Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Química del medi ambient
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PERE MUTJE PUJOL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
  • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
  • CE23 Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes

Continguts

1. Primera part: QUÍMICA AMBIENTAL

          1.1. Introducció. Els residus. Lleis naturals. Els residus i el seu impacte ambiental.

          1.2. LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL. Estructura i composició química del sòl. El cicle del nitrogen. Els fertilitzants. Plaguicides. Impacte ambiental. Problemàtica ambiental.

          1.3. LA CONTAMINACIÓ DE L'AIGUA. El cicle de l'aigua. Processos químics en medi aquós. Reaccions que es produeixen en el medi aquàtic. Biodegradació. La contaminació de les aigües continentals. La contaminació de les aigües marines. Estructura i composició del medi marí. Contaminants persistents.

          1.4. LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA. Estructura i composició química de l'atmosfera. Contaminants atmosfèrics. Processos químics a l'estratosfera. Processos químics a la troposfera. Contaminació urbana. Smog fotoquímic. Aerosol urbà.

2. Segona part. PROCESSOS DE REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ

          2.1. REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA. Visió general. Eliminació de partícules sòlides. Reducció de la contaminació de gasos. Incineració.

          2.2. PROCESSOS DE TRACTAMENT D'AIGÜES. Visió general. Caracterització de les aigües residuals. Processos físics de tractament. Processos químics de tractament. Processos biològics de tractament.

          2.3. TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS. Caracterització dels residus sòlids urbans (RSU). Selecció i classificació en l'origen del RSU. Compostatge. Sistemes de compostatge. Condicions del procés i reaccions que tenen lloc. Reciclatge, paper, vidre, plàstics, metalls, piles i bateries. Abocament controlat. Incineració.

3. VISITES A INSTAL.LACIONS RELACIONADES AMB LA REDUCCIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL. Es programaran quatre sortides per visitar instal.lacions properes relacionades amb el medi ambient: Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR); Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP); Planta Incineradora; Planta de Compostatge.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 22 33 55
Classes pràctiques 12 18 30
Prova d'avaluació 4 18 22
Sortida de camp 12 6 18
Total 50 75 125

Bibliografia

  • Xavier Domènech (1998). Química ambiental: el impacto ambiental de los residuos (4ª). Madrid: Miraguano. Catàleg
  • Baird Colin (2001). Química ambiental (2ª). Barcelona: Reverté. Catàleg
  • Kiely Gerard (1999). Ingeniería ambiental: fundamentos,entornos, tecnologías y sistemas de gestión.. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • Stanley E. Manahan (2007). Introducción a la Química Ambiental. Reverté. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Visites a instal.lacions relacionades amb el medi ambient Assistència, participació i informe(no recuperable). 20
Prova avaluació intrasemestral Coneixements i competències adquirides (no recuperable). 25
Prova avaluació coneixements i competències. Coneixements i competències adquirides (no recuperable). 55

Qualificació

Es valorarà la participació a classe, l'assistència a les visites, la resolució d'exercicis i els coneixements i competències adquirides en els percentatges abans indicats. Les proves d'avaluació intrasemestral i final no són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de no presentat si no assisteix a un mínim del 50% de les activitats avaluades o a la prova final.