Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Tecnologies en Automatització Industrial. L'autòmat programable. Disseny estructurat d'automatismes.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
INES FERRER MALLORQUI  / MIQUEL RUSTULLET REÑE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i/o a projectes
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CE28 Coneixement de la regulació automàtica i tècniques de control i la seva aplicació a l'automatització industrial.
 • CE31 Capacitat per dissenyar sistemes de control i automatització industrial.

Continguts

1. Introducció a l’automatització industrial.

2. El control lòic programable:PLC's. (Programmable Logic Controller)

3. Programació i configuració de PLC's.

4. Mètodes d'interfícies als PLC' variables analògiques.

5. Guia Gemma

6. Comunicacions industrials

7. Tecnologies de control

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 42 42
Classes expositives 48 0 48
Classes pràctiques 22 18 40
Elaboració de treballs 5 15 20
Total 75 75 150

Bibliografia

 • GRAFCET : práctica y aplicaciones (1995). Edicions UPC. Catàleg
 • Boix Aragonès, Oriol (1993). Automatització industrial amb GRAFCET . Edicions UPC. Catàleg
 • Ponsa Asensio, Pere (2005). Automatización de procesos mediante la guía GEMMA. Edicions UPC.
 • Enrique Mandado Pérez et al. (2005). Autómatas programables : entorno y aplicaciones. International Thomson Paraninfo. Catàleg
 • Joan Domingo Peña et al. (2003). Introducción a los autómatas programables. Ed. UOC. Catàleg
 • Roberto Sanchis et al. (2010). Automatización industrial. Universitat Jaume I. Col·lecció Sapientia, 31.
 • PLC Omron. Recuperat , a http://www.tecnical.cat/PDF/Omron/PLC/CJ/GR_CQM1H_CJ1M.pdf
 • VirPLC: simulador PLC, gratuït. Recuperat , a http://www.xtec.cat/~aferrer8/virplc.htm

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques al laboratori (No recuperable) L'avaluació tindrà en compte el treball al laboratori i l'informe (50%) i una prova de pràctiques(50%). 30
Entregables (No recuperable) Els criteris de l'avaluació seran: (1) completesa i correcció tècnica del treball realitzat i (2) aspectes de forma i estil de l'informe que descriu el treball. 10
Exàmens ( Recuperable ) Aquestes proves avaluaran tot el temari de l'assignatura, podent incloure continguts de pràctiques, problemes de programació, de disseny d'automatismes, de connexionnat, classes de teoria, entregables, etc. 60

Qualificació

S'avaluarà l'assignatura a partir de l'avaluació de diferents parts. L'avaluació consta de les següents parts:

- Pràctiques (30%)
- Entregables (10%)
- Examens: proves d'avaluació (60%)

EXAMENS (60%)

» Aquesta/s prova/es avaluaran tot el temari de l'assignatura impartit fins aquell moment, podent incloure continguts de pràctiques, classes de teoria, problemes de programació, connexionat, entregables, etc.

(Aquesta activitat és recuperable i es demana una nota mínima de 5 d'algunes parts de l'examen per poder superar l'assignatura)

PRÀCTIQUES (30%)
» L'assistència a les pràctiques és obligatòria, excepte per causa major degudament justificada.
» L'avaluació tindrà en compte el treball al laboratori i l'estudi previ de les pràctiques. Els criteris d'avaluació seran: (1) preparació de la pràctica (2) participació en el laboratori, (3) resultats en el laboratori, i (4) valoració de la tasca realitzada individualment.
(Aquestes activitats NO seran recuperables)

ENTREGABLES(10%)
» Hi haurà el lliurament d'una o més tasques entregables a petició del professor. Les tasques poden incloure problemes, qüestions breus de teoria, treballs de recerca bibliogràfica i altres activitats.
» El lliurament de les tasques i la seva avaluació podrà ser demanada com entrega en grup o individual depenent de cada tasca.
( Aquestes activitats NO seran recuperables).

-->TERMINI D'ENTREGA. Tots els entregables, treballs, informes... s'hauran de lliurar al professor en les dates establertes. No s'acceptarà el lliurament de treballs/ entregables fora de termini i en aquest cas es considerarà que no s'ha fet la tasca.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant només serà avaluat amb un No Presentat (NP) si:
-Ha fet 1/3 (o menys) de les activitats d'avaluació proposades a l’assignatura.

Observacions

Cal tenir bons coneixements d'Electrotècnia i de Sistemes de Mesura en especial sensors.

Assignatures recomanades

 • Electrotècnia i màquines elèctriques
 • Fonaments d'automatització i control
 • Instrumentació electrònica