Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Laboratori integrat sobre mètodes analítics. Caracterització físico-química. Sìntesi de substàncies orgàniques i inorgàniques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NURIA FIOL SANTALO  / JOAQUIM AGUSTI TARRES FARRES
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CE23 Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes

Continguts

1. TEMA 1. Normes generals del laboratori. Aparells, reactius, tècniques bàsiques, preparació i tractament de mostres, dil·lucions.

2. TEMA 2. Identificació de productes orgànics. Determinació de la densitat d'un líquid. Determinació del punt d'ebullició. Determinació del punt de fusió.

3. TEMA 3. Purificació de productes orgànics. Recristal·lització.

4. TEMA 4. Separació de productes orgànics. Extracció líquid-líquid. Extracció sólid-líquid. Destil·lació.

5. TEMA 5. Síntesi de productes orgànics. Síntesi de l'aspirina.

6. TEMA 6. Volumetries àcid-base. Preparació i valoració de dissolucions. Determinació dels components d'una barreja de bases. Determinació del Nitrogen mitjançant el mètode de Kjeldhal.

7. TEMA 7. Volumetries de precipitació. Determinació de clorurs: mètode de Mohr.

8. TEMA 8. Volumetries de formació de complexes. Determinació de calci i de duresa total en aigües naturals.

9. TEMA 9. Volumetries d'oxidació-reducció. Determinació de matèria orgànica de l'aigua: OD, DQO i DBO5.

10. TEMA 10. Anàlisi gravimètrica. Determinació de la humitat. Determinació de sulfats solubles.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 42 40 82
Prova d'avaluació 7 26 33
Resolució d'exercicis 11 24 35
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Harvey, David (cop. 2002 ). Química analítica moderna . Madrid: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Harris, Daniel C (2006 ). Anàlisi química quantitativa . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Morrison, Robert Thornton (cop. 1990 ). Química orgánica (5ª ed.). [Buenos Aires] [etc.]: Addison-Wesley Iberoamericana. Catàleg
 • Rodier, J (1981 ). Análisis de las aguas : aguas naturales, aguas residuales, agua de mar : química, fisicoquímica, bacteriología, biología . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Skoog, Douglas A. (cop. 2001 ). Química analítica (3ª ed). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Vogel, Arthur Israel (1989 ). Vogel's textbook of practical organic chemistry (5th ed., rev.). London: Longman. Catàleg
 • Hart, Harold (1995 ). Química orgánica ([Ed. traducida de la 9ª ed. inglesa]). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Clesceri, Lenore S. Franson, Mary Ann H. (1992 ). Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Deleuze Isasi, Paloma (2003 ). Código alimentario español y disposiciones complementarias (6ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació intrasemestra no eliminatòria i no recuperable s'avaluen els coneixements adquirits en les tècniques, operacions i resolució de casos pràctics. Prova no recuperable 10
Prova d'avaluació de coneixements teórics. Recuperable Els coneixements assolits durant les classes pràctiques i de resolució d'exercicis s'avaluen al final del semestre mitjançant un examen escrit 55
Prova d'avaluació de pràctiques de laboratori.No recuperable Els coneixements assolits durant les classes pràctiques s'avaluen mitjançant un examen pràctic al laboratori. 35

Qualificació

La Nota final de l'assignatura s'obté a partir de les següents notes:
NFA= Nota prova intrasemestral(10%) + Nota examen escrit (55%) + Nota examen pràctic(35%)
Cal una nota mínima de 5/10 en l'examen escrit per poder fer mitjana amb la resta de notes de les activitats avaluables de l'assignatura

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No presentat si no assisteix a un mínim del 85% de les sessions pràctiques de l'assignatura i/o no realitza la prova final de coneixements teòrics i pràctics.

Observacions

És aconsellable haver superat Fonaments de Química i Ampliació de Química Orgànica i estar cursant alhora Anàlisi Química.

Assignatures recomanades

 • Ampliació de química orgànica
 • Anàlisi química
 • Fonaments de química