Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Sistemes de mesura i control
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLES POUS SABADI  / JOAN PUIGMAL PAIROT
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLES POUS SABADI  / JOAN PUIGMAL PAIROT
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

  • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
  • CE13 Coneixements dels fonaments de l'electrònica.

Continguts

1. Introducció

          1.1. Motivació

          1.2. Sistemes de control

          1.3. Exemples

2. Sensors i condicionament del senyal

          2.1. Característiques estàtiques i dinàmiques

          2.2. Tipus de sensors

          2.3. Divisors de tensió i ponts de Wheatstone

          2.4. Amplificació

          2.5. Filtratge

          2.6. Senyals digitals

          2.7. Adquisició de dades

          2.8. Processament digital del senyal

          2.9. Consideracions per seleccionar i condicionar sensors

3. Actuadors

          3.1. Tipus d'actuadors

          3.2. Condicionament

4. Modelat de sistemes

          4.1. Models de sistemes mecànics, elèctrics i de flux

          4.2. Funció de transferència

          4.3. Resposta de sistemes dinàmics

          4.4. Identificació de sistemes

5. Control en llaç tancat

          5.1. Control on-off

          5.2. Control PID amb sintonia empírica

          5.3. Implementació de Controladors

          5.4. Disseny analític de PID

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 8 12
Classes expositives 26 26 52
Classes participatives 14 12 26
Classes pràctiques 8 28 36
Prova d'avaluació 4 20 24
Total 56 94 150

Bibliografia

  • Bolton, W.|q(William) (1999 ). Mechatronics : electronic control systems in mechanical engineering (2nd ed). Essex: Longman. Catàleg
  • Pérez García, Miguel Ángel (cop. 2004 ). Instrumentación electrónica . Madrid: Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques Electrònica Hi haurà una nota de desenvolupament de cadascuna de les pràctiques, que serà funció del que s'hagi realitzat en el seu dia al laboratori, tenint en compte la correcció de la solució aportada, l'actitud mostrada i la comprensió de la pràctica. Aquesta nota també podria provenir d'un examen realitzat al mateix laboratori al finalitzar la pràctica, si el professor ho estima oportú. Les pràctiques NO es recuperen 15
Pràctiques Control Hi haurà una nota de desenvolupament de cadascuna de les pràctiques, que serà funció del que s'hagi realitzat en el seu dia al laboratori, tenint en compte la correcció de la solució aportada, l'actitud mostrada i la comprensió de la pràctica. Aquesta nota també podria provenir d'un examen realitzat al mateix laboratori al finalitzar la pràctica, si el professor ho estima oportú. Les pràctiques NO es recuperen 15
Examen Parcial part I. Electrònica Es farà durant el curs i consistirà en un examen parcial. Aquesta part podrà fer mitjana sempre i quan s'obtingui una nota superior o igual a 4 d'aquest parcial. 35
Examen Parcial part II. Control Es farà durant el curs i consistirà en un examen parcial. Aquesta part podrà fer mitjana sempre i quan s'obtingui una nota superior o igual a 4 d'aquest parcial. 35

Qualificació

AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES:

- Les pràctiques són obligatòries. Es realitzen els dies que tenen assignats (no es pot canviar de dia) i no es recuperen. Una pràctica que no es faci tindrà una qualificació de 0.

- El professor avaluarà individualment als alumnes durant les sessions pràctiques d’acord amb els criteris especificats a l’apartat d’Activitats d’Avaluació.

- Es posarà una nota de cada pràctica depenent de com s'hagi preparat i desenvolupat aquesta, de la iniciativa, comprensió i correcte funcionament en fer-la, i de l'actitut de l'estudiant durant la seva realització. Aquesta valoració es podrà fer mitjançant un examen si el professor ho estima oportú. Aquest fet es comentarà a principi de curs, abans de començar les pràctiques.


AVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA:

L’avaluació de l’assignatura es farà a partir dels criteris següents:

- Nota Pràctiques (NP): Nota promig obtinguda de la realització de les pràctiques.

