Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La criminologia de la delinqüència de coll blanc i organitzativa. Els programes de compliment i el paper de l'oficial de compliment a Espanya i en l'ámbit internacional. Antifrau i anticorrupció al sector públic i privat: mesura, prevenció, detecció i reacció.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
STEVEN KEMP
Idioma de les classes:
Castellà (25%), Anglès (75%)

Competències

 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG7. Utilitzar la llengua anglesa.
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat
 • CE22. Realitzar aportacions noves en l'àmbit criminològic (elaboració de propostes d'actuació, recerca de fonts bibliogràfiques...)
 • CE25. Dissenyar, desenvolupar i avaluar programes de prevenció en l'àmbit comunitari

Continguts

1. Definicions i mesura de delictes de coll blanc i delictes organitzatius.

2. Marc legal espanyol i internacional. Legislació i actors rellevants.

3. Teories Criminològiques de Compliance i corrupció.

4. Ètica corporativa i cultura organitzativa

5. Models d'anàlisis de riscs

6. Prevenció, detecció i reacció als delictes de coll blanc i els delictes organitzatius

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 20 26
Classes participatives 12 0 12
Elaboració de treballs 2 25 27
Exposició dels estudiants 3 5 8
Tutories 2 0 2
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Van Slyke, S. Benson, M. & Cullen, F. (2016). The Oxford Handbook of White-Collar Crime. Oxford.
 • Nieto, A., Maroto, M. (2014). Public compliance : prevención de la corrupción en administraciones públicas y p. Universidad de Castilla-La Mancha..
 • Puyol, J. (2017). Guía para la implantación del compliance en la empresa. Bosch.
 • Moscoso del Prado Muñoz, J. & Cazorla Prieto L. M. (2017). Compliance. Guía práctica de identificación, análisis y evaluación de riesgos.. Aranzadi.
 • Casanovas, A. (2017). Compliance penal normalizado : el estándar UNE 19601. Aranzadi.
 • Van Erp, J., Huisman, W., & Vande Walle, G. (2015). The Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe.. Routledge.
 • Simpson, S. & Weisburd, D. (2009). The Criminology of White-Collar Crime.. Springer.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició dels treballs Consisteix en la presentació oral a classe del treball realitzat prèviament en grup. Es valorarà la claredat comunicativa, l’estructura, l’ordre i l'organització dels continguts. L’ús de recursos visuals, la síntesi i la participació de tots els membres del grup. 10
Activitats pràctiques i estudi de casos 10% cada tasca. Es valora la realització de les activitats de les sessions pràctiques de l'assignatura que s'ha de completar fora de l'aula: cerca d'informació avançada, lectura de texts i resolució de casos pràctics. 50
Treball en grup L’elaboració d’un treball en grup sobre algunes de les temàtiques treballades i indicades a classe. Es valorarà la cerca d’informació, l'organització dels continguts, la qualitat de les argumentacions i conclusions des d’una perspectiva criminològica, la citació bibliogràfica, l’estil i la presentació. 40

Qualificació

1. Ponderació de les activitats:
- 5 activitats d'avaluació contínua 50% (10% cada activitat).
- Treball en grup 40%.
- Exposició dels treballs realitzats 10%.

2. Condicions per a l'avaluació
a) Tot l'alumnat té dret a ser avaluat.
b) L'estudiant pot realitzar les activitats d'avaluació en castellà, català o anglès
c) Si l'estudiant que no ha participat en una activitat subjecta a avaluació, la nota corresponent a l'activitat serà 0.
d) Per aprovar l'assignatura és imprescindible:
- Assistir a un 70% de les activitats.
- Obtenir una nota mitjana d'un 5.

Recuperacions:
D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG, el professor ha d'establir les activitats que es poden recuperar i els procediments per a realitzar aquesta avaluació.
Recuperables són:
- Treball en grup.

Les proves de recuperació es realitzaran en les dates establertes per la Facultat.

NOTA MOLT IMPORTANT: En cas de plagi parcial o total en alguna de les activitats d'avaluació l'alumne suspendrà assignatura amb un 0 (SUSPÈS) i s'obrirà un expedient.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà la nota de NO PRESENTAT quan:
- No lliura el treball en grup i l'exposició.

Observacions

La docència s'impartirà en anglès, però l'alumnat pot participar en les classes tant en castellà o català com en anglès. De la mateixa forma, les activitats d'avaluació es poden realitzar en qualsevol d'aquestes tres llengües.