Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Sistemes i processos de fabricació de ferritja: tradicionals i no convencionals. Metrologia, qualitat i rugositat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
INES FERRER REAL
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CT04 Treballar en equip
  • CE28 Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

Continguts

1. PART CONCEPTUAL

          1.1. BLOC 1: METROLOGIA I VERIFICACIÓ

          1.2. BLOC 2: PROCESSOS D'ARRANCADA DE FERRITJA

          1.3. BLOC 3: PROCESSOS DE FERRITJA NO CONVENCIONALS

2. PART PROCEDIMENTAL

          2.1. BLOC 1: PROBLEMES

          2.2. BLOC2: PRÀCTIQUES

3. PART ACTITUDINAL

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 32 56 88
Classes expositives 30 10 40
Prova d'avaluació 4 25 29
Total 66 91 157

Bibliografia

  • Kalpakjian, Serope (cop. 2002 ). Manufactura, ingeniería y tecnología (4ª ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
  • Kalpakjian, Serope (cop. 1997 ). Manufacturing processes for engineering materials (3rd ed). Menlo Park, Ca.: Addison-Wesley. Catàleg
  • Schey, John A (cop. 2002 ). Procesos de manufactura . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Groover, Mikell P (1996 ). Fundamentals of modern manufacturing : materials, processes, and systems . New Jersey: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació Continuada:

- Resolució d'exercicis (RE)

- Pràctiques (NP)

Aquesta activitat inclou la resolució d’exercicis i les pràctiques. La resolució d’exercicis i les pràctiques són activitats d’avaluació continuada d’assistència obligatòria i no recuperable. Algunes d'aquestes activitats estan basades en aprenentatge cooperatiu.


-L’activitat de resolució d’exercicis (RE) consisteix en resoldre diverses tipologies d’exercicis utilitzant diferents formes d’aprenentatge dins l’aula. Està composada de dos apartats, l’ obligatori a classe i l’obligatori i d'autoaprenentatge fora de classe. L’obligatori es realitzarà presencialment a l’aula, mentre que el de fora de classe es desenvoluparà per part de l’alumne a casa seva. El lliurament del 80% de les tasques que es programin per la part de RE, permet obtenir 1 punt de la nota final. La nota total d’aquesta activitat representarà un % de la NF i s’obté per la resolució i lliurament d’exercicis a classe i d'autoaprenentatge.


- La nota de les pràctiques (NP) representarà un % de la NF i s’obté per la realització de les pràctiques en el laboratori dins de l’horari estipulat. Aquesta nota es calcularà en base a dos components que se sumen directament: la nota actitudinal en el taller laboratori, avaluada per mitjà d’una rúbrica que es farà pública a l’inici de curs, i l’informe de la mateixa.

20
Prova global - part 1 (R)
La Prova global - part 1 (PG1) és d’assistència obligatòria i recuperable (R). Consta de dues parts: i) 50% de teoria, articulada en preguntes. No es disposarà de formulari ni calculadora. ii) 50% de problemes. Amb formulari on no s’hi pot tenir res escrit. Es requereix una nota mínima de 3,5 tant en la part de teoria com de problemes per aprovar l’examen i per fer la mitjana. La revisió d'aquesta prova parcial es farà durant una classe de teoria i/o de problemes. Aquesta activitat representa representarà un 40% de la NF.
40
Prova global - part 2 (R)
La Prova global - part 2 (PG2) és d’assistència obligatòria i recuperable (R). Consta també de dues parts: i) 50% de teoria, articulada en preguntes. No es disposarà de formulari ni calculadora. ii) 50% resolució de problemes.Amb formulari que no pot tenir res escrit. Es requereix una nota mínima de 3,5 tant en la part de teoria com de problemes per aprovar l’examen i per fer la mitjana. Les revisions d’exàmens es fan de forma conjunta, en una aula, en un dia i hora fixats. Les reclamacions pertinents es faran de forma escrita. Aquesta activitat representa representarà un 40% de la NF. 40

Qualificació

Les activitats que es realitzen per l’avaluació continuada s’hauran de lliurar al professor en el termini establert. Un cop passat aquest termini no s'acceptarà el lliurament de cap activitat continuada i seran qualificades amb una nota de 0 punts.

La nota final de l’assignatura (NF) es calcularà considerant:
• La nota de resolució d'exercicis (RE) contarà un 10% sobre la nota final.
• La nota de les pràctiques (NP) contarà un 10% sobre la nota final.
• La nota de l’examen Prova global - part 1 (PG1) contarà un 40% sobre la nota final. Es necessari tenir una nota mínima de 5 per aprovar els continguts inclosos en aquesta prova. En cas de no aconseguir la nota mínima de 5, aquest continguts s’hauran de recuperar durant el període d’avaluació. La data de l'examen PG1 es comunicarà durant les primeres setmanes de classe a través de Moodle. Tal i com s’ha comentat, PG1 és una activitat recuperable dins del període de recuperació definida per l'EPS. És obligatori tenir un mínim de un 4,5 per poder ser considerada en la nota final (NF) i aprovar l’assignatura.
• La nota de l’examen Prova global - part 2(PG2) contarà un 40% sobre la nota final. Es necessari tenir una nota mínima de 5 per aprovar els continguts inclosos en aquesta prova. En cas de no aconseguir la nota mínima de 5, aquest continguts s’hauran de recuperar durant el període d’avaluació. La data de l’examen PG2 queda definida per l'EPS en el període normal d'avaluació. Tal i com s’ha comentat, PG2 és una activitat recuperable dins del període de recuperació definida per l'EPS. És obligatori tenir un mínim de un 4,5 per poder ser considerada en la nota final (NF) i aprovar l’assignatura.

La nota final (NF) es calcularà segons el següent procediment:

• Nota final de l’assignatura (NF) = 10 % RE + 10 % NP + 40 % PG1 + 40 % PG2

Durant el període de recuperació l’alumne podrà recuperar les activitats d’avaluació recuperables sempre i quan compleixi amb el reglament d'avaluació dels estudiants de grau de l’EPS; el qual diu que per poder tenir dret a recuperar alguna activitat durant el període de recuperació, caldrà que l’alumne hagi obtingut en la qualificació final de l’assignatura una nota mínima de 3 sobre 10.
En aquets cas l’examen de recuperació constarà de:
• 50% de teoria, articulat en preguntes. No es disposarà de formulari ni calculadora.
• 50% problemes. Amb formulari. No s’hi pot tenir res escrit.
S’ha de treure un mínim del 3.5 de cada part per fer la mitjana.
La data d'aquest examen queda definida durant el període de recuperació per l'EPS.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’alumne tindrà una nota de no presentat (NPres.) sempre i quan abandoni l’avaluació continuada abans de dia 2 de novembre del 2018 i/o no es presenti a les proves d’avaluació obligatòries de l’assignatura. En cas que l'avaluació continuada s’abandoni desprès d’aquesta data, l’alumne no podrà tenir un NPres. en la nota final.

Assignatures recomanades

  • Enginyeria de materials
  • Fonaments de ciència de materials
  • Fonaments de física 2