Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Bases de la producció vegetal: material vegetal, sistemes de producció i d'explotació. Biotecnologia i avenços tecnològics en la produccció vegetal.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CONCEPCIO MORAGREGA GARCIA  / PEDRO VILARDELL CODERCH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CE09 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Identificació i caracterització d'espècies vegetals.
 • CE10 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Les bases de la producció vegetal, els sistemes de producció, de protecció i d'explotació.
 • CE12 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Aplicacions de la biotecnologia en l'enginyeria agrícola i ramadera.
 • CE18 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agrari.

Continguts

1. MATERIAL VEGETAL: REPRODUCCIÓ I PROPAGACIÓ

          1.1. CICLE BIOLÒGIC EN VEGETALS. Característiques i etapes. Tipus d’espècies vegetals segons la durada del cicle biològic.

          1.2. SISTEMES DE REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES SUPERIORS. Reproducció sexual. Fecundació i formació de la llavor. Reproducció asexual.

          1.3. MORFOGÈNESI EN VEGETALS. Desenvolupament embrionari. Formació de l'arrel, tija, fulles i flors. Formació i creixement dels fruits.

          1.4. REGULACIÓ DEL CREIXEMENT I DEL DESENVOLUPAMENT EN VEGETALS: Hormones i receptors. Mecanisme d'acció de les hormones. Principals fitohormones: auxines, gibberel•lines, citoquinines , àcid abscísic i etilè.

2. MATERIAL VEGETAL: MILLORA I BIOTECNOLOGIA

          2.1. EL GENOMA DE LES PLANTES SUPERIORS. Bases de genètica vegetal. Monohibridisme i polihibridisme. Caràcters qualitatius i caràcters quantitatius.

          2.2. OBJECTIUS I MÈTODES DE MILLORA. Millora clàssica, mètodes i aplicacions. Millora d’espècies autògames. Obtenció de línees pures. Millora d’espècies al.lògames. Obtenció d’híbrids i de varietats sintètiques. Selecció clonal. Obtenció de varietats clon.

          2.3. TÈCNIQUES APLICADES A LA MILLORA. Mutagènesi, poliploides. Fonament i exemples d'ús.

          2.4. BIOTECNOLOGIA I MILLORA VEGETAL. Apliacions de tècniques biotecnològiques en millora vegetal. Fonaments i exemples. Cultiu in vitro. Hibridació somàtica. Obtenció d’haploides i dobles haploides. Enginyeria genètica.

3. MATERIAL VEGETAL: DIVERSITAT DE LES ESPECIES CULTIVADES I MALES HERBES

          3.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE GIMNOSPERMES I ANGIOSPERMES. Angiospermes: característics generals de les Dicotiledònies i Monocotiledònies.

          3.2. ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES. Policàrpiques, Apètales, Dialipètales i Simpètales. Característiques generals, principals famílies. Espècies d’interès en agricultura.

          3.3. ANGIOSPERMES MONOCOTILEDÒNIES: Característiques generals, principals famílies. Espècies d’interès en agricultura.

4. SISTEMES DE PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

          4.1. LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA. Definició. Factors i limitacions de la producció. Components dels rendiment. Rendiment i densitat. Qualitat del producte. Producció econòmica. Producció certificada.

          4.2. ELS SISTEMES AGRÍCOLES. Definició. Objectius. Tipus i classificació. Ordenació dels cultius. Rotacions i alternatives.

          4.3. CONREUS EXTENSIUS. Principals grups de conreus (cereals d'estiu, cereals d'hivern, oleaginoses, lleguminoses, farratges). Característiques morfològiques i fisiològiques. Tipus d'aprofitament. Conservació i maneig de les produccions.

          4.4. CONREUS INTENSIUS. Conreus d'horta a l'aire lliure. Conreus forçats (acotxats, túnels i hivernacles). Característiques morfològiques i fisiològiques. Tipus d'aprofitament. Conservació i maneig de les produccions.

