Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP COSTA BALANZAT  / MARIA LUISA ESCODA ACERO  / JORDI FARJAS SILVA  / JOSEP MARIA GÜELL ORDIS  / PERE ROURA GRABULOSA
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA GÜELL ORDIS  / PERE ROURA GRABULOSA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI FARJAS SILVA  / JOSEP MARIA GÜELL ORDIS  / PERE ROURA GRABULOSA
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CE11 Coneixement dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processat i les propietats dels materials.

Continguts

1. Introducció a la ciència i tecnologia dels materials

2. Enllaç químic i classificació.

3. Deformació elàstica i deformació plàstica

4. Fractura dels materials

5. Temperatura i comportament mecànic

6. Descripció de la estructura dels materials

7. Predicció de l'estructura. Diagrames de fases

8. Solidificació

9. Difusió

10. Relació estructura-propietats mecàniques

11. Conformació dels materials metàl·lics

12. Aliatges a base de Cu

13. Aliatges a base de Al

14. Aliatges a base de Fe

15. Processament dels materials ceràmics

16. Propietats dels materials ceràmics

17. Vidres i ceràmiques tradicionals

18. Ciment i formigó

19. Estructura i propietats dels polímers

20. Processament dels polímers i aplicacions

21. Continguts específics de les titulacions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 25 50 75
Classes pràctiques 12 10 22
Prova d'avaluació 3 10 13
Resolució d'exercicis 10 30 40
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Roura i Grabulosa, Pere (DL 2008 ). Apunts de fonaments de ciència de materials (2a ed.). Girona: Universitat de Girona. Departament de Física. Recuperat 11-07-2011, a http://hdl.handle.net/10256/784 Catàleg
 • Callister, William D. (1995 ). Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Callister, William D. (1994 ). Materials science and engineering : an introduction (3rd ed.). New York [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg
 • Askeland, Donald R (cop. 2001 ). Ciencia e ingeniería de los materiales . Madrid: International Thomson Editores. Catàleg
 • Ashby, M. F (2005-2006 ). Engineering materials (3rd ed.). Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Ashby, M. F (2008-2009 ). Materiales para ingeniería . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Mangonon, Pat L (2001 ). Ciencia de materiales : selección y diseño . México [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Smith, William F.|q(William Fortune) (cop. 1998 ). Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Shackelford, James F (1995 ). Ciencia de materiales para ingenieros . México [etc.]: Prentice Hall Hispanoamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de laboratori 1) Sessions de 1h50m que es desenvoluparan al laboratori docent. 2) L'avaluació consistirà en l'elaboració d'un informe a partir d'un qüestionari. L'informe s'haurà de redactar durant la mateixa sessió de pràctiques. Un cop corregit l’informe es retornarà per tal que l’estudiant esmeni els errors. 3) Les pràctiques són no recuperables.
4) L’assistència a les pràctiques és obligatòria. 5) Els continguts de pràctiques poden entrar a l'examen final.
15
Proves d'avaluació continuada (PAC) 1) Les PACs són exàmens basats en qüestions de teoria, problemes i pràctiques.
2) Si durant la realització de la prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge o transmissió de dades sense permís explícit del professor, la qualificació de l’examen serà zero.
3) Les PACs són no recuperables.
25
Examen final
1) Examen escrit amb qüestions de teoria, problemes i pràctiques.
2) Els continguts avaluats correspondran a tota la matèria impartida durant el curs. 3) L’examen inclou una primera pregunta sobre vocabulari de Ciència dels Materials. Si el resultat d’aquesta pregunta-qüestionari és inferior a 6 sobre 10, la nota de l’examen serà suspès i igual a 2/3 de la nota del qüestionari.
4) La prova final serà recuperable durant el període establert al calendari acadèmic. Per poder optar a l’examen de recuperació, la nota mitjana (15% Practiques+25%PAC+60% examen final) ha de ser igual o superior a 3 sobre 10.
60

Qualificació

1) L’assignatura s’avalua de forma que: un 40% són activitats d’avaluació continuada (pràctiques 15% + PAC 25%) i un 60% correspon a l’examen final.
2) La nota de l’examen final ha de ser igual o superior a 4 per poder fer mitjana amb la nota de l’avaluació continuada. En cas contrari la nota final correspondrà a la nota de l’examen final.
3) La nota de pràctiques s'establirà a partir de l'avaluació dels informes presentats a 3 sessions de pràctiques.
4) Aquells estudiants que aprovin l'assignatura i assisteixin al 80% o més de les sessions de problemes fets en anglès o dels seminaris, gaudiran de 0.5 punts addicionals sobre la nota final.
5) Si durant la realització dels exàmens s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, la qualificació de l’examen serà zero.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
A un alumne li constarà en el seu expedient acadèmic un NP només si no es presenta a cap dels exàmens que es realitzin a partir del dia 1 d'abril.
A més, en cas de falta no justificada a una o més sessions de pràctiques la qualificació serà no presentat.
Per a sol·licitar la justificació d'una falta a un examen o a l'assistència a una pràctica, cal indicar el motiu i presentar la corresponent documentació acreditativa. L'acceptació no serà automàtica sinó que es farà una valoració en funció dels motius i la documentació presentada. Les causes de justificació de l'absència són les recollides en la normativa corresponent de l'EPS.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de química