Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Control de motors elèctrics. L'assignatura es centra principalment en el coneixement aplicat de tècniques i tecnologies de control d'accionaments amb motors elèctrics, principalment tècniques de control de velocitat. També es tracten casos de control pur de parell i de control de posició. Es fa una introducció al concepte de "Motion Control" (Control de moviment). El concepte de “Motion Control” engloba el control de posició, velocitat i parell d’eixos, així com la sincronització entre ells. S'introdueix una pràctica de laboratori en la que s'implementen exemples de control de moviment amb el servoaccionament AC Lexium 32M i el PLC controlador d'eixos LMC058 de Schneider Electric Els coneixements assolits en aquesta assignatura són importants perquè aquests accionaments formen part de pràcticament tots els sistemes automatitzats. Pel disseny d'un sistema automatitzat el coneixement i la capacitat per seleccionar, configurar i posar en marxa equips per a la regulació de velocitat (i posició) es fa imprescindible en la majoria de casos.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN PUIGMAL PAIROT
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT04 Treballar en equip
 • CO02. Coneixements sobre control de màquines i accionaments elèctrics i les seves aplicacions.

Continguts

1. CONTROL DE MOTORS ELÈCTRICS

          1.1. Conceptes generals: concepte d'accionament. Control de parell, control de velocitat i control de posició.

          1.2. Introducció a "Motion Control" i a la seva implementació amb l'estàndard "PLCopen Motion Control" utilitzat per multitud de marques de PLC’s.

          1.3. Control del motor de corrent continu

          1.4. Control del motor d'inducció trifàsic

2. ALTRES TIPUS DE MOTORS I EL SEU CONTROL. SERVOACCIONAMENTS I SERVOMOTORS

          2.1. Els motors brushless i el seu control

          2.2. Servoaccionaments i servomotors

3. MOTORS PAS A PAS I EL SEU CONTROL

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 45 45
Anàlisi / estudi de casos 4 16 20
Classes participatives 36 0 36
Classes pràctiques 12 9 21
Prova d'avaluació 3 0 3
Total 55 70 125

Bibliografia

 • Joan Puigmal (2018). Apunts de l'assignatura. -.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

PRÀCTIQUES DE LABORATORI [NO RECUPERABLE]:  Consta de dues parts 1. Desenvolupament de les pràctiques en el laboratori:


  • P1: Introducció a la implementació de sistemes de "Motion Control"

  • P2: Accionament del motor de cc amb trossejadors.

  • P3: 1a. part: Simulació del control de velocitat en cascada del motor de cc.
   2a. part: Accionament real de la màquina de cc amb doble pont de tiristors. Regulació en cascada de la velocitat del motor de cc.

  • P4: Accionament del motor d'inducció amb un variador de freqüència

  • P5: Motor brushless

  • P6: Motor pas a pas
 2. No es faran informes de les pràctiques. A casa, en grup, en
  algunes de les pràctiques s'haurà de respondre a preguntes plantejades
  en l'enunciat.
- L'assistència a les sessions de pràctiques de laboratori és obligatòria.
- Es valorarà la participació activa de l’alumne durant la realització de la pràctica i la seva capacitat per a realitzar els diferents muntatges de forma adequada i sense malmetre l’equipament.
- Es valorarà la correcció en les respostes.
15
"ESTUDI D'UN TEMA APLICAT": En aquest curs 2018-2019 els estudis teòric/pràctics es basaran en el Variador de Freqüència aplicat a la variació i regulació de velocitat de motors d'inducció. El conjunt Variador de Freqüència + motor d'inducció és àmpliament utilitzat en la automatització de processos industrials. La documentació que ha de servir a cada grup per analitzar-la, entendre-la i sintetitzar-la la proporcionarà el professor de l'assignatura.

Aquesta activitat es realitzarà amb grups reduïts d'alumnes. No s'haurà de redactar cap treball/informe. Es tracta de fer una presentació oral.

El professor farà un seguiment i tutorització durant el període de realització d'aquest estudi fent les corresponents recomanacions.

RECUPERACIÓ: Si una vegada feta la presentació el professor estima que hi ha hagut mancances, a partir de les recomanacions corresponents, donarà opció a millorar i repetir la presentació en el termini d'una setmana.


Es valorarà l'assoliment de coneixements i la claretat en l'exposició oral.
Essent una activitat no solament d'avaluació sinó també d'aprenentatge, es dona importància al seguiment del professor i per tant es valora no només el resultat final sinó també l'evolució del treball al llarg del període de realització de l'estudi i l'interès dels alumnes a atendre els diferents suggeriments i correccions que hagi fet el professor.
25
EXÀMENS DE SÍNTESIS [ACTIVITAT RECUPERABLE]: EN CADA EXAMEN, EL 70 % DE LES PREGUNTES CORRESPONDRAN A PREGUNTES EXTRETES TEXTUALMENT D'UN BANC DE PREGUNTES QUE S'HAURAN TREBALLAT A CLASSE I QUE ESTARAN PENJADES PRÈVIAMENT AL MOODLE DE L'ASSIGNATURA:

 • 1r. EXAMEN PARCIAL (RECUPERABLE A L'EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓ) dels apartats 1.1, 1.3 i 1.4 dels continguts de l'assignatura. Puntuarà un màxim de 6 punts. Es farà en data a convenir. Es pot alliberar matèria (guardar nota) per l'examen final de recuperació si la nota és igual o superior a 2,4 punts.

