Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Un cop feta la introducció a la metodologia d'investigació social, en aquesta assignatura s'aprofundeix en les tècniques d'investigació quantitativa i en el tipus d'anàlisi propi de les dades quantitatives, l'anàlisi estadístic. Més específicament, com a tècniques veurem les enquestes, els experiments, els quasi-experiments i la simulació, així mateix prestarem atenció a les fonts secundàries. Pel que fa a l'anàlisi estadístic veurem els anàlisis univariant, bivariant i multivariant.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ROGER CAMPDEPADROS CULLELL  / FRANCISCO JOSE LEON MEDINA
Idioma de les classes:

Competències

 • CT2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CT8. Treballar en equip.
 • CT9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CT11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit.
 • CE2. Elaborar una síntesi de les fonts de dades sobre la criminalitat de forma argumentada.
 • CE3. Descriure els mètodes d'investigació en ciències socials per a la seva aplicació als problemes de criminalitat.
 • CE9. Descriure i analitzar la realitat multicultural en relació a situacions de l'àmbit criminològic.
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció.
 • CE19. Formular hipòtesis d'investigació en l'àmbit criminològic
 • CE20. Dissenyar una investigació criminològica identificant l'estratègia metodològica adequada als objectius plantejats
 • CE21. Utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives per obtenir i analitzar dades en l'àmbit criminològic.
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes.
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes.

Continguts

1. La investigació quantitativa

2. La producció de dades quantitatives

          2.1. Les fonts secundàries

          2.2. Les enquestes

          2.3. Els experiments i els quasi-experiments

          2.4. La simulació

3. L'anàlisi de dades quantitatives. L'anàlisi estadístic

          3.1. L'anàlisi univariant

          3.2. L'anàlisi bivariant

          3.3. L'anàlisi multivariant

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 0 28
Classes pràctiques 12 60 72
Prova d'avaluació 2 48 50
Total 42 108 150

Bibliografia

 • Achen, Christopher H (1982 ). Interpreting and using regression . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • Asher, Herbert B (2004 ). Polling and the public : what every citizen should know (6th ed.). Washington, D.C.: CQ Press. Catàleg
 • Behar Gutiérrez, Roberto (D.L. 2010 ). 55 respuestas a dudas típicas de estadística (2ª ed). Madrid: Diaz de Santos. Catàleg
 • Best, Joel (2001 ). Damned lies and statistics : untangling numbers from the media, politicians, and activists . Berkeley: University of California Press. Catàleg
 • Cea D'Ancona, María Ángeles (DL 2002 ). Análisis multivariable : teoría y práctica en la investigación social . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Corbetta, Piergiorgio (DL 2007 ). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Recuperat 19-07-2016, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9788448183998 Catàleg
 • Goldthorpe, John H (2010 ). De la sociología : números, narrativas e integración de la investigación y la teoría . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Hagan, Frank E (cop. [2005] ). Research methods in criminal justice and criminology (7th ed.). Boston: Allyn and Bacon. Catàleg
 • Hedström, Peter Bearman, Peter (2009 ). The Oxford handbook of analytical sociology . New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Hedström, Peter (1998 ). Social mechanisms : an analytical approach to social theory . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Lévy Mangin, Jean-Pierre Varela Mallou, Jesús (cop. 2003 ). Análisis multivariable para las ciencias sociales . Madrid: Pearson. Catàleg
 • Lewis-Beck, Michael S (1980 ). Applied regression : an introduction . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • Moore, David S (DL 2005 ). Estadística aplicada básica (2ª ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Newburn, Tim (2007 ). Handbook of criminal investigation . Cullompton: Willan. Catàleg
 • Ritchey, Ferris J (cop. 2008 ). Estadística para las ciencias sociales . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Rojas Tejada, Antonio J. Fernández Prados, Juan Sebastián Pérez Meléndez, Cristino (DL 1998 ). Investigar mediante encuestas : fundamentos teóricos y aspectos prácticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Piquero, Alex R (2010 ). Handbook of Quantitative Criminology. New York, NY: Springer New York. Recuperat 19-07-2016, a http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-77650-7 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen S'avaluarà la comprensió i domini dels continguts teòrics, així com l'aplicació de les tècniques d'investigació i anàlisi a casos concrets. Es valorarà especialment la capacitat d'anàlisi i interpretació de dades estadístiques. 40
Pràctiques S'avaluarà el domini dels conceptes i nocions estadístiques, així com la capacitat d'aplicar els mateixos a l'anàlisi i interpretació de dades estadístiques, procedents d'enquestes, informes o articles científics o de premsa. 60

Qualificació

ÉS MOLT IMPORTANT LLEGIR AMB ATENCIÓ AQUEST DOCUMENT. ES CONSIDERA QUE TOTS ELS ESTUDIANTS MATRICULATS EN AQUESTA ASSIGNATURA HAN LLEGIT I COMPRENEN TOTS ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DETALLATS EN EL PRESENT TEXT.


SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTINUADA

L'assignatura té un sistema d'avaluació continuada. Aquest sistema té dos components:

1) La realització de 6 pràctiques, que en conjunt valdran el 60% de la nota

2) La realització d'un examen sense apunts, que valdrà el 40% de la nota

La nota final serà una mitjana entre la nota de pràctiques i de la nota de l'examen. Per aprovar l'assignatura s'ha de treure almenys un 5 en la nota final.

Per a què cada part -pràctiques i examen- pugui fer mitjana, s'ha de treure almenys un 5 en cadascuna d'elles.


EXAMEN DE RECUPERACIÓ: En cas que l'estudiant suspengui l'assignatura podrà fer una única prova de recuperació en la data establerta pel calendari oficial d'exàmens.


Qualsevol plagi total o parcial en qualsevol dels treballs pràctics suposarà la suspensió automàtica de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat com a “no presentat" a l’avaluació qui no compleixi qualsevol d’aquests dos requisits:

- Presentar-se a l'examen

- Presentar dins del termini establert les 6 pràctiques

Assignatures recomanades

 • Desigualtats socials i polítiques públiques
 • Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiques
 • Introducció a la criminologia
 • Introducció a la sociologia
 • La investigació científica aplicada a la criminologia
 • Metodologia de la investigació social
 • Tècniques d'investigació
 • Tècniques d'investigació qualitativa