Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de la Mecànica i la Termodinàmica, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Isabel Bagudanch Frigole  / Maria Luisa Escoda Acero  / Nick Rosenthal  / Marianna Soler i Ortega
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (0%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Isabel Bagudanch Frigole  / Jordi Bonastre Muñoz  / Maria Luisa Escoda Acero  / Jesus Planella Morato  / Nick Rosenthal  / Marianna Soler i Ortega
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (0%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Isabel Bagudanch Frigole  / Albert Falgueras Xarbau  / Eduard Garcia Gou  / Enric Garcia Lopez  / Miquel Pujula Bech  / Nick Rosenthal  / Marianna Soler i Ortega  / Maria Teresa Versyp Ducaju  / Alvaro Villoria Lopez
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%), Anglès (0%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Isabel Bagudanch Frigole  / Jordi Bonastre Muñoz  / Albert Falgueras Xarbau  / Enric Garcia Lopez  / Jesus Planella Morato  / Miquel Pujula Bech  / Marianna Soler i Ortega  / Alvaro Villoria Lopez
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%), Anglès (0%)

Competències

 • CB04 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CB09 Plantejar i resoldre problemes matemàtics i físics que es plantegen en l'enginyeria
 • CES1 Abstreure, formular i resoldre problemes fonamentals d'enginyeria biomèdica, circumscrits a l'àmbit de la informàtica, l'electrònica i la mecànica
 • CE03 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Continguts

1. LES LLEIS DEL MOVIMENT APLICADES A UNA PARTÍCULA: 1.1.- Moviments uniforme i uniformement accelerat. 1.2.- Lleis de Newton. Força i massa. Pes. 1.3.- Forces de contacte: Normal i de fregament. 1.4.- Moment associat a una força. 1.5.- Aplicacions de les lleis de Newton al moviment circular. 1.6.- Sistemes de referència.

2. TREBALL I ENERGIA PER A UNA PARTÍCULA: 2.1.- Treball realitzat per una força. 2.2.- Energia cinètica i Teorema del treball i l’energia. 2.3.- Forces conservatives i no conservatives. Energia potencial. 2.4.- Conservació de l’energia mecànica. 2.5.- Situacions que involucren friccions. 2.6.- Potència.

3. QUANTITAT DE MOVIMENT I COL·LISIONS: 3.1.- Moment lineal i la seva conservació. 3.2.- Relació entre impuls i quantitat de moviment. 3.3.- Moment lineal del centre de masses d'un sòlid rígid i d’un sistema de partícules. 3.4.- Xocs elàstics i inelàstics.

4. GEOMETRIA DE MASSES: 4.1.- Definició del centre de masses. Distribució discreta i distribució contínua de matèria. 4.2.- Càlcul del centre de masses de cossos compostos. 4.3.- Definició del moment d’inèrcia. Distribució discreta i distribució contínua de matèria. 4.4.- Càlcul del moment d’inèrcia. 4.5.- Teorema de Steiner. 4.6.- Teorema de la figura plana.

5. EQUILIBRI ESTÀTIC: 5.1.- Condicions d’equilibri. 5.2.- Aplicacions de les condicions d’equilibri als sòlids rígids.

6. ROTACIÓ DEL SÒLID RÍGID: 6.1.-Sòlid rígid. 6.2.- Equació dinàmica del moviment de rotació d’un sòlid rígid. 6.3.- Energia cinètica, treball i potencia de rotació d’un sòlid rígid. 6.4.- Moment angular. Conservació del moment angular 6.5.- Col·lisions.

7. OSCIL·LACIONS: 7.1.- Forces recuperadores. Moviment harmònic simple. 7.2.- Sistema massa - ressort. 7.3.- Energia d'un oscil·lador. 7.4.- Oscil·ladors mecànics: Pèndol simple i pèndol físic. 7.5.- Oscil·lacions lliures.

8. TERMOMETRIA I CALORIMETRIA: 9.1.-Temperatura. Escales de temperatura. 9.2.- Descripció microscòpica de la temperatura. 9.3.- Equació d’estat dels gasos ideals. 9.4.- Dilatació tèrmica. 9.4.- Concepte de calor. 9.5.- Definició de capacitat calorífica i de calor específica. 9.6.- Canvi d’estat. 9.7.- Transferència de calor per conducció, convecció i radiació.

9. TERMODINÀMICA: 10.1.- Variables d’estat. 10.2.- Treball fet per un gas. 10.3.- Energia interna. 10.4.- Primera llei de la termodinàmica. 10.5.- Transformacions isocores, isotermes, isòbares i adiabàtiques. 10.6.-Experiència de Joule. 10.7.- Cicle de Carnot: rendiment, rendiment del segon principi (Carnot).

