Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Anàlisi i comprovació d'estructures hiperestàtiques. Coneixament i aplicació de accions normatives.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ENRIQUE SIMON MADRENAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

  • CB02 Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisi del comportament elàstic del sòlid.
  • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç.
  • CE30 Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
  • CE31 Aptitud per al pre-dimensionat, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per dirigir la seva execució material.

Continguts

1. ENTRAMATS HIPERESTÀTICS. EL MÈTODE DE CROSS

          1.1. Introducció

          1.2. Magnituds auxiliars

          1.3. Estructures intraslacionals

          1.4. Aplicació pràctica del mètode

          1.5. Simplificacions en estructures simètriques

2. PROJECTE D'ESTRUCTURES

          2.1. Plantejament del projecte

          2.2. Anàlisi estructural

          2.3. Exigències de comportament

          2.4. Accions

          2.5. Propietats dels materials

3. ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ

          3.1. Accions gravitatòries

          3.2. Accions del vent

          3.3. Accions sísmiques

          3.4. Accions tèrmiques i reològiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 15 15 30
Classes pràctiques 7,5 15 22,5
Prova d'avaluació 5 0 5
Resolució d'exercicis 7,5 10 17,5
Total 35 40 75

Bibliografia

  • Antón Maicas, Vicente, Parras Simón, Javier (1987). Análisis estructural. Madrid: Fundación Escuela de la Edificación.
  • CTE-DB-SE/AE-Seguridad estructural / Acciones en la edificación (2009). Madrid: Ministerio de Fomento. Catàleg
  • Llibre Buxadé Ribot, Carles, Margarit, Joan (1998). Càlcul dels esforços en estructures de barres. Edicions UPC.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis Entrega d'exercicis durant el curs 15
Examens parcials/final Dos examens parcials. L'examen parcial aprovat eliminia matèria.
La recuperació del temari no aprovat es farà el dia de l'examen final.
70
Pràctiques informàtica Entrega d'exercicis. 15

Qualificació

MÈTODES DOCENTS:

classes teòriques, problemes i pràctiques mitjançant programes informàtics.

ACTIVITATS AVALUABLES:

.- Examens parcials (2) sobre els aspectes teòrics i pràctics de l'assignatura. (35% + 35%)

.- Examen final sobre els aspectes teòrics i pràctics de l'assignatura. (70%)

.- pràctiques d'informàtica (15%)

.- Els informes pràctiques aula (15%)
Nota: els informes d'aula s'han d'entregar al llarg del curs, en les dates els dies assignats. En cas contrari es contaran com a suspesos.

INDICADORS:

NP1 màxima nota entre (nota d'examen parcial 1 i nota examen de recuperació en examen final)
NP2 màxima nota entre (nota d'examen parcial 2 i nota examen de recuperació en examen final)

NEX nota d'exercicis.

NPI nota de les pràctiques d'informàtica.

NF nota final global.

Si NP1<4: NF=NP1
Si NP2<4: NF=NP2
Si NPI<4: NF=NPI

Si NP1>=4, NP2>=4, i NPI>=4: NF=0.35*NP1+0.35*NP2+0.15NPI+0.15NEX
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que es presenti a l'examen final o a algun dels examens parcials no podrà ser qualificat com a "No Presentat"

Observacions

REQUISITS:

ESTRUCTURES 1

Assignatures recomanades

  • Estructures 1