Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Equips i sistemes de mesura. Tractament del Senyal.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
BIANCA MARIELA INNOCENTI BADANO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CB03 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CB07 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació i especialment la programació i ús d'ordinadors
 • CB08 Recollir, seleccionar i organitzar informació de manera eficaç
 • CT03 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CES6 Especificar, dissenyar, construir i seleccionar sistemes electrònics i instruments per a la pràctica biomèdica
 • CE25 Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica.

Continguts

1. Introducció a la instrumentació electrònica

          1.1. Conceptes generals i terminologia

          1.2. Mesura i sistemes de mesura

2. Sensors i Actuadors

          2.1. Característiques estàtiques i dinàmiques

          2.2. Consideracions per seleccionar sensors

          2.3. Sensors de desplaçament, posició i proximitat

          2.4. Sensors de velocitat i moviment

          2.5. Sensors de força

          2.6. Sensors de pressió, flux i nivell

          2.7. Sensors de temperatura

          2.8. Sensors de llum

          2.9. Sensors de vibració i acceleració

          2.10. Actuadors elèctrics, hidràulics i mecànics

3. Condicionament de senyal

          3.1. Condicionament bàsic

          3.2. Condicionament de senyals cc i ca

          3.3. Amplificadors d'instumentació i aïllament

4. Filtrat de senyals

          4.1. Classificació i especificacions

          4.2. Filtres actius

          4.3. Disseny de filtres

5. Conversió A/D i D/A

          5.1. Mostreig de senyals

          5.2. Conversió D/A i A/D

          5.3. Circuits comercials i exemples d'aplicació

6. Transmissió de senyals

          6.1. Multiplexat i Demultiplexat

          6.2. Conversió V/I i I/V

          6.3. Conversió V/f i f/V

          6.4. Exemples d'aplicació

7. Adquisició i tractament de dades

          7.1. Programes de tractament i visualització de dades

          7.2. Disseny de sistemes de mesura per ordinador

          7.3. Sistemes d'adquisició de dades

8. Errors i interferències en els sistemes de mesura

          8.1. Tipus d'error i la seva propagació

          8.2. Interferències

          8.3. Exemples d'aplicació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 24 24 48
Classes participatives 12 20 32
Classes pràctiques 12 17 29
Prova d'avaluació 6 10 16
Total 54 71 125

Bibliografia

 • Pérez García, Miguel Ángel (cop. 2004 ). Instrumentación electrónica . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Creus Solé, Antonio (cop. 2005 ). Instrumentación industrial (7ª ed.). Barcelona: Marcombo. Catàleg
 • Pallás Areny, Ramón (cop. 2001 ). Sensors and signal conditioning (2nd ed.). New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Pallás Areny, Ramón (1998 ). Sensores y acondicionadores de señal (3ª ed. corregida). Barcelona [etc.]: Marcombo Boixareu. Catàleg
 • Pallás Areny, Ramón (1993 ). Adquisición y distribución de señales . Barcelona: Marcombo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Problemes
 • Respostes ajustades a les qüestions plantejades.
 • Justificació i argumentació de les respostes.
 • Correcta presentació, així com la claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes i qüestions.

10
Pràctiques
L’estudi previ i el desenvolupament pràctic s’avaluarà en funció dels resultats de mesures i càlculs així com de preguntes relacionades que farà el professor durant el desenvolupament de la pràctica

 • Estudi previ (indispensable per poder fer la pràctica): 3 punts
 • Desenvolupament pràctic, normes de laboratori, participació activa i resolució efectiva dels problemes que es presentin en el desenvolupament de la pràctica: 7 punts.

30
Prova d'Avaluació Continuada
 • Respostes ajustades a les qüestions plantejades.
 • Justificació i argumentació de les respostes.
 • Correcta presentació, així com la claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes i qüestions.

20
Prova d'Avaluació Global
 • Respostes ajustades a les qüestions plantejades.
 • Justificació i argumentació de les respostes.
 • Correcta presentació, així com la claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes i qüestions.
40

Qualificació

Avaluació de les activitats de Problemes (PRO):

 • Els problemes i les activitats s’hauran de lliurar en els terminis establerts al Moodle. Un cop passat aquest termini no s'acceptarà el lliurament de cap problema o activitat.
 • La nota corresponent d'aquest apartat serà de 10 punts (sobre 10) si és presenten el 80% de les activitats suggerides.
 • Si no s'acompleix aquest percentatge la nota de problemes serà 0.
 • Aquest sistema d'avaluació vol fomentar l'autoaprenentatge.


Avaluació de les Pràctiques:
 • Són obligatòries i es realitzen els dies que tenen assignats (no es pot canviar de dia).
 • El requisit indispensable per poder realitzar les pràctiques és haver presentat i aprovat l’estudi previ (mínim 1 punt dels 10 totals de la pràctica).
 • L’estudi previ s’haurà de fer abans de la pràctica i s’haurà de lliurar, dos dies lectius abans de realitzar la pràctica (un per grup), a través del Moodle. Els terminis són estrictes.
 • La no assistència a la pràctica implica un 0 a la nota corresponent.
 • El professor avaluarà individualment als alumnes durant les sessions pràctiques d’acord amb els criteris especificats a l’apartat d’Activitats d’Avaluació.
 • A més, per a les pràctiques de laboratori és necessari:
  • Preparar les parts que s’han de muntar.
  • Portar els elements necessaris: sondes, components, tornavís, protoboard, cables per connectar amb les fonts, etc.
 • Les pràctiques no es recuperen.


Avaluació de la Prova d'Avaluació Continuada (PAC):
 • La PAC és obligatòria
 • La data i hora de la PAC serà avisada al començament del curs i a través del Moodle.
 • Aquesta prova avaluarà conceptes teòrics, problemes i qüestions pràctiques.
 • La PAC no es recupera.


Avaluació de la Prova d'Avaluació Global (PAG):
 • La PAG és obligatòria
 • La data i hora de la prova d'avaluació final és la data corresponent a Examen final que s'especifica en el calendari acadèmic.
 • Aquesta prova avaluarà conceptes teòrics, problemes i qüestions pràctiques.
 • La PAG no es recupera.


Avaluació de l’ Assignatura:

L’avaluació de l’assignatura es farà a partir dels criteris següents:

NPRO: Nota Problemes: 10 si s'ha presentat el 80% de les tasques demandes i 0 en cas contrari.

NP: Nota Pràctiques: Es calcula com la mitjana de les notes individuals de les pràctiques realitzades.

NPAC: Nota Prova d'Avaluació Continuada

NPAG: Nota Prova d'Avaluació Global

NF: NOTA FINAL ASSIGNATURA: El valor numèric d'aquesta nota es calcularà a partir de l'expressió següent:

NF= 0.2*NPAC + 0.4*NPAG + 0.3*NP + 0.1*NPRO

Important: L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades. Si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una de les proves d'avaluació (PAC i PAG) (assistència obligatòria) implicarà un No Presentat (NP) en la qualificació final de l’assignatura sense possibilitat de recuperació, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.

Recordar que amb la normativa de graus la qualificació de "No Presentat" també esgota convocatòria.

Assignatures recomanades

 • Electrònica analògica
 • Fonaments d'electrònica
 • Teoria de circuits