Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Càlcul d'estructures de formigó
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CRISTINA BARRIS PEÑA  / LLUIS TORRES LLINAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CE24 Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.
 • CE25 Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d'estructures i construccions industrials.

Continguts

1. Introducció a les estructures de formigó

2. Bases de càlcul

3. Càlcul i dimensionament d'elements sotmesos a tracció, compressió i flexió

4. Càlcul i dimensionament d'elements sotmesos a esforços tallants

5. Ancoratge d'armadures

6. Càlcul i comprovacions en servei

7. Aplicació al càlcul i armat d'estructures de formigó

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7 4 11
Classes expositives 25 35 60
Classes pràctiques 10 14 24
Treball en equip 8 22 30
Total 50 75 125

Bibliografia

 • Jiménez Montoya, Pedro (2009 ). Hormigón armado (15a ed. basada en la EHE-2008, ajustada al Código Modelo yal Eurocódigo EC-2). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José ([1999?] ). Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón : [en masa,armado, pretensado] . [Madrid]: Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC). Catàleg
 • Marí Bernat, Antonio R. (1999 ). Hormigón armado y pretensado. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 09-07-2012, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EC008XXX Catàleg
 • Marí Bernat, Antonio R (2006 ). Formigó armat i pretensat : exercicis curts de bases de càlcul i estats límits . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • EHE-08 : instrucción de Hormigón Estructural :|bcon comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón (2009 ) (2ª ed.). Madrid: Ministerio de Fomento Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Guía de aplicación de la Instrucción de hormigón estructural : Edificación (2002 ). [Madrid]: Ministerio de Fomento. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (4a ed.). Madrid: AENOR. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis de càlcul i armat de seccions i elements Entrega dels exercicis. Valoració de forma i contingut.
40
Treballs pràctics Entrega dels treballs. Valoració de forma i contingut. 60

Qualificació

Hi ha dues opcions (a o b):

a) Avaluació continuada:

Assistència a classes i activitats i entrega dels exercicis i treballs que es proposaran al llarg del curs:

Nota final = Nota activitats (Exercicis*0,5+ Treballs*0,50)

b) Activitats + Prova d’avaluació:

La nota final serà la més gran de:

- Nota activitats entregades (Exercicis*0,25+ Pràctiques*0,25) + Nota prova avaluació*0,5

- Nota prova avaluació

En qualsevol de les opcions la nota final haurà de ser >=5

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
NP = No haver realitzat cap activitat d'avaluació

Assignatures recomanades

 • Elasticitat i resistència de materials
 • Estructures
 • Fonaments de resistència de materials