Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement pràctic i construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització d'Empreses. Els continguts es centren especialment en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn. També s'estudien els subsistemes d'administració, financer, comercial i d'operacions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ASSUMPCIO RAFART SERRA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CE09 Coneixement adequat del concepte d'empresa, el seu marc institucional, models d'organització, planificació, control i presa de decisions estratègiques en ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de producció, costos, planificació, fonts de finançament i elaboració de plans financers i pressupostos.
  • CT03 Utilització de tecnologies de la informació i la comunicació.
  • CT04 Treball en equip.
  • CE34 Capacitat per organitzar petites empreses i de participar com a membre d'equips multidisciplinaris en grans empreses.

Continguts

1. L'Empresa i l'Entorn

          1.1. Organitzacions, entorn, mercat i estratègia

          1.2. Concepte d'organització

          1.3. Entorn (genèric i específic). Les cinc Forces Competitives

          1.4. Anàlisi Interna

          1.5. Concepte i tipus d'estratègia

2. Informació comptable a l'empresa

          2.1. Introducció a la comptabilitat

          2.2. Els principis comptables

3. El balanç de Situació

          3.1. Concepte de Patrimoni

          3.2. Què reflecteix el balanç des d'un punt de vista financer?

          3.3. Principals característiques d'un balanç

          3.4. Ordenació i classificació d'un balanç de situació

          3.5. Criteris de valoració d'actius

4. L'Amortització

          4.1. Concepte

          4.2. Mètodes de càlcul

          4.3. El Quadre d'amortització

5. El Resultat de l'empresa

          5.1. Concepte d'ingrés i despesa

          5.2. Tipus

          5.3. Ordenació del compte de resultats

          5.4. Càlcul del resultat

6. Anàlisi d'estats comptables

          6.1. Càlcul de percentatges i representació gràfica

          6.2. Anàlisi del fons de maniobra

          6.3. Ratios

7. Costos

          7.1. Objectiu

          7.2. Classes de costos i les seves relacions

          7.3. Full costing

          7.4. Direct Costing

          7.5. Punt Mort o Punt d'Equilibri

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 44 64
Classes pràctiques 12 27 39
Prova d'avaluació 0 2 2
Resolució d'exercicis 16 29 45
Total 48 102 150

Bibliografia

  • Ganaza Vargas, Juan Domingo González Domínguez, Francisco José (cop. 2008 ). Principios y fundamentos de gestión de empresas (2ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
  • Claver Cortés, Enrique (1998 ). Manual de administración de empresas (4a ed). Madrid: Civitas. Catàleg
  • Trigueros Pina, José Antonio (cop. 2009 ). Fundamentos y práctica de contabilidad (3ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques en aula informàtica A les sessions de pràctiques de la 1 a 4 s'hauran de resoldre uns exercicis de correcció automàtica de fulls de càlcul amb excel. A les sessions de pràctiques 5 i 6 també s'hauran de lliurar uns exercicis resolts amb excel que mostrin les habilitats adquirides en resoldre exercicis amb fulls de càlcul. La avaluació es realitzarà en base els criteris establerts pel professor de l'assignatura a l'inici de l'activitat. 25
Exercicis pràctics d'avaluació continuada El lliurament dels exercicis servirà de base a l'avaluació a partir dels criteris establerts pel professor en cada cas 35
Examen final Segons criteris establerts pel professor a l'inici de la prova 40

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA) es forma a partir de les següents notes:

NFA = Nota Examen Final (40%) + Nota Avaluació Continuada (AC)(35%) + Nota Pràctiques Informàtiques (25%)

Examen final:
És IMPRESCINDIBLE per tal de poder formar la NFA tenir com a MÍNIM una qualificació de 4 PUNTS de la Nota de l'Examen Final.
L’examen final és recuperable.
Requisits per poder recuperar l’examen final: haver fet l’examen i tenir un 3 de nota mitja de l’assignatura.
La recuperació serà durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

Proves d’avaluació continuada (PAC):
Les PAC no són recuperables.
Les PAC es realitzaran en horari de classe, són presencials i s'hauran de lliurar al final de la sessió. No presentar-se a una PAC serà qualificat amb una nota de 0 punts, d’aquella PAC. La nota de les PAC serà la mitjana ponderada dels diferents exercicis d'AC proposats.

Pràctiques d’aula informàtica (PAI):
Les pràctiques d'aula informàtica no són recuperables.
Tots els exercicis d'aula informàtica que es proposin i que no es presentin en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

MOLT IMPORTANT!
És IMPRESCINDIBLE tenir nota de pràctiques d’aula informàtica (PAI) per poder presentar-se a l’examen final. Per tenir nota és obligatori assistir a totes les pràctiques i presentar els exercicis proposats en el termini establert.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’alumne que no tingui nota de Pràctiques Informàtiques no es podrà presentar a l’Examen Final i per tant se’l qualificarà com a No Presentat. També es qualificarà com a No Presentat l'alumne que no es presenti a l'Examen Final i no podrà optar a la recuperació de l'examen, doncs no l'haurà fet.