Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció a la climatització. Descripció d'elements d'instal·lacions. Paràmetres característics de l'envolupant tèrmica. Càlcul de càrregues tèrmiques. Estudi de l'aire humit i Psicrometria. Càlcul d'instal·lacions de calefacció. càlcul d'instal·lacions d'aire condicionat i climatització. Eficiència energètica.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Competències

  • CT06 Dissenyar propostes creatives
  • CE23 Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA CLIMATITZACIÓ

          1.1. El concepte de confort

          1.2. Energia i sostenibilitat

          1.3. La producció de fred i calor

2. DESCRIPCIÓ D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

          2.1. Instal·lacions de calefacció

          2.2. Instal·lacions de ventilació

          2.3. Instal·lacions de climatització

          2.4. Distribució de calor i/o fred per aigua

          2.5. Plantes refredadores d'aigua i torres de refrigeració

          2.6. Reglament instal·lacions tèrmiques en edificis RITE

3. PARÀMETRES CARACTERÍSTICS DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA

          3.1. Transmitància tèrmica

          3.2. Anàlisi de tancaments tipus

          3.3. Codi tècnic de l'edificació CTE-HE

4. CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES

          4.1. Bases de dades climàtiques i meteorològiques

          4.2. Càrrega tèrmica d'hivern

          4.3. Càrrega tèrmica d'estiu

          4.4. Càrrega tèrmica deguda a la generació interna i ventilació

5. ESTUDI DE L'AIRE HUMIT I PSICROMETRIA

          5.1. Aire humit

          5.2. Psicrometria i climatització

          5.3. Estudi psicromètric dels equips de climatització

6. CÀLCUL D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ

          6.1. Dimensionat d'emissors

          6.2. Generadors de calor

          6.3. Dimensionat de canonades i selecció de bombes

          6.4. Dimensionat d'altres elements constituents

          6.5. Regulació i control

7. CÀLCUL D'INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT I CLIMATITZACIÓ

          7.1. Espais, usos, equips i sistemes

          7.2. Unitats de tractament

          7.3. Unitats terminals

          7.4. Difusió d'aire i càlcul de conductes

8. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

          8.1. Introducció

          8.2. Certificació energètica d'edificis RD 47/2007

          8.3. Aplicació Opció General CALENER

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 15 10 25
Classes pràctiques 15 5 20
Prova d'avaluació 0 35 35
Resolució d'exercicis 10 10 20
Sortida de camp 6 0 6
Treball en equip 4 15 19
Total 50 75 125

Bibliografia

  • Manual de aire acondicionado (1970 ). México: Marcombo Boixareu. Catàleg
  • ASHRAE handbook 2005: fundamentals (2005 ) (SI ed.). Atlanta: ASHRAE. Catàleg
  • ASHRAE handbook 2007: heating, ventilating, and air-conditioning applications (cop. 2007 ) (SI ed.). Atlanta: ASHRAE. Catàleg
  • ASHRAE handbook. Refrigeration (cop. 2006 ) (SI ed.). Atlanta: American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Catàleg
  • Andrés Álvarez, Fernando de (DL 2007 ). CTE-HE : ahorro de energía : aplicación a edificios de uso residencial vivienda-DAV (2ª ed., revisada). Madrid: Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Catàleg
  • CTE-HS : salubridad : aplicación a edificios de uso residencial vivienda-DAV (DL 2007 ) (Ed. rev.). Madrid: Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Catàleg
  • RITE : reglamento de instalaciones térmicas en los edificios : e instrucciones técnicas complementarias : RD 1751 (1999). Madrid: MINER (Ministerio de Industria y Energía). Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació de pràctiques. Preguntes tipus test realitzades abans de cada sessió de pràctiques. 15
Treball en equip. Instal·lació tipus. Elaboració d'un Projecte de Climatització. S'avaluarà la correcció en la solució proposada així com la claredat en l'exposició de resultats i el procediment de càlcul per arribar a la solució final. 30
Prova intermitja. S'avaluarà la consolidació dels conceptes impartits a classe. Preguntes curtes de teoria aplicada. Sense apunts. 15
Examen final Prova tipus test (sense apunts) i prova de teoria aplicada (amb apunts) 40

Qualificació

Per superar el curs caldrà:

1. Haver entregat el treball en equip dins la data assenyalada.
2. Obtenir una nota major o igual a 4 sobre 10 en el treball i a l'examen final.
3. Tenir una nota mitjana final igual o superior a 5 sobre 10.


Es realitzarà una prova de recuperació (de la nota del treball i/o examen final) el dia i hora indicada per la coordinació d'estudis de l'Escola.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a No Presentat (figurant en l'expedient acadèmic de l'alumne un NP) en cas de NO haver entregat el treball dins la data assenyalada i/o NO presentar-se a l'examen final (o a la prova de recuperació).

Observacions

Serà necessari tenir domini d'autoCAD.
S'utilitzaran softwares de càlcul i simulació de càrregues tèrmiques.

Assignatures recomanades

  • Enginyeria tèrmica