Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Bernat Antunez Valles  / Isabel Bagudanch Frigole  / Maria Luisa Escoda Acero  / Jordi Farjas Silva  / Eduard Garcia Cano  / Nick Rosenthal
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Bernat Antunez Valles  / Isabel Bagudanch Frigole  / Jordi Bonastre Muñoz  / Jordi Farjas Silva  / Eduard Garcia Cano  / Nick Rosenthal  / Marta Soto Lara
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jordi Bonastre Muñoz  / Eduard Garcia Cano  / Marta Soto Lara
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Bernat Antunez Valles  / Isabel Bagudanch Frigole  / Jordi Bonastre Muñoz  / Nick Rosenthal  / Marta Soto Lara
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CB05 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CB08 Recollir, seleccionar i organitzar informació de manera eficaç
 • CES1 Abstreure, formular i resoldre problemes fonamentals d'enginyeria biomèdica, circumscrits a l'àmbit de la informàtica, l'electrònica i la mecànica
 • CE11 Coneixement dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processat i les propietats dels materials.

Continguts

1. Introducció a la ciència i tecnologia dels materials

2. Enllaç químic i classificació.

3. Deformació elàstica i deformació plàstica

4. Fractura dels materials

5. Temperatura i comportament mecànic

6. Descripció de la estructura dels materials

7. Predicció de l'estructura. Diagrames de fases

8. Solidificació

9. Difusió

10. Relació estructura-propietats mecàniques

11. Conformació dels materials metàl·lics

12. Aliatges a base de Cu

13. Aliatges a base de Al

14. Aliatges a base de Fe

15. Processament dels materials ceràmics

16. Propietats dels materials ceràmics

17. Vidres i ceràmiques tradicionals

18. Ciment i formigó

19. Estructura i propietats dels polímers

20. Processament dels polímers i aplicacions

21. Continguts específics de les titulacions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 5,00 4,00 0 9,00
Resolució d'exercicis 14,00 35,00 0 49,00
Sessió expositiva 0 42,00 30,00 72,00
Sessió pràctica 11,00 1,00 0 12,00
Tutories de grup 0 0 3,00 3,00
Tutories individuals 2,00 0 3,00 5,00
Total 32,00 82,00 36,00 150

Bibliografia

 • Roura i Grabulosa, Pere (DL 2008 ). Apunts de fonaments de ciència de materials (2a ed.). Girona: Universitat de Girona. Departament de Física. Recuperat 11-07-2011, a http://hdl.handle.net/10256/784
 • Callister, William D. (1995 ). Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Callister, William D. (1994 ). Materials science and engineering : an introduction (3rd ed.). New York [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg
 • Askeland, Donald R (cop. 2001 ). Ciencia e ingeniería de los materiales . Madrid: International Thomson Editores. Catàleg
 • Ashby, M. F (2005-2006 ). Engineering materials (3rd ed.). Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Ashby, M. F (2008-2009 ). Materiales para ingeniería . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Mangonon, Pat L (2001 ). Ciencia de materiales : selección y diseño . México [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Smith, William F.|q(William Fortune) (cop. 1998 ). Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Shackelford, James F (1995 ). Ciencia de materiales para ingenieros . México [etc.]: Prentice Hall Hispanoamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques de laboratori 1) Sessions de 1h50m que es desenvoluparan al laboratori docent.

2) L'avaluació consistirà en l'elaboració d'un informe a partir d'un qüestionari.

3) Les pràctiques són no recuperables.

4) L’assistència a les pràctiques és obligatòria.

5) Els continguts de pràctiques poden entrar a l'examen final.

6) Hi ha publicada una normativa específica de les pràctiques al Moodle de l'assignatura.
20 No
Activitats Proposades a l'Aula (APA) 1) Es proposaran exercicis o qüestions que es resoldran individualment en format Moodle.
2) El 20% de la puntuació de les APAs es divideix en dues parts: un 10% d'activitats no presencials setmanals durant el curs, i l’altre 10% una prova de validació d’aquestes activitats. La validació es farà a final de curs, serà presencial i, s'haurà de lliurar obligatòriament la resolució en paper.
3) La qualificació de cada APA no lliurada dins el termini establert serà zero.
20 No
Prova Final
1) Prova escrita amb qüestions de teoria, problemes i pràctiques.

2) Els continguts avaluats correspondran a tota la matèria impartida durant el curs.

3) La prova inclou una primera pregunta sobre vocabulari de Ciència dels Materials. Si el resultat d’aquesta pregunta-qüestionari és inferior a 6 sobre 10, la nota de la prova serà suspèsa i igual a 2/3 de la nota del qüestionari.

