Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Automatització Industrial. Control de sistemes mecànics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN ANDREU MAYUGO MAJO  / JOAN PUIGMAL PAIROT
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CE14 Coneixement sobre l'els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

Continguts

1. Modelització cinemàtica i dinàmica de sistemes mecànics

2. Control de sistemes mecànics: Autòmates programables

3. Control de sistemes mecànics: velocitat i posició

4. Actuadors moviment: sistemes motrius

5. Sensors de posició, moviment i força

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 9 10 19
Classes participatives 12 18 30
Classes pràctiques 6 10 16
Prova d'avaluació 4 6 10
Total 31 44 75

Bibliografia

 • Mandado, Enrique (cop. 2005 ). Autómatas programables : entorno y aplicaciones . Madrid: International Thomson Paraninfo. Catàleg
 • Lobontiu, Nicolae (cop. 2010 ). System dynamics for engineering students : concepts and applications . Burlington, MA: Academic Press. Catàleg
 • Bolton, W.|q(William) (cop. 2010 ). Mecatrónica : sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica . México DF: Alfaomega. Catàleg
 • Craig, John J. (2005). Introduction to robotics : (3rd ed.). Upper Saddle Hall: Pearson Educacion Internacional. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Problemes d'enginyeria (PRO)
 1. Plantejament i argumentació de les hipotèsis de resolució del cas.
 2. Correcte resolució i argumentació de la solució proposada.
 3. Viabilitat i correcció tècnica.
 4. Presentació formal: oral i escrita.

20
Prova d'Avaluació Continada (PAC)

 1. Respostes ajustades a les qüestions plantejades.
 2. Justificació i argumentació de les respostes.
 3. Correcta presentació, així com la claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes i qüestions.

20
Prova d'Avaluació Final (EF)
 1. Respostes ajustades a les qüestions plantejades.
 2. Justificació i argumentació de les respostes.
 3. Correcta presentació, així com la claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes i qüestions.
60

Qualificació

Avaluació dels Problemes d'Enginyeria i activitats de laboratori (PRO):

 • Els problemes, els informes i les activitats s’hauran de lliurar en els terminis establerts al Moodle. Un cop passat aquest termini no s'acceptarà el lliurament de cap problema o activitat.
 • Aquesta part té una qualificació 10 si es presenten almenys el 80% dels problemes i activitats proposades.
 • Si no s'acompleix aquest percentatge la nota de problemes serà 0.
 • Aquest sistema d'avaluació vol fomentar l'autoaprenentatge.


Prova d'avaluació continuada (PAC):
 • La data i hora de la PAC s'avisarà al començament del curs i a través del Moodle.
 • Activitat d'avaluació no recuperable.
 • Aquesta prova avaluarà conceptes teòrics i problemes.


Examen final (EF):
 • Activitat d'avaluació obligatòria.
 • La data i hora de l'EF es farà segons el dia establert al calendari d'Examens Finals proposat per l'EPS.
 • La nota mínima de la prova per fer la mitjana final de l'assignatura és 4,5.
 • Aquesta prova avaluarà conceptes teòrics, problemes i pràctiques.
 • L'EF és recuperable en el dia establert al calendari d'Examens Finals proposat per l'EPS al període de Recuperacions.
 • Els estudiants que no es presentin a la EF, o no obtinguin una nota NC entre 3 i 5, no podran fer la recuperació, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.


Avaluació de l’assignatura:

L’avaluació de l’assignatura es farà a partir dels criteris següents. L'avaluació sense condicionants (NC) será la major entre

NC = 0,6·EF + 0,2·PAC + 0,2·PRO
NC = 0,8·EF + 0,2·PRO

La Nota Final (NF) de l’assignatura es calcula aplicant el següents criteris:

1) Si EF >= 4,5; llavors la nota final será NF=NC

2) Si EF < 4,5; llavors la nota final será la menor entre
NF = 4,5
NF = NC

Important: L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades. Si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a l'examen final EF (assistència obligatòria) implicarà un "No Presentat" (NP) en la qualificació final de l’assignatura sense possibilitat de recuperació, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.

Recordar que amb la normativa de graus la qualificació de NP també esgota convocatòria.

Observacions

Es important tenir coneixements previs d'electrotècnia, elements de mesura (en especial sensors), control PID i de dinàmica de sistemes mecànics.

Assignatures recomanades

 • Càlcul de mecanismes
 • Electrònica i control
 • Tecnologia elèctrica