Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Càlcul infinitesimal. Integració. Equacions diferencials. Mètodes numèrics.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA AGUARELES CARRERO  / REMEI CALM PUIG  / JORDI RIPOLL MISSE
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CE01 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics, algorítmica numèrica; estadística i optimització
 • CE01 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferèncial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmica numèrica; estadística i optimització.

Continguts

1. Funcions d'una variable: derivació i optimització

          1.1. Definició de derivada i interpretació geomètrica

          1.2. Càlcul de derivades

          1.3. Extrems

          1.4. Polinomi de Taylor

2. Integració de funcions d'una variable

          2.1. Integral definida

          2.2. Càlcul de primitives

          2.3. Aplicacions de la integral

3. Mètodes numèrics

          3.1. Resolució d'equacions no lineals

          3.2. Interpolació polinòmica

          3.3. Integració numèrica

4. Funcions de diverses variables

          4.1. Introducció

          4.2. Derivades de primer ordre i pla tangent

          4.3. Derivades d'ordre superior

          4.4. Punts crítics i extrems

5. Equacions diferencials ordinàries

          5.1. Introducció i exemples

          5.2. Resolució d'equacions separables

          5.3. Resolució d'equacions lineals de primer ordre

          5.4. Aplicacions

          5.5. Teoria qualitativa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 30 60
Classes participatives 15 20 35
Classes pràctiques 13 17 30
Prova d'avaluació 4 11 15
Resolució d'exercicis 0 10 10
Total 62 88 150

Bibliografia

 • García Pineda, Pilar (cop. 2007 ). Iniciación a la matemàtica universitaria : curso 0 de matemáticas . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Larson, Roland E (cop. 2006 ). Cálculo (8ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Neuhauser, Claudia (cop. 2004 ). Matemáticas para ciencias (2ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Salas, Saturnino L (2002 ). Calculus : una y varias variables (4ª ed). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Simmons, George Finlay (cop. 2007 ). Ecuaciones diferenciales : Teoría, técnica y práctica . Mèxic [etc.]: McGrawHill. Catàleg
 • Simmons, George Finlay (cop. 2002 ). Cálculo y geometría analítica (2a ed). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Zill, Dennis G (cop. 2002 ). Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado (7ª ed. en español). México, D.F. [etc.]: International Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis via web Es valorarà que l'alumne sigui capaç de resoldre, de manera individual però no presencial, exercicis relacionats amb els continguts de l'assignatura. L'alumne disposarà de 48 hores per a resoldre 10 problemes que es plantejaran en forma de qüestionari moodle. UN COP PASSAT AQUEST TERMINI NO ES PODRAN LLIURAR ELS EXERCICIS. AQUESTA ACTIVITAT NO ADMET RECUPERACIÓ. 10
Classes de pràctiques Es valorarà que l'alumne sigui capaç de resoldre exercicis dels diferents temes del curs. A l'hora de la resolució d'exercicis, l'alumne podrà utilitzar eines informàtiques per resoldre els exercicis.

AQUESTA PROVA NO ADMET RECUPERACIÓ

AQUESTA ACTIVITAT NO ADMET RECUPERACIÓ.
20
Prova parcial Es realitzarà una prova presencial on s'avaluaran els temes finalitzats en el moment de la prova.

AQUESTA PROVA NO ADMET RECUPERACIÓ
15
Prova final Es valorarà que l'alumne sigui capaç de resoldre problemes relacionats amb tots els continguts de l'assignatura.

Aquesta prova permetrà ser recuperada en el període de recuperacions.
55

Qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obtindrà de la següent manera:

El 55% de la nota final correspondrà a la prova final. Aquesta activitat és de participació obligatòria i podrà ser recuperada en el període de recuperacions.

El 45% restant correspon a proves d'avaluació continuada, que en cap cas admetran recuperació.

Per superar l'assignatura caldrà que la mitjana ponderada entre la nota de la prova final i les notes de les proves d'avaluació continuada sigui superior o igual a 5.

Les proves d'avaluació continuada consisteixen en:

- Un conjunt de problemes per resoldre via web que representaran un 10% de la nota de l'assignatura.

- Exercicis entregats a les sessions de pràctiques que representaran un 20% de la nota de l'assignatura.

- Un examen presencial a mig quadrimestre. Representa un 15% de la nota final de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació.

Assignatures recomanades

 • Matemàtiques 1