Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció a la cibercriminalitat. Cibercriminalitat sexual i social: cyberbullying, stalking i grooming. Cibercriminalitat econòmica: Ciberfraus i altres delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic. Cibercriminalitat política: Ciberterrorisme, Ciberguerra i Ciberhacktivisme. Anàlisi, prevenció, detecció i investigació de tot tipus de cibercriminalitat. Cibercrim i les víctimes.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
STEVEN KEMP
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG7. Utilitzar la llengua anglesa.
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat
 • CE22. Realitzar aportacions noves en l'àmbit criminològic (elaboració de propostes d'actuació, recerca de fonts bibliogràfiques...)

Continguts

1. Cibercriminalitat: definicions i mesura

2. Cibercriminalitat i teories criminològiques

3. Privacitat i identitat digital

4. Introducció al Darkweb

5. Cibercriminalitat social: cyberbullying, stalking, grooming

6. Cibercriminalitat econòmica: frau i blanqueig de capitals

7. Cibercriminalitat política: ciberterrorisme, ciberguerra i ciberhacktivism.

8. Cibercriminalitat i policia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 20 26
Classes participatives 12 0 12
Elaboració de treballs 2 25 27
Exposició dels estudiants 3 5 8
Tutories 2 0 2
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Miró, F. (2012). El cibercrimen.. Marcial Pons.
 • Holt, T. & Bossler, A. (2015). Cybercrime in Progress: Theory and Prevention of Technology-enabled Offenses. Routledge.
 • Button, M. & Cross, C. (2017). Cyber Frauds, Scams and their Victims. Routledge.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició de treballs Consisteix en la presentació oral a classe del treball realitzat prèviament en grup. Es valorarà la claredat comunicativa, l’estructura, l’ordre i l'organització dels continguts. L’ús de recursos visuals, la síntesi i la participació de tots els membres del grup. 10
Activitats practiques i estudi de casos 10% cada tasca. Es valora la realització de les activitats de les sessions pràctiques de l'assignatura que s'ha de completar fora de l'aula: cerca d'informació avançada, lectura de texts i resolució de casos pràctics. 50
Treball en grup L’elaboració d’un treball en grup sobre algunes de les temàtiques treballades i indicades a classe. Es valorarà la cerca d’informació, l'organització dels continguts, la qualitat de les argumentacions i conclusions des d’una perspectiva criminològica, la citació bibliogràfica, l’estil i la presentació. 40

Qualificació

1. Ponderació de les activitats:
- 5 activitats d'avaluació contínua 50% (10% cada activitat).
- Treball en grup 40%.
- Exposició dels treballs realitzats 10%.

2. Condicions per a l'avaluació
a) Tot l'alumnat té dret a ser avaluat.
b) L'estudiant pot realitzar les activitats d'avaluació en castellà, català o anglès
c) Si l'estudiant no ha participat en una activitat subjecta a avaluació, la nota corresponent a l'activitat serà 0.
d) Per aprovar l'assignatura és imprescindible:
- Assistir a un 70% de les activitats.
- Obtenir una nota mitjana d'un 5.

Recuperacions:
D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG, el professor ha d'establir les activitats que es poden recuperar i els procediments per a realitzar aquesta avaluació.
Recuperables són:
- Treball en grup.

Les proves de recuperació es realitzaran en les dates establertes per la Facultat.

NOTA MOLT IMPORTANT: En cas de plagi parcial o total en alguna de les activitats d'avaluació l'alumne suspendrà assignatura amb un 0 (SUSPÈS) i s'obrirà un expedient

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà la nota de NO PRESENTAT quan:
- No lliura el treball en grup i l'exposició.