Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Automatització Industrial. Control de sistemes mecànics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BIANCA MARIELA INNOCENTI BADANO  / JOAN ANDREU MAYUGO MAJO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
BIANCA MARIELA INNOCENTI BADANO  / JOAN ANDREU MAYUGO MAJO
Idioma de les classes:

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CE14 Coneixement sobre l'els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

Continguts

1. Modelització de sistemes mecànics

2. Control de sistemes mecànics: velocitat i posició

3. Actuadors moviment: sistemes motrius

4. Sensors de posició, moviment i força

5. Control de Processos Discrets. Autòmates programables

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 9 10 19
Classes participatives 12 18 30
Classes pràctiques 6 10 16
Prova d'avaluació 4 6 10
Total 31 44 75

Bibliografia

 • Mandado, Enrique (cop. 2005 ). Autómatas programables : entorno y aplicaciones . Madrid: International Thomson Paraninfo. Catàleg
 • Lobontiu, Nicolae (cop. 2010 ). System dynamics for engineering students : concepts and applications . Burlington, MA: Academic Press. Catàleg
 • Bolton, W.|q(William) (cop. 2010 ). Mecatrónica : sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica . México DF: Alfaomega. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Problemes d'enginyeria (PRO)
 1. Plantejament i argumentació de les hipotèsis de resolució del cas.
 2. Correcte resolució i argumentació de la solució proposada.
 3. Viabilitat i correcció tècnica.
 4. Presentació formal: oral i escrita.

20
Pràctiques de laboratori (LAB)
 1. Preparació de la pràctica.
 2. Participació en el laboratori.
 3. Resultats en el laboratori.

20
Prova d'Avaluació Parcial 1 (PAR1)

 1. Respostes ajustades a les qüestions plantejades.
 2. Justificació i argumentació de les respostes.
 3. Correcta presentació, així com la claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes i qüestions.

30
Prova d'Avaluació Parcial 2 (PAR2)
 1. Respostes ajustades a les qüestions plantejades.
 2. Justificació i argumentació de les respostes.
 3. Correcta presentació, així com la claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes i qüestions.
30

Qualificació

Avaluació dels Problemes d'Enginyeria (PRO):

 • Els problemes i les activitats s’hauran de lliurar en els terminis establerts al Moodle. Un cop passat aquest termini no s'acceptarà el lliurament de cap problema o activitat.
 • Aquesta part té una qualificació 10 si es presenten almenys el 80% dels problemes i activitats proposades.
 • Si no s'acompleix aquest percentatge la nota de problemes serà 0.
 • Aquest sistema d'avaluació vol fomentar l'autoaprenentatge.


Avaluació de les Pràctiques (LAB):
 • Els informes, si escau, s’hauran de lliurar al professor en els terminis establerts al Moodle. Un cop passat aquest termini no s'acceptarà el lliurament de cap informe.
 • Els informes poden ser abans (estudi previ) i/o després de la realització pràctica.
 • Si no s’assisteix a la pràctica la nota corresponent serà 0.
 • Les pràctiques no es recuperen.


Avaluació de les Proves d'Avaluació Parcials (PAR):
 • Són obligatòries.
 • La data i hora de la PAR 1 s'avisarà al començament del curs i a través del Moodle.
 • La PAR 2 es farà segons el dia establert al calendari d'Examens Finals proposat per l'EPS.
 • La nota mínima de cada prova per fer la mitjana final de l'assignatura és 4.
 • Aquestes proves avaluaran conceptes teòrics, problemes i pràctiques.
 • Les PARs es recuperen en el dia establert al calendari d'Examens Finals proposat per l'EPS al període de Recuperacions.
 • La no assitència a una PAR implica que no es pot recuperar excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.


Avaluació de l’ Assignatura:

L’avaluació de l’assignatura es farà a partir dels criteris següents:

LAB: Nota Pràctiques: Es calcula com la mitjana de les notes individuals de les pràctiques realitzades.

PRO: Nota Problemes: 10 si s'ha presentat el 80% de les tasques demandes i 0 en cas contrari.

NPAR1: Nota Prova d'Avaluació Parcial 1

NPAR2: Nota Prova d'Avaluació Parcial 2

NF: NOTA FINAL ASSIGNATURA: El valor numèric d'aquesta nota es calcularà a partir de l'expressió següent:


NF= 0.3*NPAR1 + 0.3*NPAR2 + 0.2*LAB + 0.2*PRO


sempre que NPAR1 i NPAR2 siguin IGUAL o SUPERIOR a quatre (4). En cas contrari, la nota final serà la més petita de les notes de les PARs.


Recuperació de les PARs:

Si qualsevol de les PARs (o les dues) està suspesa, es pot recuperar a la data prevista per fer els exàmens finals que s'especifica en el calendari acadèmic. Aquest examen tindrà dues parts ben definides, corresponents a cada PAR i només s'haurà de recuperar la part suspesa. El criteri per poder realitzar la recuperació, per tal de complir amb el que s'especifica al 'Reglament d'avaluació dels estudiants de l'EPS', és que la mitjana ponderada de les quatre notes esmentades anteriorment (sense aplicació de la condició de les notes mínimes indicades) sigui igual o superior a 3 sobre 10.

Una vegada realitzat aquest examen, la nova nota final es tornarà a calcular a partir de l'expressió indicada anteriorment. La recuperació serveix també, per millorar la nota d'algunes de les parts, i la nota que es tindrà en compta per fer la mitjana ponderada serà la corresponent a l'última prova feta.

Important: L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades. Si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una de les PAR (assistència obligatòria) implicarà un "No Presentat" (NP) en la qualificació final de l’assignatura sense possibilitat de recuperació, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.

Recordar que amb la normativa de graus la qualificació de NP també esgota convocatòria.

Observacions

Es important tenir coneixements previs d'electrotècnia, elements de mesura (en especial sensors), control PID i de dinàmica de sistemes mecànics.

Assignatures recomanades

 • Càlcul de mecanismes
 • Electrònica i control
 • Tecnologia elèctrica