          4.5. CONREUS ARBORIS. Fructicultura intensiva i extensiva. Espècies de creixement ràpid. Característiques morfològiques i fisiològiques. Tipus d'aprofitament. Conservació i maneig de les produccions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28,5 5 33,5
Classes participatives 9,5 11 20,5
Classes pràctiques 12 10 22
Elaboració de treballs 2 14 16
Prova d'avaluació 6 36 42
Resolució d'exercicis 0 8 8
Sortida de camp 2 6 8
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Allard, R. W (1978 ). Principios de la mejora genética de las plantas (3ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Barceló Coll, Juan (cop. 2001 ). Fisiología vegetal . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Bonnier, Gaston (1988 ). Claves para la determinación de plantas vasculares . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Combe, Laurette (cop. 1990 ). Les Systèmes de culture . Paris: Institut national de la recherche agronomique. Catàleg
 • Cubero Salmerón, José Ignacio (2003 ). Introducción a la mejora genética vegetal (2ª ed. rev. y ampliada). Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Font i Quer, Pius (1979 ). Iniciació a la botànica : morfologia externa (2a ed. actualitzada, a cura d'Oriol de Bolòs). Barcelona: Fontalba. Catàleg
 • Fuentes Yagüe, José Luis (1988 ). Botánica agrícola (2 ed. revisada y ampliada). Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Servicio de Extensión Agraria :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Gallais, A. Bannerot, H. (cop. 1992 ). Amélioration des espèces végétales cultivées : objectifs et critères de sélection . Paris: Institut national de la recherche agronomique. Catàleg
 • Izco, Jesús (cop. 2004 ). Botánica (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill-Interamericana. Catàleg
 • Langer, R. H. M (1991 ). Agricultural plants (2nd ed.). Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Lebeau, René (2000 ). Les Grands types de structures agraires dans le monde (7e éd., mise à jour). Paris: Armand Colin. Catàleg
 • Mauseth, James D (cop. 2009). Botany : an introduction to plant biology (4th ed.). Boston [etc.]: Jones and Bartlett Publishers. Catàleg
 • McManus, Michael T. Veit, Bruce E. (2002 ). Meristematic tissues in plant growth and development . Boca Raton: CRC Press. Catàleg
 • Moore, Randy (cop. 1998 ). Botany (2nd ed). Boston (Mass.) [etc.]: WCB/McGraw-Hill. Catàleg
 • Parker, R. O (cop. 2000 ). La Ciencia de las plantas . Madrid: International Thomson Editores Spain-Paraninfo. Catàleg
 • Raven, Peter H (1991-1992 ). Biología de las plantas . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Recasens i Guinjuan, Jordi (DL 2000). Botànica agrícola : plantes útils i males herbes . [Lleida]: Edicions de la Universitat de Lleida. Catàleg
 • Strasburger, Eduard Sitte, Peter Fortes Fortes, M.ª Jesús (cop. 2004 ). Tratado de botánica (35ª ed. alemana actualizada por Peter Sitte ... [et al.]). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Virgili Sanromà, Josep M. Bosch i Serra, Àngela D. (cop. 2009). Fitotècnia : fonaments i tecnologies de la producció agrícola . Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs Elaboració de forma correcta el treball proposat. Exposició oral correcta. No s'acceptaran fora del termini de lliurament. Activitat no recuperable. 20
Proves escrites Correció en les respostes i solucions aportades. Activitat recuperable. 55
Prova d'avaluació pràctica Correció en la solució aportada. Activitat recuperable. 20
Exercicis i qüestions Correcció en la solució aportada. No s'acceptaran fora del termini de lliurament. No recuperable. 5

Qualificació

Activitats d'assistència obligatòria: pràctiques d'aula, pràctiques de laboratori i sortides.
Totes les activitats d'avaluació són d'assistència obligatòria.
Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis d'aula que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.
Les pràctiques d'aula i laboratori i les sortides no són recuperables.
Avaluació continuada per parcials (proves escrites). Cada parcial s'aprova quan la nota obtinguda és igual o superior a 5.

Per aprovar l'assignatura, cal realitzar totes les activitats d'avaluació;obtenir un mínim de 5 (sobre 10) en la nota parcial i global de proves escrites i que la nota final de l'assignatura sigui igual o superior a 5. NFA= Proves escrites (55%)+ Prova de pràctiques (20%)+ Altres activitats d'avaluació (25%).

En el cas de no acomplir els criteris exigits per superar l'assignatura, la puntuació de la mateixa s'obtindrà de la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació, sempre que aquesta sigui inferior a 5; en cas contrari la nota serà 4.


Les proves escrites (parcials)i la prova d'avaluació pràctica són recuperables durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar una activitat recuperable. Un “no presentat” en una activitat recuperable anul·la la possibilitat de recuperar-la, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.


Si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès. L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una activitat d’avaluació declarada d’assistència obligatòria implicarà un no presentat en la qualificació final de l’assignatura sense possibilitat de recuperació, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.

També rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura (aula, laboratori, sortides) i altres activitats d'assistència obligatòria.

Observacions

Crèdits en malherbologia per assolir l’habilitació d’assessor en Gestió Integrada de Plagues: 1,3 crèdits.

Aquests crèdits corresponen a: 0,7 crèdits de Teoria i Pràctiques aula i 0.6 crèdits de Pràctiques de laboratori/camp i visites

Assignatures recomanades

 • Bases tecnològiques de la producció vegetal 1
 • Biologia
 • Geologia, edafologia i climatologia