Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Bases de resistència de materials i càlcul d'estructures metàl·liques
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GERARD ARBAT PUJOLRAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CE15 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

Continguts

1. RESISTÈNCIA DE MATERIALS

          1.1. TENSIONS I DEFORMACIONS

                    1.1.1. Conceptes bàsics.

                    1.1.2. Relació entre tensions i deformacions.

                    1.1.3. Deformacions elàstiques i plàstiques.

          1.2. TEORIA DE BIGUES

                    1.2.1. Definicions.

                    1.2.2. Principi de Saint-Venant.

                    1.2.3. Enllaços de la biga amb la resta de l’estructura.

                    1.2.4. Càlcul de les reaccions i esforços: Mètode de les seccions.

                    1.2.5. Diagrames d’esforços: Mètode gràfic.

                    1.2.6. Principi de superposició.

                    1.2.7. Càlcul dels esforços en un pòrtic isostàtic.

          1.3. ESFORÇ AXIAL

                    1.3.1. Definicions.

                    1.3.2. Tensions i deformacions provocades per l’axial.

          1.4. FLEXIÓ

                    1.4.1. Definicions.

                    1.4.2. Tensions produïdes per un moment flector.

                    1.4.3. Característiques geomètriques d’una secció: moment estàtic de primer ordre, centre de gravetat, moment d’inèrcia, mòdul resistent i radi de gir.

                    1.4.4. Comprovació de seccions.

                    1.4.5. Deformació provocada pel moment flector. Càlcul de la fletxa.

                    1.4.6. Flexió pura, simple i composta.

                    1.4.7. Composició de tensions normals i tangencials.

                    1.4.8. Flexió esbiaixada.

                    1.4.9. Nucli central.

          1.5. ESFORÇ TALLANT

                    1.5.1. Definicions.

                    1.5.2. Tensions provocades pel tallant en seccions simètriques i no simètriques.

2. CONSTRUCCIONS

          2.1. ACCIONS ACTUANTS SOBRE UNA EDIFICACIÓ

                    2.1.1. Classificació de les accions, segons el Codi Tècnic de l'Edificació, SE-AE-06.

                    2.1.2. Concepte de seguretat: Hipòtesis de combinació d’accions en elements estructurals metàl•lics segons el Codi Tècnic de l'Edificació, SE-A-06.

          2.2. ESTRUTURES METÀL•LIQUES EN LES CONSTRUCCIONS

                    2.2.1. Generalitats d’aquest tipus d’edificacions.

                    2.2.2. Estructures planes de nusos articulats: tipologia; hipòtesis de càlcul; càlcul d'esforços a les barres; dimensionament de les barres.

                    2.2.3. Tipologies de pòrtics

                    2.2.4. Pilars

                    2.2.5. Tipus d’unió de pilar i sabata: Plaques base.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 16 16
Prova d'avaluació 10 0 10
Resolució d'exercicis 8 40 48
Sessió expositiva 27 30 57
Sessió pràctica 15 4 19
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Argüelles Álvarez, Ramón (2005-2007 ). Estructuras de acero (2ª ed. ampl. y act.). Madrid: Bellisco. Catàleg
 • Código técnico de la edificación : CTE (2006 ). Madrid: Leynfor Siglo XXI. Catàleg
 • Gere, James M (cop. 1986 ). Mecánica de materiales (2ª ed). México D.F.: Iberoamérica. Catàleg
 • Guia de diseño para edificios con estructura de acero (1997 ). Ordizia: Instituto Técnico de la Estructura en Acero. Catàleg
 • Instrucción de Acero Estructural (EAE) (2011). Madrid: Real Decreto 751/2011. Catàleg
 • Jackson, John H (cop. 1985 ). Estática y resistencia de materiales : [teoría y 435 problemas resueltos] . México D.F. [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Jiménez Mocholí, Antonio J (DL 2004 ). Elasticidad y resistencia de materiales : ejercicios resueltos . Valencia: Editorial de la UPV. Catàleg
 • Martínez-Osorio Chana, Juan Manuel (DL 2008 ). Resistencia de materiales . Madrid: García-Maroto. Catàleg
 • Navés i Viñas, Francesc (1992 ). Càlcul elemental d'estructures . Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Catàleg
 • Ortiz Berrocal, Luis (cop. 2002 ). Resistencia de materiales (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova 1 d'avaluació continuada En les proves que es realitzaran s'haurà de respondre preguntes curtes de teoria i/o resoldre problemes. L'adequació de la resposta a la pregunta formulada i el procediment metodològic en la resolució del problema seran els criteris que es tindran en compte per a l'avaluació. Activitat presencial. No recuperable. 15
Prova 2 d'avaluació continuada S'avaluarà la correcció en les respostes i en la ressolució de problemes. Activitat presencial. No recuperable. 15
Prova 3 d'avaluació continuada S'avaluarà la correcció en la ressolució de problemes i en les respostes a preguntes de comprenssió dels continguts. Activitat presencial. No recuperable. 20
Informe de pràctiques Es valorarà l'actitud participativa a les pràctiques, l'adequació dels càlculs realitzats i l'informe presentat. Activitat no presencial. No recuperable. 10
Examen final L'examen final inclourà preguntes teòriques i pràctiques de resolució de problemes. L'ajust a la pregunta formulada i la coherència en la resolució dels problemes, seràn criteris d'avaluació. Activitat Presencial recuperable. 40

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes, sempre i quan la nota de les pràctiques, i de l'examen final siguin iguals o superiors a 5.

NFA = Nota PAC (50%) + Nota de Pràctiques (10%) + Nota examen (40%)

Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis d'aula informàtica que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.
Les pràctiques d'aula informàtica no són recuperables.
Les proves d'avaluació continuada (PAC) no són recuperables.
La Nota PAC es calcularà de la següent manera:
Nota PAC= PAC1 (15%)+ PAC2 (15%)+ PAC3 (20%)

Per superar l'assignatura cal obtenir una nota superior a 5 (sobre 10) de l'examen final i de les pràctiques.

D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar l'examen final.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació

Assignatures recomanades

 • Estadística i informàtica
 • Física 1
 • Física 2
 • Matemàtiques 1
 • Matemàtiques 2