Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Coneixements fonamentals sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, el maquinari, les xarxes de comunicacions, les bases de dades i els programes informàtics amb aplicació en l'àmbit de l'enginyeria.
Crèdits ECTS:
8

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANTONIO BUENO DELGADO  / ESTEBAN FERMIN DEL ACEBO PEÑA  / RAMON FABREGAT GESA  / JOSE LUIS MARZO LAZARO  / FRANCESC XAVIER PUEYO SANDEZ  / MATEU VILLARET AUSELLE
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANTONIO BUENO DELGADO  / ESTEBAN FERMIN DEL ACEBO PEÑA  / RAMON FABREGAT GESA  / JOSEP SUY FRANCH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANTONIO BUENO DELGADO  / ESTEBAN FERMIN DEL ACEBO PEÑA  / RAMON FABREGAT GESA  / JOSEP SUY FRANCH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CE04 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

Continguts

1. <b>Sistemes Operatius</b> (Elements comuns dels sistemes operatius moderns. Punts de vista d'usuari i de programador. Administració de recursos: processos, memòria, entrada/sortida, sistema de fitxers, Programes i llenguatges)

2. <b>Xarxes d’ordinadors e Internet</b> (Conceptes bàsics de xarxes, Internet com a eina de comunicació i com a font d’informació)

3. <b>Estructura de computadors</b> (Components bàsics d’un ordinador i la seva interacció, perifèrics)

4. <b>Dades i codificació</b> (Codificació de la informació: codis numèrics i alfanumèrics, altres codis, formats comuns de dades)

5. <b>Introducció a la programació</b> (Conceptes bàsics, Composició seqüencial i alternativa, Composició iterativa i seqüències, Tipus de dades estructurats)

6. <b>Bases de Dades</b> (Introducció al disseny de Bases de Dades, model E-R, model relacional, consultes SQL)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 39,5 69,5
Classes participatives 8 13 21
Classes pràctiques 22 29 51
Prova d'avaluació 11 20 31
Resolució d'exercicis 11,5 12 23,5
Tutories 2 2 4
Total 84,5 115,5 200

Bibliografia

 • Eduardo Alcalde Lancharro, Miguel García López (1995). Informática básica (2ª Ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe (2007). Fundamentos de sistemas de bases de datos . Addison Wesley. Catàleg
 • Fatos Xhafa et al. (2006). Programación en C++ para ingenieros. Madrid: Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Operacions bàsiques amb Windows 7 Correcció d'exercicis i qüestionari de la pràctica 1
Scripts i automatització Correcció dels scripts realitzats a la pràctica 1
Operacions bàsiques amb UNIX/Linux Correcció d'exercicis i qüestionari de la pràctica 2
Repàs tema sistemes operatius - tema Xarxes e Internet Minitest (20', penalització per errors) 5
Serveis bàsics d'Internet. Cerca i publicació d'informació a la web. Correcció d'exercicis i qüestionari de la pràctica 2
Repàs tema estructura de computadors Minitest (20', penalització per errors) 5
Operacions bàsiques amb Excel/Calc Correcció de solució a la pràctica 2
Operacions bàsiques amb MATLAB Correcció de solució a la pràctica 2
P.A.C. composició condicional Correcció de la solució 5
Pràctica a l'aula de composició condicional Resolució correcta del problema 1
P.A.C. composició iterativa Correcció de la solució 10
Pràctica a l'aula de composició iterativa Resolució correcta del problema 1
Pràctica a l'aula de taules Resolució correcta del problema 1
Pràctica a l'aula de matrius Resolució correcta del problema 2
Prova de validació a l'aula d'ordinadors Resolució correcta dels problemes 10
Examen final Test i problemes 50

Qualificació

L'avaluació consta de dues parts:


 1. 50% en base a activitats d'avaluació continuada (AC)

 2. 50% en base a una prova de validació (PV) realitzada al final del quadrimestre. Aquesta prova consistirà amb dues parts:

  1. 20% corresponent als continguts: Sistemes Operatius, Xarxes d'ordenador a Internet, Estructura de Computadors i Dades i Codificació
  2. 30% corresponent als continguts: Introducció a la Programació i Bases de Dades

  Per aprovar l'assignatura caldrà obtindre una nota >= 3 a la part b de la prova final. Es realitzarà una recuperació d'aquesta part b de la prova final on podran presentar-se tots els estudiants que no tinguin superada l'assignatura.
  Per poder-se presentar a la recuperació cal haver-se presentat a l'examen final i tenir una nota de l'assignatura >=3.


Observacions

 • Totes les activitats d'AC tenen una data límit per ser realitzades. Si els lliuraments corresponents es fan després d'aquesta data la nota màxima de l'activitat serà un 5. No s'admetran lliuraments una vegada publicada l'avaluació d'una activitat.

 • La còpia total o parcial d'una activitat implica una nota de zero tant pel copiador com pel copiat a l'activitat en qüestió.

 • Els alumnes que hagin fet la Selectivitat al setembre podran realitzar les activitats d'avaluació portades a terme abans de la seva data de matriculació seguint les instruccions per alumnes matriculats a l'octubre.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
A l'apartat "Activitats d'avaluació" de l'assignatura hi figura, per a cada activitat, el pes que aquesta té en la seva avaluació (el percentatge indicat a l'última columna). Es consideraran NO PRESENTATS aquells estudiants que no hagin estat avaluats del 50% o més de l'assignatura. És a dir, si la suma dels percentatges (pesos) de les activitats en què ha estat avaluat l'estudiant no suma 50% o més la qualificació serà NO PRESENTAT.

Observacions

Es prioritzarà l'ús de programari lliure i multiplataforma.