Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Termodinàmica, Camps i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
AARON ENRIQUEZ ALONSO  / JUAN JOSE SUÑOL MARTINEZ
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CE06 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica termodinàmica, camps, i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria
 • CE05 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica termodinàmica, camps, ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Continguts

1. TERMOMETRIA I CALORIMETRIA

          1.1. Temperatura. Escales de temperatura. Gas ideal. Dilatació. Calor. Canvis d'estat, diagrames de fases, calor latent.

2. TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MATÈRIA

          2.1. Conducció. Llei de Fourier. Convecció: llei de Newton. Radiació. Llei de Stefan-Boltzmann.

3. TERMODINÀMICA

          3.1. Treball fet pel gas ideal. Primer principi. Energia interna de un gas ideal: experiència de Joule. Transformacions isotermes, isocores, isobàriques i adiabàtiques. Màquines tèrmiques i frigorífiques, rendiment i eficiència. Màquina de Carnot. Segon principi.

4. ELECTROSTÀTICA

          4.1. Llei de Coulomb. Camp elèctric. Potencial elèctric. Aïllants i conductors. Capacitat i condensadors. Associacions de condensadors.

5. CORRENT CONTINU

          5.1. Corrent elèctric. Llei d'Ohm: conductivitat. Generadors de corrent continu. Potència als circuits elèctric: Efecte Joule. Associació de resistències. Circuits de corrent continu: regles de Kirchhoff. Aparells de mesura.

6. MAGNETISME

          6.1. Què és el camp magnètic? Efectes del camp magnètic. Generació del camp magnètic. Solenoide. Flux magnètic. Llei de Faraday. Llei de Lenz. Inducció mútua i autoinducció. Aplicacions: motor elèctric, generació de corrent altern i transformadors.

7. CORRENT ALTERN

          7.1. Què és el corrent altern? Comportament de resistències, bobines i condensadors. Potència. Diagrames fasors. Notació complexa. Circuits: RC, RL i RLC. Fenòmens de ressonància

8. ONES

          8.1. Concepte d'ona. Tipus d'ones. Aplicacions en l'àmbit graoalimentari

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 36 66
Classes participatives 14 16 30
Classes pràctiques 12 4 16
Prova d'avaluació 4 34 38
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Tipler, Paul Allen (2005- ). Física : para la ciencia y la tecnología . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Escoda i Acero, Ma. Lluïsa (2005 ). Problemes de física per a batxillerat i cicles formatius. Girona: Universitat de Girona. Departament de Física. Recuperat 02-07-2010, a http://hdl.handle.net/10256/593 Catàleg
 • Serway, Raymond A (cop. 2005 ). Física : para ciencias e ingenierías (6ª ed.). México: International Thomson. Catàleg
 • Burbano de Ercilla, Santiago (2006 ). Problemas de física (27ª ed.). Madrid: Tébar. Catàleg
 • Badosa i Franch, Jordi (2009 ). Apunts de física per a Fonaments de física 1 . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Badosa i Franch, Jordi (2010 ). Apunts de física per a Fonaments de física 2 . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Jou i Mirabent, David (1994 ). Física para ciencias de la vida . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PRACTIQUES de LABORATORI Cal portar el guió (al final hi ha el full d'entrega). També calculadora amb regressió lineal I EL SEU MANUAL D'INSTRUCCIONS. Es faran grups de 2-3 estudiants que ompliran els fulls d'entrega de la pràctica durant la mateixa sessió de pràctiques. El professor els corregirà al final de la sessió. També es tindrà en compte el treball en equip. Una vegada acabada la sessió de pràctiques, no serà possible presentar el full d'entrega corresponent. 20
1er parcial La prova serà escrita i consistirà en problemes on s’avaluarà la capacitat de:
1. Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic
2. Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos
3. Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials
4. Aplicar les eines matemàtiques útils a la física .
5. Saber utilitzar els conceptes dels continguts corresponents a tota la matèria impartida fins el moment de la prova.
40
2on parcial La prova serà escrita i consistirà en problemes on s’avaluarà la capacitat de:
1. Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic
2. Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos
3. Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials
4. Aplicar les eines matemàtiques útils a la física .
5. Saber utilitzar els conceptes dels continguts corresponents a tota la matèria impartida fins el moment de la prova.
40