4) La prova final serà recuperable durant el període establert al calendari acadèmic. Per poder optar a la prova de recuperació, la nota mitjana (20% Practiques+20% Activitats Proposades Aula (APA)+60% examen final) ha de ser igual o superior a 3 sobre 10.
60

Qualificació

1.-AVALUACIÓ CONTINUADA:
1.1) Les Activitats Proposades a l'Aula (APA) valen un total de 20% de la nota final.
1.2) La puntuació de les pràctiques de laboratori equival a un 20% de la nota final. L'assistència a les pràctiques és OBLIGATÒRIA. Una falta no justificada comportarà la qualificació de No Presentat a l'acta de l'assignatura.
1.3) La Prova Final de l'assignatura correspon a un 60% de la nota final. Contindrà un qüestionari sobre vocabulari eliminatori, preguntes conceptuals i exercicis procedimentals. Els continguts són els del llibre d'apunts, desenvolupats a les sessions de teoria, problemes i pràctiques.
1.4) Per a poder fer la mitjana de totes les activitats d’avaluació és necessari tenir una nota mínima de la Prova Final de 4. En cas contrari constarà la nota de la Prova Final com a puntuació de l'assignatura.
1.5) L’estudiant que no superi l'assigantura però que obtingui una nota mitjana global (20% Practiques+20% Activitats Proposades Aula (APA)+60% examen final) igual o superior a 3 sobre 10 podrà presentar-se a la Prova de Recuperació. Aquesta prova te el mateix format i caracteristiques que la Prova Final.

2.-AVALUACIÓ ÚNICA:
2.1) L'assistència a les pràctiques NO és obligatòria. Tanmateix, l’alumne desenvoluparà les activitats proposades sobre tres pràctiques de laboratori. L’incompliment d’aquest requisit comportarà la qualificació de No Presentat.
2.2) La Prova Final de l'assignatura correspon al 100% de la nota final. Serà igual a la Prova Final de l’avaluació continuada més algun exercici relacionat amb les pràctiques. Ponderació: 80% teoria i problemes + 20% qüestió pràctiques.
2.3) En el cas que la puntuació no arribi a 5 i sigui igual o superior a 3, l'estudiant té dret a la Prova de Recuperació amb els continguts, criteris d'avaluació i de qualificació que els indicats anteriorment en la Prova Final en la modalitat d'Avaluació Unica.

3.- PROVA DE RECUPERACIÓ:
Els continguts de la Prova de Recuperació seran equivalents als de la Prova Final. L’examen inclou,també, una primera pregunta sobre vocabulari de Ciència dels Materials. Si el resultat d’aquesta pregunta-qüestionari és inferior a 6 sobre 10, la nota de la prova de recuperació (i de l'acta) serà suspès i igual a 2/3 de la nota del qüestionari. També es compleixen, per aquesta prova, les condicions per fer mitjana amb les altres activitats avaluables, és a dir, una nota mínima de 4 a la Prova de Recuperació.

Si durant la realització de la Prova Final o de la Prova de Recuperació s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, la qualificació de la prova serà zero.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Avaluació continuada:
a) L'estudiant no es presenta a la prova final o de recuperació,
b) L'estudiant falta una o més de les pràctica de laboratori,

Avaluació única:
a) L'estudiant no es presenta a la prova final o de recuperació,
b) L'estudiant no realitza les activitats de les 3 pràctiques proposades.

Per a sol·licitar la justificació d'una falta a una PROVA o activitat avaluable o una pràctica de laboratori, cal indicar el motiu i presentar la corresponent documentació acreditativa. L'acceptació no serà automàtica sinó que es farà una valoració en funció dels motius i la documentació presentada. Les causes de justificació de l'absència són les recollides en la normativa corresponent de l'EPS.


RECORDEU:
La qualificació No Presentat gasta una convocatòria. Si no podeu realitzar l'assignatura bé, millor que anul·leu la convocatòria.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EPS - UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.
Per acollir-se a l'avaluació única, cal fer la corresponent sol·licitud segons mitjans i període que estableixi l’EPS.
Si es tria l’avaluació única:
- NO caldrà fer les activitats d'avaluació continuada proposades al llarg del curs, a excepció de 3 pràctiques.
- Les 3 pràctiques seran obligatòries i es desenvoluparan en format virtual.
- L'avaluació d'aquestes 3 pràctiques es realitzarà durant l’examen final de l'assignatura.
- La nota de l’examen final ha de ser com a mínim 5 per poder aprovar.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment, prèvia cita amb el professor, als espais habilitats de l'EPS. No obstant, també es podran realitzar virtualment si el propfessor ho considera oportú.

Les tutories individuals: es sol·licitaran al professor via email.

Hi poden haver:
Tutories col·lectives o grupals: Es poden fer per videoconferència i dins d'un horari establert pels professors i fora de l'horari d'assistència presencial. Els grups seran màxim de 15 alumnes. Si s'excedeix d'aquest nombre el professor assignarà un altre horari.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.
Si hi ha qualsevol incidència, cal que els alumnes la vehiculin a través dels delegats/des. La incidència es farà arribar en primera instància als professors de teoria, i posteriorment, si no hi ha acord es podrà fer arribar al coordinador. En cap cas s’acceptarà un salt en la cadena de reclamació.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de química

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.