Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Càlcul infinitesimal. Integració. Equacions diferencials. Mètodes numèrics.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA AGUARELES CARRERO  / JORDI RIPOLL MISSE  / DAVID ROJAS PEREZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CE01 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics, algorítmica numèrica; estadística i optimització
 • CE01 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferèncial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmica numèrica; estadística i optimització.

Continguts

1. Funcions d'una variable: derivació i optimització

          1.1. Definició de derivada i interpretació geomètrica

          1.2. Càlcul de derivades

          1.3. Extrems

          1.4. Polinomi de Taylor

2. Integració de funcions d'una variable

          2.1. Integral definida

          2.2. Càlcul de primitives

          2.3. Aplicacions de la integral

3. Mètodes numèrics

          3.1. Resolució d'equacions no lineals

          3.2. Interpolació polinòmica

          3.3. Integració numèrica

4. Funcions de diverses variables

          4.1. Introducció

          4.2. Derivades de primer ordre i pla tangent

          4.3. Derivades d'ordre superior

          4.4. Punts crítics i extrems

5. Equacions diferencials ordinàries

          5.1. Introducció i exemples

          5.2. Resolució d'equacions separables

          5.3. Resolució d'equacions lineals de primer ordre

          5.4. Aplicacions

          5.5. Teoria qualitativa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 30 60
Classes participatives 15 20 35
Classes pràctiques 12 17 29
Prova d'avaluació 4 22 26
Total 61 89 150

Bibliografia

 • García Pineda, Pilar (cop. 2007 ). Iniciación a la matemàtica universitaria : curso 0 de matemáticas . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Larson, Roland E (cop. 2006 ). Cálculo (8ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Neuhauser, Claudia (cop. 2004 ). Matemáticas para ciencias (2ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Salas, Saturnino L (2002 ). Calculus : una y varias variables (4ª ed). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Simmons, George Finlay (cop. 2007 ). Ecuaciones diferenciales : Teoría, técnica y práctica . Mèxic [etc.]: McGrawHill. Catàleg
 • Simmons, George Finlay (cop. 2002 ). Cálculo y geometría analítica (2a ed). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Zill, Dennis G (cop. 2002 ). Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado (7ª ed. en español). México, D.F. [etc.]: International Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes de pràctiques Es valorarà que l'alumne sigui capaç de resoldre exercicis dels diferents temes del curs. A l'hora de la resolució d'exercicis, l'alumne podrà utilitzar eines informàtiques per resoldre els exercicis.

AQUESTA PROVA NO ADMET RECUPERACIÓ.
20
Prova parcial Es realitzarà una prova presencial on s'avaluaran els temes finalitzats en el moment de la prova.

AQUESTA PROVA NO ADMET RECUPERACIÓ.
20
Prova final Es valorarà que l'alumne sigui capaç de resoldre problemes relacionats amb tots els continguts de l'assignatura.

Qualsevol alumne amb una nota superior a 4 podrà repetir aquesta prova durant el període de recuperacions. En aquest cas la nota final es calcularà en base a la nota obtinguda a l'examen de recuperació.
60

Qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obtindrà de la següent manera:

El 60% de la nota final correspondrà a la prova final. Aquesta activitat és de participació obligatòria i podrà ser recuperada en el període de recuperacions si la nota final del curs és superior a 4. Els alumnes que facin la prova de recuperació obtindran la nota final en base a aquesta segona nota de la prova final.

El 40% restant correspon a proves d'avaluació continuada, que en cap cas admetran recuperació.

Per superar l'assignatura caldrà que la mitjana ponderada entre la nota de la prova final i les notes de les proves d'avaluació continuada sigui superior o igual a 5.

Les proves d'avaluació continuada consisteixen en:

- Exercicis entregats a les sessions de pràctiques que representaran un 20% de la nota de l'assignatura.

- Un examen presencial a mig quadrimestre que representa un 20% de la nota final de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació.

Assignatures recomanades

 • Matemàtiques 1