Qualificació

L'avaluació serà continuada, de la següent forma:

1) Pràctiques (20% nota):
a) Fulls d'entrega de pràctiques. Valor un 10 % de la nota final. La nota promig del grup serà la nota promig dels fulls d'entrega de les pràctiques.
b) Un altre 10% serà de l'avaluació en un portfoli en que s'haurtan d'explicitar punts forts, punts febles i propostes de mllora de les pràctiques.
Funcionament de les pràctiques: Al final de cada pràctica, cada grup haurà de presentar el full d'entrega (és a dir, la última pàgina del guió que podeu imprimir a la plana web de l'assignatura o a http://copernic.udg.es/cat/d_fisicaaplicada.php).
Un cop acabada una sessió de pràctiques, ja no es podrà presentar cap full d'entrega de la pràctica en qüestió.
Les pràctiques no admeten recuperació, ni els seus fulls d'entrega tampoc.

2) Examen del primer parcial. Valor: un 40% de la nota final. Serà aproximadament a meitat del quadrimestre.
IMPORTANT: Aquesta matèria no es pot recuperar fins a l'examen de recuperació, és a dir, que a l'examen del segon parcial (al final del quadrimestre) no es tornarà a fer un examen del primer parcial.
Si es treu 4 o més punts, no serà obligatori tornar-se a presentar del primer parcial a l'examen de recuperació.

3) Examen del segon parcial. Valor: un 40% de la nota final. Serà al final del quadrimestre.
IMPORTANT: la matèria serà de la segona part del temari, excloent-ne la del primer parcial.
Si es treu 4 o més punts, no és obligatori tornar-se a presentar del segon parcial a l'examen de recuperació.

4) Activitats opcionals: (20% nota final). Entrega per grups d'un treball amb una activitat a consensuar amb el professor. Cal formar el grup i decidir el tema durant les dues primers setmanes de classe. (en fer el treball, els parcials passen a comptar un 30%.

5) Examen de recuperació: Es recuperarà el parcial o parcials suspesos o les pràctiques (primer i/o segon parcial i/o pràctiques). Es farà dins el calendari oficial d'examens de l'EPS.

Independentment de la nota de pràctiques, si la nota d'algun dels dos parcials és inferior a 4, no s'aprovarà i la nota final serà de 4 punts com a màxim.
Exemple: 10 sobre 10 (1r parcial) i 3.5 sobre 10 (2n parcial) --> 4 (suspès).

A cada examen parcial podeu portar un foli amb fórmules pels dos costats. A l'examen de recuperació només dos folis. En cas de portar-hi problemes resolts, la nota serà de suspès.

No es farà mai cap examen, ni cap revisió d'examen, especial per ningú si no es compleixen els requisits de la normativa de l'Escola Politècnica Superior.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Independentment de la nota de pràctiques, si no entregues el primer ni el segon parcial, la nota serà de No Presentat.

Observacions

PRÀCTIQUES:
·L'assistència a pràctiques és obligatòria, tant per als estudiants nous com per als repetidors/es. Una absència o més a pràctiques implicarà suspendre l'assignatura.

·En les sessions de pràctiques l'alumne ha de dur els guions de pràctiques. També una calculadora amb regressió lineal i EL SEU MANUAL D'INSTRUCCIONS. En cas contrari el professor de pràctiques donarà la sessió corresponent com a no presentada, i per tant l'estudiant suspendrà l'assignatura.

·Cal portar el guió de la pràctica corresponent llegit i estudiat.

·Al final de cada guió trobareu el full d'entrega corresponent. Cada grup de 2-3 alumnes haurà d'omplir el seu full d'entrega durant la mateixa sessió de pràctiques. Es corregirà al final de la mateixa sessió de pràctiques.

·Una vegada acabada una sessió de pràctiques, ja no es podrà presentar cap full d'entrega de la pràctica en qüestió.