Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Origen del debat político-criminal. La seva relació amb el Dret Penal i la Criminologia. Models de política criminal existents al món occidental durant els segles XVIII, XIX, XX i XXI. La irrupció de la il•lustració. Els models humanitaristes. Els models democràtics. Crisi dels models tradicionals. Expansió del control penal i societat del risc. Model penal de la Seguretat i Dret Penal de l'enemic. Perspectives de futur per a un model de política criminal benestarista.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN GONZALO ESCOBAR MARULANDA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG6. Analitzar i relacionar les competències professionals adquirides, amb les necessitats de l'entorn laboral, especialment de l'àmbit local
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE5. Analitzar la diversitat de polítiques criminals per afrontar la criminalitat i els seus diferents fonaments
 • CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin
 • CE14. Analitzar els models de prevenció i intervenció de la criminalitat i seleccionar aquells que resultin més adequats per a cada problema específic
 • CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat
 • CE31. Valorar de forma argumentada els resultats dels programes de prevenció o intervenció sobre la delinqüència
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes
 • CE35. Analitzar situacions diverses d'aplicació del principi de justícia social (especialment el tracte digne dels processats i penats) a la pràctica professional argumentant les raons ètiques
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. Introducción a la política criminal

2. El Estado del Bienestar y el welfarismo penal

3. Abolicionismo

4. Realismo de izquierdas y de derechas

5. El gerencialismo

6. El giro punitivo

7. Populismo punitivo

8. Prevención comunitaria e incivismo

9. Funcionamiento y selectividad de la política criminal

10. Las imágenes del delincuente y su vínculo con la política criminal

11. El papel de la Criminología en la política criminal

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 35,00 8,00 43,00
Elaboració individual de treballs 0 30,00 4,00 34,00
Prova d'avaluació 4,00 0 3,00 7,00
Sessió participativa 28,00 10,00 2,00 40,00
Sessió pràctica 14,00 10,00 2,00 26,00
Total 46,00 85,00 19,00 150

Bibliografia

 • Brandariz García, José Ángel (2014). El Gobierno de la penalidad :. Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Garland, David (2005 ). La Cultura del control : crimen y orden social en la sociedad contemporánea . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Díez Ripollés, José Luis (2007 ). La Política criminal en la encrucijada . Buenos Aires: B de F. Catàleg
 • Brandariz García, José Ángel (2007 ). Política criminal de la exclusión : el sistema penal en tiempos de declive del Estado social y del Estado-nación . Granada: Comares. Catàleg
 • Matthews, Roger (1992 ). Rethinking criminology : the realist debate . London [etc.]: Sage. Catàleg
 • Simon, Jonathan (2013 ). The SAGE handbook of punishment and society . London: SAGE. Catàleg
 • Hulsman, Louk (1984 ). Sistema penal y seguridad ciudadana : hacia una alternativa . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Simon, Jonathan (2007 ). Governing through crime : how the war on crime transformed American democracy and created a culture of fear . Oxford, [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Wacquant, Loïc J. D (cop. 2000 ). Las Cárceles de la miseria . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Garland, David (1999 ). Castigo y sociedad moderna : un estudio de teoría social . Madrid: Siglo Veintiuno editores. Catàleg
 • Rivera Beiras, Iñaki (2005 ). Política criminal y sistema penal : viejas y nuevas racionalidades punitivas . Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Montagut, Teresa (2004 ). Política social : una introducción (2a ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Esping-Andersen, Gøsta (1993 ). Los Tres mundos del estado del bienestar . València: Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d'Estudis i Investigació [etc.]. Catàleg
 • Wacquant, Loïc J. D (2009 ). Punishing the poor. Durham [NC]: Duke University Press. Recuperat 06-10-2016, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10294472 Catàleg
 • Loader, Ian (2011 ). Public criminology? . New York: Routledge/Taylor & Francis Group. Catàleg
 • Garland, David Sparks, Richard (2000 ). Criminology and social theory . New York: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Control de lectures La comprensió del temari en relació als objectius. L'habilitat per relacionar diferents conceptres en base a la literatura emprada a classe. La claredat en l'escriptura. 40
Treball en grups. La capacitat per aprofundir sobre un tema. La capacitat de relacionar. Consultar i emprar bibliografia complementària. La claredat en l'escritura, la capcitat de síntesi, de valorar aspectes positius i negatius. 30
Visionat i comentari de pel-lícules Relacionar les lectures amb les pel·licules i documentals, ralitzar comentaris crítics de les pel·lícules a partir de les lectures de l'assignatura 30

Qualificació

Condiciones per aprovar:
1. Tenir una nota mitja de 5/10
2. Assistir al 70% de las sessions (amb independència de si l'avaluació és única o continuada).
3. Nota mínima de 3 en el treball, el dossier i l'examen. En cas contrari, no es farà mitja i la nota definitiva serà la nota inferior a 3.