10. PRÀCTIQUES DE LABORATORI: 1.- Introducció: Xifres significatives. Representació gràfica, ajust lineal. 2.- Conservació de la quantitat de moviment. Xocs en una dimensió. 3.- Obtenció del moment d’inèrcia 4.- Equilibri estàtic d'una barra. 5.- Conservació del moment angular. 6.- Pèndol balístic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 46,00 30,00 76,00
Anàlisi / estudi de casos 0 2,00 0 2,00
Prova d'avaluació 2,00 6,00 0 8,00
Resolució d'exercicis 15,00 22,00 10,00 47,00
Sessió pràctica 11,00 1,00 0 12,00
Tutories de grup 0 0 3,00 3,00
Tutories individuals 0 0 2,00 2,00
Total 28,00 77,00 45,00 150

Bibliografia

 • Badosa i Franch, Jordi (2009 ). Apunts de física per a Fonaments de física 1 . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Escoda i Acero, Ma. Lluïsa (2005 ). Problemes de física per a batxillerat i cicles formatius. Girona: Universitat de Girona. Departament de Física. Recuperat 02-07-2010, a http://hdl.handle.net/10256/593 Catàleg
 • Tipler, Paul Allen (2010 ). Física per a la ciència i la tecnologia (Traducció de la 6a ed. nord-americana). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Serway, Raymond A (cop. 2009 ). Física : para ciencias e ingeniería (7ª ed.). México: Cengage Learning. Catàleg
 • Riley, William F. (1995 ). Ingeniería mecánica . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Sears, Francis Weston (2005 ). Física universitaria con física moderna (11a ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Burbano de Ercilla, Santiago (2006 ). Problemas de física (27ª ed.). Madrid: Tébar. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats Proposades a l'Aula (APA) 1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
2) Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos.
3) Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials.
4) Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
5) Utilitzar amb soltesa la calculadora i l'ordinador per facilitar càlculs. Fer servir intel·ligentment les TIC i interpretar els resultats d'una operació automàtica en el context del problema que s'està resolent.
10 No
PACs (Proves d'Avaluació Continuada) 1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
2) Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos.
3) Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials.
4)Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
5)Analitzar moviments, mesurar posicions i velocitats, descriure mitjançant taules, gràfics i equacions, analitzar els resultats i considerar les implicacions d'aquests resultats.
6) Identificar forces i moments de força que actuen sobre els cossos com a resultat de les interaccions entre ells i relacionar-ho amb els seus moviments.
7) Aplicar correctament els diferents teoremes i principis relacionats amb els conceptes de dinàmica d'una partícula i dinàmica del sòlid rigid, per poder explicar situacions dinàmiques quotidianes.
8) Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i transformacions d'energia.

20 No
PRÀCTIQUES (PFP) 1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
2) Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos.
3) Utilitzar tant l'instrument bàsic d'un laboratori de física com els sistemes informatitzats d'anàlisi i captació de dades. Interpretar la possible relació entre variables fent servir el coeficient de correlació i la recta de regressió, i aplicar els conceptes bàsics càlculs d'errors i xifres significatives.
4) Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials.
5)Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
6)Mesurar posicions i velocitats, descriure mitjançant taules, gràfics i equacions, analitzar els resultats i considerar les implicacions d'aquests resultats.
7) Identificar forces i moments de força que actuen sobre els cossos com a resultat de les interaccions entre ells i relacionar-ho amb els seus moviments.
8) Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i transformacions d'energia.
9)L'alumne ha de ser capaç d'explicar de forma raonada els continguts dels guions de pràctiques , tot emprant el vocabulari adient, de forma que la resta de companys puguin desenvolupar les pràctiques corresponents.

Cada pràctica serà avaluada al final de la sessió. No és una activitat recuperable.
15 No
PROVA FINAL ASSIGNATURA (PFA) 1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
2) Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos.
3) Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials.
4) Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
5)Analitzar moviments, mesurar posicions i velocitats, descriure mitjançant taules, gràfics i equacions, analitzar els resultats i considerar les implicacions d'aquests resultats.
6) Identificar forces i moments de força que actuen sobre els cossos com a resultat de les interaccions entre ells i relacionar-ho amb els seus moviments.
7) Aplicar correctament els diferents teoremes i principis relacionats amb els conceptes de dinàmica d'una partícula i d'un sistema de partícules (sòlid rigid) per poder explicar situacions dinàmiques quotidianes.
8) Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i transformacions d'energia.
9) Aplicar correctament les diferents lleis de la termodinàmica.
10) Obtenir i analitzar informació de diferents processos termodinàmics i aplicar-ho a processos cíclics.

