Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Fundamentos térmicos y termodinámicos. Transmission de calor. Instalaciones de transferencia de energía a traves de fluidos. Cálculo de instalaciones de climatización y frigoríficas.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARTI COMAMALA LAGUNA  / ALEXANDRE DELTELL CARBONELL  / LINO MONTORO MORENO
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CE09 Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics de termodinàmica i termotecnia i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.

Continguts

1. PRINCIPIS DE TERMODINÀMICA

          1.1. Mesura de temperatura.

2. CANVI DE FASE. Producció de vapor d'aigua i càlculs relacionats. Canvi de fase dels fluids refrigerants.

3. TRANSFERÈNCIA DE CALOR. Transmissió per conducció. Transmissió per convecció. Transmissió per radiació.

4. BESCANVIADORS DE CALOR. Tipus de bescanviadors. Càlcul de bescanviadors de calor. Aplicacions pràctiques.(excepte GEM)

5. COMBUSTIBLES I COMBUSTIÓ. Tipus i característiques dels combustibles. Estudi de la macro-combustió, productes, aire mínim, condicions requerides per a una bona combustió. Aparells productors de vapor, aigua calenta i fluid tèrmic, estudi orgànic i tèrmic.

6. REFRIGERACIÓ. Cicle bàsic de Carnot. Cicle ideal i real en refrigeració. El cicle de bomba de calor.

7. PSICROMETRIA.

8. MÀQUINES TÈRMIQUES PRODUCTORES DE POTÈNCIA. Motors alternatius. Turbines de vapor. Turbines de gas. Compressors. (excepte GEM)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 30 60
Classes pràctiques 12 10 22
Elaboració de treballs 0 10 10
Prova d'avaluació 3 25 28
Resolució d'exercicis 15 15 30
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Fundamentos de termodinámica técnica (2004). Barcelona [etc.] : Reverté, cop. 2004 2ª ed. Catàleg
 • Termodinámica básica ejercicios (2006). UPC. Catàleg
 • Termodinàmica : problemes resolts (2006). UPC. Catàleg
 • Problemas de termodinámica aplicada (2000). Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones, cop. 2000 2ª ed.. Catàleg
 • Termodinámica lógica y motores térmicos : problemas resueltos (1999). Madrid : Ciencia 3, DL 1999 [6ª ed.] . Catàleg
 • Termodinàmica tècnica per a enginyers : problemes resolts (1997). Barcelona : Edicions UPC, 1997. Catàleg
 • Manual de termodinàmica (1995). València : Universitat de València, DL 1995 . Catàleg
 • Incropera, Frank Paul (1990 ). Fundamentals of heat and mass transfer (3rd ed.). New York [etc.]: Johan Wiley & Sons. Catàleg
 • Incropera, Frank Paul (cop. 1999 ). Fundamentos de transferencia de calor . México [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Moran, Michael J (cop. 2004 ). Fundamentos de termodinámica técnica (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de laboratori. Assistència obligatòria a les sessions de pràctiques.
Pregunta de pràctiques inclosa a l'examen final.
20
Treball de síntesi. S'avaluarà la correcció en la solució proposada així com la claredat en l'exposició dels resultats i el procediment de càlcul per arribar a la solució final. 15
Prova intermitja. Examen de la matèria impartida fins al moment.
Recuperable a l'examen final.
15
Prova final. Examen de la totalitat de les matèries impartides durant el curs. 50

Qualificació

Qualificació

Avaluació continuada:
20 % Pràctiques de laboratori.
15 % Treball de síntesi.
15 % Prova individual intermitja.

Avaluació final:
50 % Examen final.

Nota total de l'assignatura:

1) Per poder fer mitjana, la nota de cadascuna de les parts ha de ser igual o superior a 5 sobre 10.
2) La nota total de l'assignatura és la mitjana de l'avaluació continuada i l'avaluació final. Es considera l'assignatura aprovada amb una nota total igual o superior a 5 sobre 10.
3) La realització de les pràctiques és OBLIGATÒRIA.

Recuperació de notes:

3) L'única activitat recuperable serà l'examen final que es realitzarà el dia marcat per l'Escola, segons normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota No Presentat:
A un alumne li constarà en el seu expedient acadèmic un No Presentat només si no es presenta a l'examen final (ni a la recuperació posterior).

Observacions

Aquesta assignatura està integrada dins el Programa d'Innovació Docent de la Xarxa d'Avaluació de la Universitat de Girona.