Avalaució:
1. Treball individual:
L'alumnat realitzarà un treball. El treball tindrà una extensió mínima de 2.000 paraules i màxima de 4.000 paraules. El treball es depositarà el dia 16 de novembre a l'enllaç destinat per això. El treball s'haurà de fonamentar en, com a mínim, 3 textos acadèmics. La bibliografia ha d'aparèixer citada en el treball i en la bibliografia. Un text acadèmic és aquell que està publicat en revistes científiques, que incorporen la corresponent bibliografia. No es consideren textos acadèmics els informes oficials o d'ONGs, els textos divulgatius, els articles de premsa. Aquests elements poden utilizar-se, però no es contabilitzen dins les exigències indicades.
El valor del treball és el 30% de la nota final.

Capacitats i criteris: S'espera que l'alumnat sigui capaç d'escriure amb un llenguatge acadèmic, de forma clara i correcta. S'espera igualment, que l'alumnat tingui capacitat de síntesi i sigui capaç d'escriure un document amb les idees concretes. S'espera que l'alumnat pugui llegir i comprendre textos científics i sigui capaç d'interrelacionar elements, realitzar un anàlisi crític, extraure conclusions i realitzar propostes.

2. Dossier de pel·licules. L'alumnat, de forma inidividual o en grups (màxim 3 persones) elaboraran un dossier en el que relacionaràn temàtiques de l'assignatura sobre la base del visionat de pel·licules i lectures. El Dossier de pel-lícules té un valor del 30% de la nota. Data d'entrega: 14 de desembre.

3. Control de lectura. El dia 21 de desembre de 2020 es farà un control de lectura sobre els textos que s'indicaran a la pàgina de la assignatura. Aquesta prova té un valor del 40% de la nota final.

Asistènccia:
Amb indepenència de si s'opta per avaluació continuada o avaluació única, al ser un estudi presencial s'exigeix l'assistència mínima al 70% de les sessions (siguin presencials o virtuals). Quan s'hagin registrat dues faltes d'assistència es comunicarà a la persona que una altra falta suposarà la no superació de l'assignatura.

Recuperació:
SON RECUPERABLES:
Totes les proves d'avalació

NO ÉS RECUPERABLE:
-L'assistència


NOTA MOLT IMPORTANT. Qualsevol còpia (parcial o total) o intent de còpia, en qualsevol de les activitats d'avaluació, suposa la no superació de l'assignatura amb una nota de 0 sense possibilitat de recuperar l'assignatura. Sense prejudici de l'obertura d'un expedient sancionador, si procedeix.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà la nota de NO PRESENTAT quan:

- No es presenti a l'examen.

Avaluació única:
Les persones que optin per l'avaluació única realitzaran un examen presencial sobre les lectures que s'indicarán en un apartat específic de "avaluació única".

Nota important: D'acord amb l'art. 8 de la normativa d'avaluació de la UdG l'avaluació única afecta exclusivament al sistema d'avalaució, no significa un canvi de sistema: de presencial a (semi) virtual.

Requisits mínims per aprovar:
Condiciones mínimes per aprovar:
1. Tenir una nota mitja de 5/10
2. Assistir al 70% de las sessions.
3. Nota mínima de 3 en cadascuna de les avaluacions. En cas contrari, no es farà mitja i la nota definitiva serà la nota inferior a 3.

Tutoria

Les tutories es faran a l'horari programat.

Tutories presencials:
Dilluns de 11h a 13:30h

Tutories virtuals:
Divendres de 9 a 13h

EN QUALSEVOL DE LES MODALITATS S'HA DE DEMANAR HORA

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

FORO:
La comunicació i interacció es farà de forma preferent mitjançant el FORO que s'obrirà al començament del curs.


Mail:
Les comunicacions privades es faran mitjançant el mail oficial del professor (gonzalo.escobar@udg.edu). És important verificar el missatge confirmatori del rebut del mail, ja que en algunes ocasions el mail es desviat a la carpeta de spam.

Observacions

Modalitats docents relacionades amb la situació de la pandèmia.

1. Classes teòriques.
L'horari de les classes teòriques es manté en principi els dies dilluns de 9 a 11 am.
En la mesura que els mitjans ho permetin, les classes teòriques es realitzaran de manera seguent:

Cada quince dies i de forma alterna la mitat del grup tindrà classe presencial. L'altre mitat podrà seguir la classe (i participar) de forma virtual.

La dinàmica s'ajustarà a aquestes limitacions i es faran servi diversas tècniques i recursos docents.

La durada de les sessions i el treball a realitzar es concretarà a la pàgina de l'assignatura.

L'assistència és obligatòria. Les persones amb problemes de connexió hauran d'indicar-ho a l'inici del curs.

2. Classes pràctiques.
Les classes pràctiques seran presencials.

Es faran en grups reduïts (A-L/M-Z).
L'horari de les classes pràctiques serà de dues hores cada dues setmanes. De tal forma que: una setmana tindrà pràctiques (2 hores) el grup A-L i l'altra setmana el grup M-Z. Aquesta presencialitat coincidirà amb la presencialitat de les classes teòriques.

3. Avaluació.

a) El treball s'ha de lliurar a l'aplicatiu de la pàgina de l'assignatura el dia 16 de novembre

b) El Dossier de pel·lícules s'ha de lliurar a l'aplicatiu de la pàgina de l'assignatura el dia 14 de desembre.

c) ExamenL'examen és presencial i es farà el dia 21 de desembre.