Aquesta activitat és recuperable.
55

Qualificació

1.-AVALUACIÓ CONTINUADA:
1.1) Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) valen un total de 20 % de l'avaluació continuada. Són proves no recuperables.
1.2) Activitats de seguiment i consolidació Proposades a l'Aula (APA),valen un total de 10% de l'avaluació continuada. Són activitats no recuperables.
1.3) L'assistència a les pràctiques és obligatòria. L'alumne que no assisteixi a totes les pràctiques no serà avaluat de l'assignatura, i per tant constarà com a No Presentat.
1.4) L'avaluació continuada de pràctiques consta de dues parts: una d'activitats proposades a la sessió de laboratori i que correspon a un 5% de la nota final i, un examen global que correspon al 10% de la nota final i que es durà a terme a la Prova Final.
PROVA FINAL DE L'AVALUACIÓ CONTINUADA:
1.5)La prova final de l'assignatura (PFA) correspon a un 55% de la nota total. Estarà formada per continguts conceptuals (menor o iguals a un 30%) i procedimentals (majors o iguals a un 70%). Aquests continguts es corresponen als recollits en el llibre d'apunts de l'assignatura i als vídeos, i que són desenvolupats tant a les sessions d'aula (presencials i virtuals) com a les sessions de laboratori.
1.6) Per a poder fer mitjana amb els resultats de les activitats d'avaluació continuada (APAs, PACs i Pràctiques) és necessari i imprescindible tenir una nota de la Prova Final de l'Assignatura igual o superior a 4. Recordeu també que cal tenir l'assistència a TOTES les pràctiques de laboratori.

2.-AVALUACIÓ ÚNICA:
2.1) L'assistència a les pràctiques és obligatòria. L'alumne que no assisteixi a totes les pràctiques no serà avaluat de l'assignatura, i per tant constarà com a No Presentat.
PROVA FINAL DE L'AVALUACIÓ ÚNICA:
2.2)La prova final de l'assignatura (PFA) correspon al 100% de la qualificació total de l'assignatura.
Aquest percentatge està repartit en dues parts:
- un 80% correspon als continguts conceptuals (menor o iguals a un 30%) i procedimentals (majors o iguals a un 70%). Aquests continguts es corresponen als recollits en el llibre d'apunts de l'assignatura i als vídeos, i que són desenvolupats tant a les sessions d'aula (presencials i virtuals) com a les sessions de laboratori.
- un 20% correspon als continguts i tractament de dades desenvolupades durant les sessions de laboratori i a l'examen de pràctiques.


-EXAMEN DE SUFICIÈNCIA:

Si l'alumne suspèn l'assignatura té l'oportunitat d'aprovar-la mitjançant un examen de suficiència.

L'examen constarà de dues parts:
- un 80% correspon als continguts conceptuals (menor o iguals a un 30%) i procedimentals (majors o iguals a un 70%). Aquests continguts es corresponen als recollits en el llibre d'apunts de l'assignatura i als vídeos, i que són desenvolupats tant a les sessions d'aula (presencials i virtuals) com a les sessions de laboratori.
- un 20% correspon als continguts i tractament de dades desenvolupades durant les sessions de laboratori i a l'examen.

Les activitats d'avaluació continuada realitzades durant el curs quedaran anul•lades i NO FARAN MITJANA amb l’examen de suficiència.
En aquest examen caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 per aprovar. En el supòsit d’obtenir una nota superior a 5, la nota final de l’assignatura sempre serà un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne NO PRESENTAT aquell que no es presenti a la prova final i/o de suficiència, i també, en el cas que l'alumne falti una o més de les pràctica de laboratori (l'assistència i realització de TOTES les pràctiques és imprescindible per a tenir nota de l'assignatura).


RECORDEU:
No presentat consta com a convocatòria exhaurida i només disposeu de 3 convocatòries per mòdul (us recomanem llegiu l'Article 3 de la Normativa UdG). Si creieu que no podreu realitzar l'assignatura bé, podeu anul.lar convocatòria.


Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EPS - UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau abans de la data que fixi la comissió de govern de l’escola.

