Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Principis de les bases de la producció i protecció vegetal: fisiologia vegetal i factors que afecten el rendiment dels cultius.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CONCEPCIO MORAGREGA GARCIA  / GEMMA ROSELLO PRADOS
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CE10 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Les bases de la producció vegetal, els sistemes de producció, de protecció i d'explotació.

Continguts

1. FISIOLOGIA VEGETAL

          1.1. RELACIONS HÍDRIQUES EN LA PLANTA. Funcions de l’aigua en les plantes. Tipus d’aigua en les plantes. Potencial hídric. Flux de l’aigua en la planta.Absorció i transport d’aigua. Pèrdua d’aigua per la planta. Transpiració i gutació.     

          1.2. NUTRICIÓ MINERAL. Nutrients minerals essencials. Tipus i funcions en la planta. Interacció entre elements.  

          1.3. TRANSPORT D'ELEMENTS MINERALS I ASSIMILATS. Absorció d’ions minerals per l’arrel. Transport passiu i transport actiu. Transport d'assimilats pel  floema.    

          1.4. FOTOSÍNTESI I. Absorció de llum, espectre d’absorció i espectre d’acció. Fotofosforilació cíclica i acíclica : fotòlisi de l’aigua, obtenció de poder reductor  i fotoproducció d’oxigen.   

          1.5. FOTOSÍNTESI II. Assimilació i fixació fotosintètica de CO2, N i S. Flux de CO2 durant la fotosíntesi. El cicle de Calvin­Benson. Fotorrespiració. Altres  vies de fixació deCO2: plantes C3, C4 i CAM.       

          1.6. METABOLISME SECUNDARI EN LES PLANTES. Descripció. Principals grups de metabòlits secundaris i les seves funcions.  

2. FACTORS QUE AFECTEN EL RENDIMENT DELS CULTIUS 

          2.1. ELS CULTIUS AGRÍCOLES. Fases de desenvolupament d'un conreu. Factors de producció. Bases fisiològiques de la productivitat. Productivitat biològica. 

          2.2. L’AIGUA. Efectes de la manca d’aigua en la planta. Estrès hídric. Efectes de l’excés d’aigua en la planta.   

          2.3. LA NUTRICIÓ MINERAL. Funció i efectes dels elements nutritius esencials en el cultiu.Deficiències i toxicitat. Solucions nutritives i fertilitzants. 

          2.4. LA RADIACIÓ SOLAR. Punt de compensació per la llum. Plantes de sol i plantes d’ombra. Fotoperiodisme: plantes de dia curt i plantes de dia llarg. Efectes de la manca de llum en la planta. 

          2.5. TEMPERATURA. Temperatures òptimes pel desenvolupament de les espècies vegetals. Latència i vernalització. Efecte de temperatures elevades o  baixes. 

          2.6. AGENTS CAUSANTS DE DANYS. Artròpodes, àcars i altres. Característiques morfològiques i fisiològiques. Biologia. Classificació. Principals plagues dels  conreus.   

          2.7. AGENTS CAUSANTS DE MALALTIES. Agents abiòtics. Agents biòtics: virus i viroides,procariotes, fongs,nematodes, plantes paràsites. Característiques. Biologia. Cicle  de la malaltia. Principals malalties dels conreus. 

          2.8. AGENTS CAUSANTS D’INTERFERÈNCIES. Males herbes. Característiques. Biologia. Principals males herbes dels conreus. 

          2.9. CONTROL D’AGENTS NOCIUS. Control de plagues, malalties i males herbes. mètodes legals, culturals, resistència, químics i biològics. Protecció i  maneig integrat i ecològic.  

