Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Tecnologies en Automatització Industrial. L'autòmat programable. Disseny estructurat d'automatismes.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
INES FERRER MALLORQUI  / DANIEL ALEXANDRE MACAYA MASFERRER  / MIQUEL RUSTULLET REÑE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i/o a projectes
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CE28 Coneixement de la regulació automàtica i tècniques de control i la seva aplicació a l'automatització industrial.
 • CE31 Capacitat per dissenyar sistemes de control i automatització industrial.

Continguts

1. Una introducció a l’automatització industrial. El control seqüencial

2. L’Autòmat programable o PLC (Programmable Logic Controller)

3. Programació de PLC: GRAFCET

4. Guia GEMMA

5. Tecnologies d’automatització: sensors, pre-actuadors i actuadors

6. Tecnologies d’automatització: interfícies home màquina i SCADAs

7. Tecnologies d’automatització: tecnologies de control distribuït. Comunicacions i controladors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 42 42
Classes expositives 48 0 48
Classes pràctiques 22 18 40
Elaboració de treballs 5 15 20
Total 75 75 150

Bibliografia

 • GRAFCET : práctica y aplicaciones (1995). Edicions UPC. Catàleg
 • Boix Aragonès, Oriol (1993). Automatització industrial amb GRAFCET . Edicions UPC. Catàleg
 • Ponsa Asensio, Pere (2005). Automatización de procesos mediante la guía GEMMA. Edicions UPC.
 • Enrique Mandado Pérez et al. (2005). Autómatas programables : entorno y aplicaciones. International Thomson Paraninfo. Catàleg
 • Joan Domingo Peña et al. (2003). Introducción a los autómatas programables. Ed. UOC. Catàleg
 • Roberto Sanchis et al. (2010). Automatización industrial. Universitat Jaume I. Col·lecció Sapientia, 31.
 • PLC Omron. Recuperat , a http://www.tecnical.cat/PDF/Omron/PLC/CJ/GR_CQM1H_CJ1M.pdf
 • VirPLC: simulador PLC, gratuït. Recuperat , a http://www.xtec.cat/~aferrer8/virplc.htm

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques al laboratori (No recuperable) L'avaluació tindrà en compte el treball al laboratori i l'estudi previ de la pràctica, que es demanarà a l'inici de la sessió. Els criteris d'avaluació seran: (1) preparació de la pràctica, (2) participació en el laboratori, (3) resultats en el laboratori, i (4) valoració de la feina feta individualment. 30
Entregables (No reecuperable) Els criteris de l'avaluació seran: (1) completesa i correcció tècnica del treball realitzat i (2) aspectes de forma i estil de l'informe que descriu el treball. 10
Exàmens ( Recuperable ) Aquestes proves avaluaran tot el temari de l'assignatura, podent incloure continguts de pràctiques, problemes de programació, de disseny d'automatismes, de connexionnat, classes de teoria, entregables, etc. 60

Qualificació

S'avaluarà l'assignatura a partir de l'avaluació de diferents parts. L'avaluació consta de les següents parts:

- Pràctiques (30%)
- Entregables (10%)
- Examens: proves d'avaluació (60%)

EXAMENS (60%)

» Aquesta/s prova/es avaluaran tot el temari de l'assignatura impartit fins aquell moment, podent incloure continguts de pràctiques, classes de teoria, problemes de programació, connexionat, entregables, etc.

(Aquesta activitat és recuperable i es demana una nota mínima de 5 d'algunes parts de l'examen per poder superar l'assignatura)

PRÀCTIQUES (30%)
» L'assistència a les pràctiques és obligatòria, excepte per causa major degudament justificada.
» L'avaluació tindrà en compte el treball al laboratori i l'estudi previ de les pràctiques. Els criteris d'avaluació seran: (1) preparació de la pràctica (2) participació en el laboratori, (3) resultats en el laboratori, i (4) valoració de la tasca realitzada individualment.
(Aquestes activitats NO seran recuperables)

ENTREGABLES(10%)
» Hi haurà el lliurament d'una o més tasques entregables a petició del professor. Les tasques poden incloure problemes, qüestions breus de teoria, treballs de recerca bibliogràfica i altres activitats.
» El lliurament de les tasques i la seva avaluació podrà ser demanada com entrega en grup o individual depenent de cada tasca.
( Aquestes activitats NO seran recuperables).

-->TERMINI D'ENTREGA. Tots els entregables, treballs, informes... s'hauran de lliurar al professor en les dates establertes. No s'acceptarà el lliurament de treballs/ entregables fora de termini i en aquest cas es considerarà que no s'ha fet la tasca.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant només serà avaluat amb un No Presentat (NP) si:
-Ha fet 1/3 (o menys) de les activitats d'avaluació proposades a l’assignatura.

Observacions

Cal tenir bons coneixements d'Electrotècnia i de Sistemes de Mesura en especial sensors.

Assignatures recomanades

 • Electrotècnia i màquines elèctriques
 • Fonaments d'automatització i control
 • Instrumentació electrònica