Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Anàlisi de mecanismes i màquines. Sistemes de transmissió. Modelització dinàmica. Vibracions i soroll
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EMILIO VICENTE GONZALEZ JUAN  / LORENA MARIN HERNANDEZ  / JOAN ANDREU MAYUGO MAJO  / LLUIS RIPOLL MASFERRER
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CE22 Coneixement i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.

Continguts

1. Modelització de sistemes dinàmics

          1.1. Elements massa, ressort i esmorteïdor

          1.2. Models d'un grau de llibertat

          1.3. Models de varis graus de llibertat. Equacions de Lagrange

2. Vibracions

          2.1. Vibració lliure

                    2.1.1. Pràctica: Vibracions lliure i forçada

          2.2. Vibració forçada harmònica

          2.3. Control de vibracions: Aïllament i absorció

          2.4. Introducció a l'anàlisi modal.

          2.5. Pràctica: Velocitat crítica d'eixos

3. Transmissions

          3.1. Engranatges i trens d'engranatges

                    3.1.1. Pràctica: Canvi de marxes automòbil. Engranatges

          3.2. Trens epicicloïdals: Equació de Willis. Trens simples i compostos.

                    3.2.1. Pràctica: Trens epicicloïdals

          3.3. Junta universal: cardan

                    3.3.1. Pràctica: Junta universal doble

4. Dinàmica de màquines rotatives

          4.1. Reducció de sistemes a eix comú

          4.2. Corba moment-velocitat dels actuadors. Arrencada o frenada de les màquines.

          4.3. Volants d'inèrcia

          4.4. Equilibratge de rotors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 16 46
Classes participatives 15 9 24
Classes pràctiques 10 10 20
Prova d'avaluació 5 25 30
Resolució d'exercicis 0 30 30
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Balachandran, Balakumar (cop. 2004 ). Vibrations . Belmont [etc.]: Brooks/Cole. Catàleg
 • Cardona i Foix, Salvador (2000 ). Teoria de màquines. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 05-02-2011, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EM024XXX Catàleg
 • Marghitu, Dan B (2001 ). Analytical elements of mechanisms . New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Norton, M.P (2003 ). Fundamentals of noise and vibration analysis for engineers (2nd ed.). Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Norton, Robert L (cop. 2009 ). Diseño de maquinaria : síntesis y análisis de máquinas y mecanismos (4ª ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Riba i Romeva, Carles (2000- ). Mecanismes i màquines (2a ed.). Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Wilson, Charles E (cop. 2003 ). Kinematics and dynamics of machinery (3rd ed). Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats d'aprenentatge continuat (AC) L'estudiant participarà en un procediment d'aprenentatge continuat tutelat pels professors. Els estudiants ho faran individualment i en grups depenent de l'activitat. Es proposaran diferent tipus d'activitats: resolució d'exercicis, correcció d'exercicis, entrega d'informes, programació de models en MatLab, etc.- Les entregues de totes les activitats es faran a través del Moodle abans de la següent sessió de pràctiques.

- Els terminis d'entrega es respectaran o l'activitat es considerà no realitzada.

- Les activitats que es lliurin on es manifesti que no hi hagut esforç de resolució o bé existeixi plagi no es considerarà activitat realitzada.


L'estudiant ha de realitzar almenys el 80% de les activitats d'aprenentatge continuat per obtenir una qualificació AC=10, si no ho fa tindrà una qualificació de AC=0.
20
Prova d'avaluació parcial (PAC) Hi haurà una sessió d'avaluació programada durant el curs en que l'estudiant serà avaluat per mitjà de la resolució d'un o varis exercicis. Aquests inclouran tant l’esquematització i el planteig, com la resolució i obtenció de resultats. Els problemes podran incorporar qüestions puntuals.- L'estudiant només podrà entrar a la sala d'examen el material d'escriptori, una calculadora i els formularis i taules subministrats pel professor de l'assignatura a través de La meva UdG/Moodle.

- S'exigeix una correcta presentació, així com claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes.

- El plantejament del problema, usant tant les lleis físiques adequades com les tècniques explicades a classe és clau en la posterior resolució. Igualment cal garantir la coherència dimensional dels càlculs i els resultats finals.
20
Examen final (EF) El contingut total de la matèria impartida s’avaluarà amb exàmens que estaran formats bàsicament per problemes. Aquests inclouran tant l’esquematització i el planteig, com la resolució i obtenció de resultats. Els problemes podran incorporar qüestions puntuals.- L'estudiant només podrà entrar a la sala d'examen el material d'escriptori, una calculadora i els formularis i taules subministrats pel professor de l'assignatura a través de La meva UdG/Moodle.

- S'exigeix una correcta presentació, així com claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes.

- El plantejament del problema, usant tant les lleis físiques adequades com les tècniques explicades a classe és clau en la posterior resolució. Igualment cal garantir la coherència dimensional dels càlculs i els resultats finals.
60

Qualificació

L'avaluació sense condicionants (NC) será la major entre

NC = 0,6·EF + 0,2·PAC + 0,2·AC
NC = 0,8·EF + 0,2·AC

La Nota Final (NF) de l’assignatura es calcula aplicant el següents criteris:

1) Si EF >= 4,5; llavors la nota final será NF=NC

2) Si EF < 4,5; llavors la nota final será la menor entre
NF = 4,5
NF = NC

Examen final (EF)
És de participació obligatòria.
S’ha de superar amb un 4,5/10 per a fer mitja amb l’avaluació continuada.
La data de l'únic examen final l'estableix l'EPS.
Activitat d'avaluació recuperable en la data que estableix l'EPS.

Recuperació EF:
Els estudiants que no es presentin a la EF, o no obtinguin una nota NC entre 3 i 5, no podran fer la recuperació.

Prova d'avaluació continuada (PAC)
Les dates de la PAC s'establirà al principi de curs.
Activitat No Recuperable.

Aprenentatge continuat (AC)
Tindrà una qualificació de 10 si es realitzen el 80% de les activitats, una qualificació de 0 si no s'arriba a aquests percentatge.
Activitat No Recuperable.

Important: L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades (tan el que proporcioni la informació com el que la rebi). Si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge o comunicació sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per ser qualificat com a "No Presentat" (NP) l'estudiant no ha de participar en cap activitat d'avaluació a partir del 1 d'abril i, si formava part d'un grup de pràctiques, ha de comunicar explícitament la seva baixa al professor responsable de l'assignatura abans de final del mes d'abril.

Observacions

Per a un seguiment adequat de l'assignatura és imprescindible tenir bons coneixements previs de cinemàtica i dinàmica de màquines (assignatura de "Teoria de màquines").
Es recorda que l'assignatura és presencial i, per tant, es poden passar controls d'assistència a classe.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de mecànica
 • Teoria de màquines