Si es tria Avaluació Única:
- NO caldrà fer les activitats d'Avaluació Continuada proposades al llarg del curs, a excepció de les pràctiques.
- SÍ caldrà assistir i realitzar les pràctiques. L'avaluació d'aquestes es farà a la Prova Final de l'assignatura.
- La nota de la Prova Final ha de ser com a mínim d'un 5 per poder aprovar.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran de forma presencial, prèvia cita amb els professors.
En funció de les resolucions de les autoritats sanitàries i de la UdG, aquestes poden passar a forma telemàtica quan es consideri oportú, en funicó de l'evolució de la situació sanitària.
Hi haurà:
Tutories col·lectives: Es faran amb el Google Meet i dins d'un horari establert pels professors. Els grups seran màxim de 15 alumnes. Si s'excedeix d'aquest nombre el professor assignarà un altre horari.
Tutories individuals: es faran via email o via Google Meet, prèvia cita amb els professors.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà virtualment, s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.
Si hi ha qualsevol incidència, cal que els alumnes la vehiculin a través dels delegats/des. La incidència es farà arribar en primera instància als professors de teoria, i posteriorment, si no hi ha acord es podrà fer arribar al coordinador. En cap cas s’acceptarà un salt en la cadena de reclamació.

Observacions

0)NIVELL DE L'ASSIGNATURA:
0.1. El nivell conceptual i procedimental de l'assigfnatura és el que correspon a primer d'enginyeria. Per tal de ser conscient d'aquest nivell, s'aconsella fer una ullada a la bibliografia recomanda (Tipler, Sears-Zemanky,...).
0.2. D'acord amb la metodologia interactiva de l'assignatura, els estudiants tenen el deure d'assistir a les sessions teòriques i procedimentals, havent-se preparat prèviament amb el material que tenen a la seva disposició per tal efecte. Les conseqüències de no complir aquest requisit queden sota la responsabilitat de l'estudiant.
1)PROVA FINAL i PROVA DE SUFICIÈNCIA:
1.1. Els alumnes no podran portar calculadores amb capacitat d'emmagatzemar i/o transferir documents i/o dades. Tampoc es poden portar mòbils. El fet de portar mòbil i/o aquest tipus de calculadores provocarà l'expulsió de l'alumne de l'aula de forma immediata.
1.2. Hauran d'identificar-se amb el DNI.
1.3. Durant la prova no es podran consultar apunts ni formularis de cap tipus.
1.4. No es podrà entrar més tard de 20 minuts posteriors a l'inici de la prova.
1.5. Si es vol realitzar la prova amb un grup diferent al de matriculació haurà de ser justificada i per escrit.
1.6. La Prova Final i/o de Recuperació constarà d'una part amb continguts conceptuals (menor o igual al 30%) i una part amb continguts procedimentals (major o igual al 70%).
1.7. Els alumnes hauran de portar el material adient per a cadasuna de les activitats.
2) PRÀCTIQUES:
2.1. A les sessions de pràctiques l'alumne ha de dur els guions de pràctiques impresos, així com les eines necessàries (calculadora i/o paper mil•limetrat si s'escau) per tal de poder-les realitzar correctament. En cas contrari el professor de pràctiques és lliure de donar la sessió corresponent com a no presentada.
2.2. Cal portar el guió de la pràctica corresponent llegit i estudiat, així com el vídeo visualitzat, ja que durant la sessió de pràctiques, els alumnes poden ser preguntats pel professor i requerits per explicar la realització de la pràctica durant la primera mitja hora a la resta de companys.
2.3. L'avaluació de les pràctiques es realitzarà durant la Prova Final i/o Prova de Suficiència.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de matemàtiques 1
 • Fonaments de matemàtiques 2

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de Confinament:
- Les Pràctiques d'aula es duran a terme amb el/la professor/a de forma no presencial.
- Les Activitats Proposades a l'Aula (APA) es duran a terme de forma no presencial.
- Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) es duran a terme de forma no presencial.
- Les Pràctiques es duran a terme amb el/la professor/a de forma no presencial.
- La Prova Final es realitzarà de forma no presencial.

Modificació de l'avaluació:
Els % de les activitats d'avaluació no es veuran modificats per canvis d'escenari.

Escenari SemiPresencial:
- La Prova Final i Prova de Suficiència es realitzarà de forma presencial.

Escenari de Confinament:
- La Prova Final i Prova de Suficiència es realitzarà seguint les directrius de l’escola

Tutoria i comunicació:
Escenari de Confinament:
- Les tutories col·lectives: Es faran amb el Google Meet i dins d'un horari establert pels professors i fora de l'horari d'assistència presencial. Els grups seran màxim de 15 alumnes. Si s'excedeix d'aquest nombre el professor assignarà un altre horari.
- Les tutories individuals: es faran via email o via Google Meet, prèvia cita amb els professors.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.