Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Objecte i mètode d'anàlisi estadística aplicada a la criminologia. Fonts primàries i secundàries de dades criminològiques. Recerca de dades secundàries i producció de dades primàries. L'estadística descriptiva. Unitats d'anàlisi, tipus de variables i nivells de mesurament. Variables d'interès criminològic. Anàlisi de l'estructura distributiva de les dades. Formes de representació gràfiques de la informació. Mesures de tendència central i dispersió. La distribució normal i els principis de l'estadística inferencial. Probabilitats i tipus de mostreig. Proves de decisió estadística. Contrastació d'hipòtesi. Mesures d'associació per variables qualitatives i quantitatives en l'àmbit criminològic. Anàlisi de dades i interpretació de resultats en la investigació criminològica.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
OANA RAMONA STANCU
Idioma de les classes:
Castellà (75%), Anglès (25%)

Competències

  • CG8. Treballar en equip.
  • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
  • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
  • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat
  • CE22. Realitzar aportacions noves en l'àmbit criminològic (elaboració de propostes d'actuació, recerca de fonts bibliogràfiques...)

Continguts

1. Introducció: Avantatges i limitacions de les tècniques quantitatives Fonts de dades primàries i sencundàries

2. L'estadística descriptiva

3. Anàlisi inferèncial de dades sobre criminalitat

4. L'anàlisi de correlacions en estudis criminològics

5. Introducció a l'anàlisis multivariable i de relacions causals. Lectura i interpretació d'investigacions quantitatives complexes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20 38 58
Debat 1 16 17
Total 21 54 75

Bibliografia

  • Moore, David S (DL 2005 ). Estadística aplicada básica (2ª ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
  • Rodríguez Osuna, Jacinto (1991 ). Métodos de muestreo . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
  • Rodríguez Osuna, Jacinto (2005 ). Métodos de muestreo : casos prácticos (2ª ed.). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
  • Guttman, Louis (1977). Malos usos de la Estadística. REIS,, Catàleg
  • Rayrnond Quivy; Luc Van Carnpenhoudt (2005). MANUAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES (Primera). México DF: Limusa SA. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball Final Consistente en realizar un análisis estadístico y su interpretación 60
Examen escrito sobre el contenido de la asignatura Examen sobre el contenido de la asignatura 40

Qualificació

La evaluación consta de dos partes:

Un examen en clase sobre el contenido de la asignatura: 40%

Un análisis estadístico y una interpretación de los resultados: 60%

Las dos pruebas son recuperables

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
NO PRESENTAT correspon a no haver entregat el treball o no haver-se presentat a l'exercici pràctic