Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Un cop feta la introducció a la metodologia d'investigació social, en aquesta assignatura s'aprofundeix en les tècniques d'investigació quantitativa i en el tipus d'anàlisi propi de les dades quantitatives, l'anàlisi estadístic. Més específicament, com a tècniques veurem les enquestes, els experiments, els quasi-experiments i la simulació, així mateix prestarem atenció a les fonts secundàries. Pel que fa a l'anàlisi estadístic veurem els anàlisis univariant, bivariant i multivariant.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ROGER CAMPDEPADROS CULLELL  / FRANCISCO JOSE LEON MEDINA
Idioma de les classes:

Competències

 • CT2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CT8. Treballar en equip.
 • CT9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CT11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit.
 • CE2. Elaborar una síntesi de les fonts de dades sobre la criminalitat de forma argumentada.
 • CE3. Descriure els mètodes d'investigació en ciències socials per a la seva aplicació als problemes de criminalitat.
 • CE9. Descriure i analitzar la realitat multicultural en relació a situacions de l'àmbit criminològic.
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció.
 • CE19. Formular hipòtesis d'investigació en l'àmbit criminològic
 • CE20. Dissenyar una investigació criminològica identificant l'estratègia metodològica adequada als objectius plantejats
 • CE21. Utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives per obtenir i analitzar dades en l'àmbit criminològic.
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes.
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes.

Continguts

1. La investigació social quantitativa

2. La producció de dades quantitatives

          2.1. Les fonts secundàries

          2.2. Les enquestes

3. L'anàlisi estadístic univariant i bivariant

          3.1. L'anàlisi estadístic univariant

          3.2. Fonaments de l'estadística inferencial

          3.3. L'anàlisi estadístic bivariant

4. L'anàlisi estadístic multivariant

          4.1. Tècniques d'agrupació i síntesi (d'interdependència). Escales, índexs i anàlisi factorial exploratori

          4.2. Tècniques de relació i establiment de causalitat (de dependència). 1. Regresions lineals múltiples. 2. Experimentació, quasi-experimentació i simulació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 26 0 26
Classes pràctiques 14 60 74
Prova d'avaluació 2 48 50
Total 42 108 150

Bibliografia

 • Achen, Christopher H (1982 ). Interpreting and using regression . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • Asher, Herbert B (2004 ). Polling and the public : what every citizen should know (6th ed.). Washington, D.C.: CQ Press. Catàleg
 • Behar Gutiérrez, Roberto (D.L. 2010 ). 55 respuestas a dudas típicas de estadística (2ª ed). Madrid: Diaz de Santos. Catàleg
 • Best, Joel (2001 ). Damned lies and statistics : untangling numbers from the media, politicians, and activists . Berkeley: University of California Press. Catàleg
 • Cea D'Ancona, María Ángeles (DL 2002 ). Análisis multivariable : teoría y práctica en la investigación social . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Corbetta, Piergiorgio (DL 2007 ). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Recuperat 19-07-2016, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9788448183998 Catàleg
 • Goldthorpe, John H (2010 ). De la sociología : números, narrativas e integración de la investigación y la teoría . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Hagan, Frank E (cop. [2005] ). Research methods in criminal justice and criminology (7th ed.). Boston: Allyn and Bacon. Catàleg
 • Hedström, Peter Bearman, Peter (2009 ). The Oxford handbook of analytical sociology . New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Hedström, Peter (1998 ). Social mechanisms : an analytical approach to social theory . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Lévy Mangin, Jean-Pierre Varela Mallou, Jesús (cop. 2003 ). Análisis multivariable para las ciencias sociales . Madrid: Pearson. Catàleg
 • Lewis-Beck, Michael S (1980 ). Applied regression : an introduction . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • Moore, David S (DL 2005 ). Estadística aplicada básica (2ª ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Newburn, Tim (2007 ). Handbook of criminal investigation . Cullompton: Willan. Catàleg
 • Ritchey, Ferris J (cop. 2008 ). Estadística para las ciencias sociales . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Rojas Tejada, Antonio J. Fernández Prados, Juan Sebastián Pérez Meléndez, Cristino (DL 1998 ). Investigar mediante encuestas : fundamentos teóricos y aspectos prácticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Piquero, Alex R (2010 ). Handbook of Quantitative Criminology. New York, NY: Springer New York. Recuperat 19-07-2016, a http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-77650-7 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen S'avaluarà la comprensió i domini dels continguts teòrics, així com l'aplicació de les tècniques d'investigació i anàlisi a casos concrets. Es valorarà especialment la capacitat d'anàlisi i interpretació de dades estadístiques. 40
Pràctiques S'avaluarà el domini dels conceptes i nocions estadístiques, així com la capacitat d'aplicar els mateixos a l'anàlisi i interpretació de dades estadístiques, procedents d'enquestes, informes o articles científics o de premsa. 60

Qualificació

SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTINUADA

L'assignatura té un sistema d'avaluació continuada. Aquest sistema té dos components:

1) La realització individual de 7 pràctiques, que en conjunt valdran el 60% de la nota

2) La realització d'un examen sense apunts, que valdrà el 40% de la nota

La nota final serà una mitjana entre la nota de pràctiques i de la nota de l'examen. Per aprovar l'assignatura s'ha de treure almenys un 5 en la nota final.

Per a què cada part -pràctiques i examen- pugui fer mitjana, s'ha de treure almenys un 4 en cadascuna d'elles.

Pràctiques i exercicis: S'avaluarà el domini dels conceptes i nocions estadístiques, així com la capacitat d'aplicar els mateixos a l'anàlisi i interpretació de dades estadístiques, procedents d'enquestes, informes o articles científics o de premsa.

IMPORTANT: L’entrega de pràctiques es farà en format Word, a través del Moodle, i caldrà posar el cognom de l’alumne tant al nom de l’arxiu com a l’interior de la pràctica. Així per ex., la pràctica 1 de Lluís Rodríguez s’entregarà amb el nom: “Rodríguez,Ll_pr1”.

Examen final: S'avaluarà la comprensió i domini dels continguts teòrics, així com l'aplicació de les tècniques d'investigació i anàlisi a casos concrets. Es valorarà especialment la capacitat d'anàlisi i interpretació de dades estadístiques.

RECUPERACIÓ:

. DE LA PART PRÀCTICA: Per a recuperar una pràctica suspesa, cada alumne tindrà dues setmanes per a fer-ho a comptar després que el professor hagi penjat la nota d’aquella pràctica. El dia d’entrega vindrà convenientment indicat en l’aplicatiu d’entregues del Moodle.

. DE LA PART TEÒRICA. EXAMEN DE RECUPERACIÓ: En cas que l'estudiant suspengui l'examen final podrà fer una única prova de recuperació en la data establerta pel calendari oficial d'exàmens.

Qualsevol plagi total o parcial en qualsevol dels treballs pràctics suposarà la suspensió automàtica de l'assignatura, i la possibilitat que s’obri un expedient acadèmic a l’alumne.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat com a “no presentat" a l’avaluació qui no compleixi qualsevol d’aquests dos requisits:

. No presenti totes les pràctiques dins les corresponents dates límit establertes

. No realitzi l'examen final

Assignatures recomanades

 • Desigualtats socials i polítiques públiques
 • Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiques
 • Introducció a la criminologia
 • Introducció a la sociologia
 • La investigació científica aplicada a la criminologia
 • Metodologia de la investigació social
 • Tècniques d'investigació
 • Tècniques d'investigació qualitativa