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 6 14
Classes expositives 28 8 36
Classes pràctiques 14 7 21
Elaboració de treballs 4 24 28
Exposició dels estudiants 2 6 8
Prova d'avaluació 6 37 43
Total 62 88 150

Bibliografia

 • Agrios, George N (1997 ). Plant pathology (4th ed). San Diego [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Audesirk, Teresa (2008 ). Biología : la vida en la Tierra (8a ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Azcón Bieto, Joaquín (cop. 2008 ). Fundamentos de fisiología vegetal (2a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
 • Barceló Coll, Juan (cop. 2001 ). Fisiología vegetal . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Bovey, R (cop. 1984 ). La Defensa de las plantas cultivadas : tratado práctico de fitopatología y zoología agrícola (2ª ed. rev.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Curtis, Helena (2000). Biología (6ª ed. en español). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Ferrari, Mario (1996 ). Ecologia applicata 2 : la difesa delle colture . Bologna: Edagricole. Catàleg
 • Gil Martínez, Francisco (1995 ). Elementos de fisiología vegetal : relaciones hídricas, nutrición mineral, transporte, metabolismo . Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Grace, John (1992 ). Relaciones plantas-ambiente . Vilassar de Mar: Oikos-Tau. Catàleg
 • Guardiola Bárcena, José Luis (1990 ). Fisiología vegetal I : Nutrición y transporte . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Llácer Ill, Gerardo (1996 ). Patología vegetal . [S.l.]: Sociedad Española de Fitopatología. Catàleg
 • Mazliak, Paul (1976 ). Fisiología vegetal : nutrición y metabolismo . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Ortolà, Anna G (DL 2000 ). Apuntes básicos de fisiología vegetal . Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Catàleg
 • Pineda, Manuel (DL 2004 ). Resúmenes de fisiología vegetal . Córdoba: Universidad de Córdoba. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Shurtleff, Malcolm C (cop. 1997 ). The Plant disease clinic and field diagnosis of abiotic diseases . St. Paul, Minnesota: American Phytopathological Society. Catàleg
 • Smith, I.M. (1992 ). Manual de enfermedades de las plantas . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Soltner, Dominique (1992 ). Les Bases de la production végetale. 2, Le Climat : meteórologie, pedologie, bioclimatologie (6ª ed). Angers: Publi-Graphic. Catàleg
 • Taiz, Lincoln (cop. 2006 ). Fisiología vegetal . [Castelló de la Plana]: Universitat Jaume I. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs. Correcció en l'expressió escrita, cerca d'informació adequada, solució aportada correcta.
Activitat no recuperable. No s'acceptaran lliuraments fora del termini fixat.
10
Exposició de treballs Capacitat de comunicació i exposició clara de la informació.Utilitzar eines i metodologies de forma correcta. 
Activitat no recuperable.
10
Informes de pràctiques Presentació adequada i aportació de la solució correcta.
Activitat no recuperable. No s'acceptaran lliuraments fora del termini fixat.
15
Proves escrites Examens escrits.Correcció en les respostes i solucions aportades. Activitat recuperable.
60
Autoavaluació i exercicis Proves i exercis d'avaluació continuada.Correcció en les respostes.
No recuperable.
5

Qualificació

Activitats d'assistència obligatòria: pràctiques d'aula i pràctiques de laboratori. Totes les activitats d'avaluació en aula són d'assistència obligatòria.
Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis d'aula que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

Les pràctiques d'aula i laboratori no són recuperables.
Per aprovar l'assignatura cal obtenir una nota minima de 5 (sobre 10) de cada un dels exàmens parcials, haver realitzat totes les activitats d'avaluació i que la nota final de l'assignatura (NFA) sigui igual o superior a 5. NFA= examens(60%)+ Altres activitats d'avaluació (40%). Cada examen parcial és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

En el cas de no acomplir els criteris exigits per superar l'assignatura, la puntuació de la mateixa s'obtindrà de la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació, sempre que aquesta sigui inferior a 5; en cas contrari la nota serà 4.


D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar una activitat recuperable. Un “no presentat” en una activitat recuperable anul·la la possibilitat de recuperar-la, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una activitat d’avaluació declarada d’assistència obligatòria implicarà un no presentat en la qualificació final de l’assignatura sense possibilitat de recuperació, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.

També rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura (aula, laboratori) i altres activitats d'assistència obligatòria. 

Observacions

Crèdits en protecció vegetal, entomologia agrícola, patologia vegetal i malherbologia per assolir l’habilitació d’assessor en Gestió Integrada de Plagues: 2,3 crèdits.

Aquests crèdits corresponen a: 1,5 crèdits de Teoria i Pràctiques d'aula i 0.8 crèdits de Pràctiques de Laboratori.Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Geologia, edafologia i climatologia