Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Conèixer la complexitat de la gestió de la seguretat. Les noves demandes socials del control del delicte, l'aparició de nous models delictius, la transformació de les pràctiques policials o l'externalització de la seguretat pública. Els actors i els àmbits de la seguretat: militar, estatal; autonòmic i local. Les Institucions al servei de la seguretat tant de l'àmbit internacional, europeu, estatal com autonòmic. Aprofundir en les problemàtiques presents en l'espai públic i aproximar-se a l'àmbit de la seguretat privada. Es tracta de proporcionar un coneixement transversal i actualitzat del què és la seguretat, la policia i del conjunt d'actors i institucions que hi participen. Facilitar els recursos necessaris per l'estudi de la seguretat des d'una perspectiva criminològica.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS REQUENA HIDALGO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)

Competències

  • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
  • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
  • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
  • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat

Continguts

1. La gestió de la seguretat

          1.1. Definició de seguretat. Seguretat objectiva i seguretat subjectiva

          1.2. L'actual panorama institucional de les politiques publiques de seguetat

2. L'espai públic i la seguretat

          2.1. Articulació entre allò global i allò local

          2.2. El govern de la seguretat

3. Reptes actuals de la seguretat

4. L'Activitat policial internacional

          4.1. L'anàlisi estratègica de la seguretat

          4.2. La globalització. La construcció de la societat del risc

          4.3. La militarització de la seguretat. Evolució cap a conflictes asimètrics

          4.4. Les amenaces a la seguretat: àmbit internacional, europeu i espanyol. L'Estratègia Espanyola de Seguretat

5. Innovació tecnològica i nous escenaris delictius: el ciberespai

          5.1. Els delictes i els reptes en l'ús de les noves tecnologies

          5.2. Problemàtiques d'identificació i capacitat policial

6. La seguretat privada

          6.1. Funcions i activitats. Col·laboració amb la seguretat pública

          6.2. Reptes futurs: nous mercats de seguretat. Comercialitzar amb la seguretat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 14 0 14
Classes participatives 0 7 7
Debat 6 5 11
Exposició dels estudiants 1 4 5
Lectura / comentari de textos 2 10 12
Resolució d'exercicis 3 4 7
Treball en equip 1 18 19
Total 27 48 75

Bibliografia

  • Garland, David (2005 ). La Cultura del control : crimen y orden social en la sociedad contemporánea . Barcelona: Gedisa. Catàleg
  • Judt, Tony (cop. 2010 ). Algo va mal . Madrid: Taurus. Catàleg
  • Jacobs, Jane (2011 ). Muerte y vida de las grandes ciudades (1ª ed. en Capitán Swing Libros). Madrid: Capitán Swing Libros. Catàleg
  • Medina Ariza, Juanjo (2011 ). Políticas y estrategias de prevención del delito y seguridad ciudadana . Montevideo: B de F. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assaig En relació a una de les temàtiques treballades a classe. Es valorarà la comprensió de les lectures realitzades, la qualitat de les argumentacions i conclusions, la concisió i la presentació. 20
Treball en grup L’elaboració d’un treball en grup sobre algunes de les temàtiques treballades i indicades a classe. Es valorarà la cerca d’informació, l'organització dels continguts, la qualitat de les argumentacions i conclusions des d’una perspectiva criminològica, la citació bibliogràfica, l’estil i la presentació. 40
Exposició oral Consisteix en la presentació oral a classe del treball realitzat prèviament en grup. Es valorarà la claredat comunicativa, l’estructura, l’ordre i l'organització dels continguts. L’ús de recursos visuals, la síntesi i la participació de tots els membres del grup. 20
Classes participatives Es valorarà la participació dels alumnes a les classes i la interacció amb els ponents. 10
Resolució d'activitats Es valora la realització de les activitats programades per a les sessions pràctiques de l'assignatura com: cerca d'informació avançada, lectura de texts i resolució de casos pràctics. 10

Qualificació

1. Assaig:*
a) D'una extensió màxima entre 5.000 i 6.000 caràcters (espais inclosos).
b) El primer dia de classe es donarà tota la informació referent al dia i format d'entrega.

2. Treball en grup:*
a)D'una extensió màxima de 15 pàgines (portada,índex i bibliografia a part)
b)El primer dia de classe es donarà tota la informació referent a les temàtiques dels treballs, membres dels grups, dia i format d'entrega.

3. Exposició oral:
a) Temps màxim de 15 minuts per treball i grup
b) El primer dia de classe es donarà tota la informació referent al dia i format de l'exposició oral.

4. Resolució d'activitats:
a) El primer dia de classe es donarà tota la informació referent a les activitats programades per a les sessions pràctiques.

* En el cas d'aquestes activitats, per tal de poder fer mitjana amb la resta d'activitats avaluables, cal obtenir una nota mínima de 5.
______________________________________________________________________
CONDICIONS D'AVALUACIÓ:
- Tot l'alumnat té dret a ser avaluat
- Els estudiants que no participin en les proves d'avaluació tindran un 0 com a nota de l'activitat.

RECUPERABLE:
De les activitats d'avaluació són recuperables: l'assaig i el treball en grup.

NO RECUPERABLE:
NO són recuperables la participació a classe i l'exposició oral.
______________________________________________________________________

NOTA IMPORTANT:

En cas de còpia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en un treball, l’assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dóna lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la nota de NO PRESENTAT l'alumne que no entregui el treball en grup.

Observacions

Durant el curs es concretaran quins són els capítols principals dels llibres de bibliografia bàsica que serviran per a la preparació de l'assignatura. A més a més, a l'inici de l'assignatura es facilitaran diferents recursos electrònics més específics per elaborar els treballs en grup.