 • 2n EXAMEN PARCIAL (RECUPERABLE A L'EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓ) dels apartats 2.1, 2.2, 3 (motor pas a pas). Puntuarà un màxim de 4 punts i es farà en el primer període d'exàmens en la data assenyalada per "Control de Màquines Elèctriques". Es pot alliberar matèria (guardar nota) per l'examen final de recuperació si la nota és igual o superior a 1,6 punts.

NOTA (SOBRE 10 PUNTS) DE L'ACTIVITAT D'AVALUACIÓ "EXÀMENS DE SÍNTESIS" A PARTIR DELS EXÀMENS PARCIALS:
- Si la nota del 1r. parcial és superior a 2,4 punts i la nota del 2n. parcial és superior a 1,6 punts serà la suma de les dues notes dels dos exàmens parcials. Si aquesta suma és igual o superior a 5 punts es dona per superada aquesta activitat d'avaluació i no cal doncs anar a l'examen final de recuperació.

- Si la nota d'algun dels exàmens parcials és inferior a 2,4 o 1,6 respectivament, s'ha de recuperar aquesta part en l'examen final de recuperació.

 •  EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓ:
  És realitzarà en la setmana d'exàmens de recuperació. 2 parts:

  Primera part: apartats 1.1, 1.3 i 1.4: correspon a 6 punts de la nota total d'aquest examen final de recuperació. S'exigeix un mínim de 2,4 punts d'aquesta part.

  Segona part: apartats 2.1, 2.2, 3 (motor pas a pas): correspon a 4 punts de la nota total d'aquest examen final de recuperació. S'exigeix un mínim de 1,6 punts d'aquesta part.
- Correcció en les respostes ajustades a les qüestions plantejades
- Justificació i argumentació de les respostes
60

Qualificació

Cal superar la activitat recuperable d'avaluació EXÀMENS DE SÍNTESIS per aprovar l'assignatura, o sigui cal assolir un 5 sobre 10 d'aquesta activitat.

OBSERVACIÓ RESPECTE DELS ALUMNES QUE HAN APROVAT ELS EXÀMENS PARCIALS I VOLEN PRESENTAR-SE A L'EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓ PER A MILLORAR NOTA:

Cas 1)

"Nota de la part del parcial que obtindràs a l'examen final de recuperació" > "Nota que vares obtenir a l'examen parcial"

A aquesta part se l'hi assignarà la NOTA MÉS ALTA, o sigui la "nota de la part del parcial que obtindràs a l'examen final de recuperació"

Cas 2)

""Nota de la part del parcial que obtindràs a l'examen final de recuperació" < "Nota que vares obtenir a l'examen parcial"

A aquesta part se l'hi assignarà la MITJANA ARITMÈTICA de les dues notes

INCIDÈNCIA SOBRE L'ATORGAMENT DE POSSIBLES MATRÍCULES D'HONOR PELS ALUMNES QUE OPTIN PER MILLORAR NOTA

La normativa fixa que a decisió del professorat responsables de l'assignatura es pot atorgar una qualificació de "Matrícula d'honor" per cada 20 alumnes matriculats. En algunes ocasions es pot donar la circumstància de que hi hagi més d'un alumne que a criteri del professor se l'hi podria atorgar "matrícula d'honor" i per tant en aquests casos és especialment important d'afinar molt en com es fa l'avaluació de totes les activitats que s'han anat realitzant durant el curs. En aquest context és lògic que aquests alumnes siguin avaluats comparativament de la manera més afinada possible per les mateixes proves i en les mateixes circumstàncies.

PER AIXÒ, EN ELS MOMENTS PREVIS A LA CELEBRACIÓ DE L'EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓ, TENINT EN COMPTE L'AVALUACIÓ DE TOTES LES ACTIVITATS D'AVALUACIÓ REALITZADES DURANT EL SEMESTRE, SI ES CONSIDERA QUE UN ALUMNES ÉS MEREIXEDOR DE "MATRÍCULA D'HONOR" SE L'HI ATORGARÀ AMB INDEPENDÈNCIA DE LA NOTA FINAL QUE PUGUIN OBTENIR ALTRES ALUMNES QUE MILLOREN NOTA EN UN EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓCriteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un No Presentat quan no s'hagi fet cap prova d'avaluació a partir del 15 de novembre (pràctiques incloses)o no s'hagi presentat a cap dels exàmens. Recordeu que un no presentat COMPTA CONVOCATÒRIA (sinó s'ha d'anul·lar matrícula).