- Nota Prova d'Avaluació Parcial ELECTRÒNICA(NELE): A mig curs i el dia que s'assenyalarà a principi del semestre, es farà un examen parcial de la part d'electrònica. Si es té una nota inferior a 4 d'aquest parcial, el dia de l'examen fixat en el calendari de l'EPS per fer la recuperació, es farà una prova on s'haurà de superar aquesta part d'Electrònica. Si la nota és igual o superior a 4, podrà fer promig amb la part de Control. En aquest examen, hi figuraran preguntes de les pràctiques d'electrònica, amb un pes d'un 20% del total de l'examen d'Electrònica.

- Nota Prova d'Avaluació Parcial CONTROL(NCON): A mig curs i el dia que s'assenyalarà a principi del semestre, es farà un examen parcial de la part de Control. Si es té una nota inferior a 4 d'aquest parcial, el dia de l'examen fixat en el calendari de l'EPS per fer la recuperació, es farà una prova on s'haurà de superar aquesta part de control. Si la nota és igual o superior a 4, podrà fer promig amb la part d' Electrònica. En aquest examen, hi figuraran preguntes de les pràctiques de control, amb un pes d'un 20% del total de l'examen de Control.


NOTA FINAL ASSIGNATURA (NF): El valor numèric d'aquesta nota es calcularà a partir de l'expressió següent:

NF= 0.35*NELE + 0.35*NCON + 0.3*NP

Per a fer aquesta mitjana, NELE i NCON han de ser igual o superiors a QUATRE (4). En cas contrari, la nota final serà la més baixa de les 3.

L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades. Si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

IMPORTANT: Per tal que es tingui en compte la nota de pràctiques NP, i que aquesta faci promig per calcular la nota final NF, cal que de les preguntes de pràctiques dels examens escrits (tant els PAC com el de recuperació),se'n contestin correctament un mínim corresponent a la meitat de la puntuacio relativa a pràctiques. És a dir, si per exemple les preguntes de pràctiques ponderen per un total de 2 punts, s'ha de treure com a mínim un 1.


ACLARIMENT EXAMEN DE RECUPERACIÓ

D'acord amb la normativa de recuperacions de l'EPS, per a recuperar una activitat d'avaluació s'han de donar dues condicions:

1- Una activitat d'avaluació només es pot recuperar si s'ha presentat a l'activitat corresponent o s'ha justificat adequadament amb les vies administratives establertes per aquest proposit.

2- Per poder tenir dret a recuperar alguna activitat durant el període de recuperació, s'ha de donar el cas que l’alumne hagi obtingut en la qualificació final de l’assignatura una nota mínima de 3 sobre 10.

En el cas que correspongui, per poder aplicar la segona condició es treurà la restricció de nota mínima exigida a cadascuna de les parts, i es calcularà la nota final de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un No Presentat quan no s'hagi fet cap prova d'avaluació a partir del dia de l'avaluació del parcial d'Electrònica (pràctiques incloses).

Observacions

Es recomana per a un bon seguiment de l'assignatura repassar els conceptes d'anàlisi de circuits electrics/electrònics vistos en assignatures prèvies, com són els conceptes de sèrie, paral.lel, lleis de Kirschoff, etc.

També cal repassar conceptes de transformada de Laplace, ja que s'utilitzarà com a eina per al modelatge i anàlisi de sistemes i disseny de controladors.

PRÀCTIQUES
Tot i que no és obligat, es recomana realitzar els estudis previs de les pràctiques. L'impacte que té sobre la nota el fet de veure que l'estudiant porta la pràctica degudament preparada és molt important, tant pels coneixements mostrats, com pels resultats obtinguts.

S'aconsella també haver-se llegit la part de Realització Pràctica, per saber què s'haurà de fer en el seu dia al laboratori i tenir pensat com fer-ho.

Assignatures recomanades

  • Fonaments de física 2
  • Tecnologia elèctrica