Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Realització de pràctiques sobre operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors. Aplicació pràctica dels balanços de matèria i energia.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NIEVES PELLICER JOHERA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i/o a projectes
 • CE24 Capacitat per al disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de

Continguts

1. QUÍMICA INDUSTRIAL-ENGINYERIA DE LA REACCIÓ

          1.1. Tractament d'aigües d'entrada a la indústria

          1.2. Balanç energètic en torre de refredament

          1.3. Reactor discontinu. Hidròlisi de l'anhídrid acètic

          1.4. Saponificació en reactor pilot amb control de temperatura

          1.5. Estabilització d'una producció. Reactor en continu

          1.6. Balanç de matèria en estat no estacionari

          1.7. Balanç energètic en estat transitori. Influència de l'agitació

          1.8. Distribució del temps de residència en reactors de flux pistó.

          1.9. Càlcul del coeficient de transferència gas-líquid

2. OPERACIONS UNITÀRIES

          2.1. Agitació de líquids en tanc agitat

          2.2. Equip de bescanvi iònic. Condicionament d'aigües

          2.3. Determinació de coeficients de difusió de gasos

          2.4. Determinació de coeficients de difusió de líquids

          2.5. Filtració de partícules en líquids mitjançant equips de filtració al buit

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 14 14
Cerca d'informació 0 25 25
Classes expositives 6 0 6
Classes pràctiques 39 0 39
Elaboració de treballs 0 26 26
Prova d'avaluació 6 0 6
Tutories 9 0 9
Total 60 65 125

Bibliografia

 • Avery, H.E (DL 1982). Cinética química básica y mecanismos de reacción. Barcelona, [etc]: Reverté. Catàleg
 • Fox, Robert W, McDonald, Alan T (1989). Introducción a la mecánica de fluidos (2ª ed., actualizada). México D. F. [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Maron, Samuel H, Prutton, Carl F (1970). Fundamentos de fisicoquímica. México [etc.]: Limusa. Catàleg
 • Velayos Solé, Joaquim (1999). Pneumàtica (2ª ed). [Girona]: Joaquim Velayos Solé Palahí A.G. Catàleg
 • Díaz Peña, Mateo, Roig Muntaner, Antonio (1984). Química física (2ª ed). Madrid: Alhambra. Catàleg
 • Henley, Ernest J, Rosen, Edward M (1973). Cálculo de balances de materia y energía, : métodos y empleos de máquinas calculadoras. Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Levenspiel, Octave (1974). Ingeniería de las reacciones químicas. Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Coulson, J. M, Richardson, J. F (1979-1988). Ingeniería química. Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Manual de combustibles en la industria (1989). [Madrid]: Campsa. Catàleg
 • Manual del ingeniero químico (cop. 2001) (4ª ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • McCabe, Warren L, Smith, Julian C. Julian Cleveland, Harriott, Peter (DL 1991). Operaciones básicas de ingeniería química (4ª ed). Madrid [etc.]: MacGraw-Hill. Catàleg
 • Treybal, Robert Ewald (cop. 1988). Operaciones de transferencia de masa (2ª ed). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Water treatment handbook (1991) (6th english ed). Rueil-Malmaison: Degrémont. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Preparació prèvia de la pràctica Avaluació en la preparació prèvia de la pràctica 10
Elaboració d'informes Elaboració d'informes 30
Avaluació final dels coneixements pràctics adquirits. Activitat recuperable Examen final 60

Qualificació

Mètodes docents:
1 sessió setmanal de 3 hores cadascuna.
Activitats = Experimentació en el laboratori i elaboració d'informes.

Exàmens:
L'avaluació serà continuada i distribuïda de la següent forma:
- Avaluació en la preparació de la pràctica que correspondrà al 10% sobre el total.(No recuperable)
-Avaluació de l'informe amb un valor del 30% % sobre el total.
( Per a la avaluació dels informes es prendrà en consideració principalment els apartats de qüestions i de conclusions, així com la comprensió del funcionament d'equips. (No recuperable).

Examen final amb un valor del 60% sobre el total. Activitat recuperable.
S'ha de supercar una nota de 4,5 a l'examen per tal de comptabilitzar les activitats d'avaluació.

La no superació d'un dels blocs, desprès de l'examen comportarà la repetició de la totalitat de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a no presentat a aquell alumne que no hagi participat en alguna de les activitats programades

Observacions

La no assistència a les sessions introductòries limitarà la possibilitat de realització de les pràctiques.
Le realització de la totalitat de les pràctiques i la presentació de tots els informes, és condició indispensable per accedir a l'examen.