2003). Electrotècnia. València: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms. Catàleg
 • Luna Sánchez, Luis (2008 ). Instalaciones eléctricas de baja tensión en el sector agrario y agroalimentario . Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Molina Martínez, José Miguel (2012 ). Principios básicos de electrotecnia : fundamentos de electrotecnia para ingenieros . Barcelona: Marcombo. Catàleg
 • Molina Martínez, José Miguel (2012 ). Corriente alterna monofásica y trifásica : fundamentos deelectrotecnia para ingenieros . Barcelona: Marcombo. Catàleg
 • Reglament electrotècnic per a baixa tensió : amb les guies tècniques d'aplicació (cop. 2012 ) (3a ed.). Barcelona: Marcombo. Catàleg
 • Roger Folch, José, Roldán Porta, Carlos, Riera Guasp, Martín (DL 2002). Tecnología eléctrica (2ª ed). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Rosell Polo, Juan Ramón (DL 2000). Circuitos eléctricos monofásicos y trifásicos, : fundamentos teóricos y ejercicios resueltos. [Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici de dimensionament d'electrotècnia Exercici en el qual l'estudiant ha de dimensionar un cas específic corresponent al bloc d'Electrotècnia. Es valorarà l'adequació del mètode de resolució i la qualitat de la solució adoptada. Activitat d'avaluació no presencial i no recuperable. 10
Proves d'avaluació continuada Es realitzaran 2 proves presencials d'avaluació continuada: una del bloc d'Hidràulica (20% de la nota) i una altra de part del bloc d'Electrotècnia (10% de la nota). En aquestes proves es plantegen qüestions i problemes sobre els continguts de l'assignatura. Se superen aquestes proves si la qualificació és superior o igual a 5. Aquestes proves són recuperables si en l'examen final se supera el bloc corresponent.
Es valorarà el domini dels continguts que demostri l'estudiant i la correcció i coherència en la resolució dels problemes plantejats.
30
Examen final de l'assignatura Examen final presencial i recuperable de tots els continguts de l'assignatura, consistent en qüestions i problemes.
Es valorarà el domini dels continguts que demostri l'estudiant i la correcció i coherència en la resolució dels problemes plantejats.
60

Qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obté de l'examen final (60% de la nota), de les proves d'avaluació continuada (30% de la nota) i de l'exercici de dimensionament (10% de la nota).

Per a superar l'assignatura cal haver obtingut una puntuació mínima de 4 punts (sobre 10) en cada bloc a l'examen final i que la nota total sigui superior o igual a 5. En el cas de no superar la puntuació mínima de l'examen final, la nota final de l'assignatura correspondrà a la nota de l'examen final.

D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar l'examen final en el període establert en el calendari acadèmic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de no presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l'assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Física 1
 • Física 2
 • Matemàtiques 1
 • Matemàtiques 2