Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aspectes penals: Anàlisi de l'evolució de la normativa penal referent a la immigració. Les normes penals que protegeixen la població immigrant: discriminació, tràfic de persones, incitació a l'odi i al racisme i al genocidi. Anàlisi de la jurisprudència en aquests àmbits. Anàlisi de la legislació comparada. Especial referència al delicte de l'article 318 bis. Les normes penals que castiguen la població immigrant: especial referència a l'expulsió com a substitució de la pena. Anàlisi de la legislació comparada. Aspectes criminològics: les detencions policials als estrangers, descripció de la realitat (xifres) i anàlisi. Les condemnes penals als estrangers, coneixements dels delictes i penes, i anàlisi d'aquesta realitat. La realitat de les presons espanyoles i catalanes en relació amb els estrangers. Xifres, condicions de vida, problemes relacionats amb la seva condició d'estrangers. Estudis criminològics sobre el 'profile' racista respecte al Sistema Penal.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • CT4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva.
 • CT6. Analitzar i relacionar les competències professionals adquirides, amb les necessitats de l'entorn laboral, especialment de l'àmbit local.
 • CT9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CE9. Descriure i analitzar la realitat multicultural en relació a situacions de l'àmbit criminològic.
 • CE18. Analitzar situacions complexes referides a la conflictivitat i la criminalitat, utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics.
 • CE36. Analitzar casos i simular situacions que requereixen utilitzar un llenguatge no discriminatori i respectuós de les diverses parts implicades en el conflicte i en la criminalitat.
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes.

Continguts

1. Introducció

2. BLOC 1. MOBILITAT I MIGRACIÓNS

          2.1. La migració al nostre pais

                    2.1.1. Aspectes demogràfics

                    2.1.2. Aspectes económics

                    2.1.3. Aspectes socials

          2.2. Mobilitat

3. BLOC 2. MIGRACIÓ: SIGNIFICAT-REALITAT

          3.1. El discurso i la construcció social de la realitat

          3.2. Identitat i diversitat

          3.3. Immigrants, extrangers i minories

          3.4. la construcció de la immigració com a problema

4. BLOC 3. MIGRACIÓ I SOCIETAT

          4.1. Migracións i dret

          4.2. Migracións, aspectes socials i politics I

          4.3. Migracions i exclusió social

5. BLOC 3. MIGRACIÓ - GESTIÓ - CONTROL

          5.1. Immigració i Sistema penal

                    5.1.1. Immigració i policía

                    5.1.2. Immigració i Jutges

                    5.1.3. Immigració i presons

          5.2. La criminalització de la immigració

          5.3. Immigració víctimes y Sistema Penal

6. BOLC 4 MIGRACIÓ I DHS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 8 13
Classes participatives 30 10 40
Lectura / comentari de textos 4 18 22
Seminaris 2 2 4
Treball en equip 11 60 71
Total 52 98 150

Bibliografia

 • Tonry, Michael H (1997 ). Ethnicity, crime and immigration : Comparative and cross-national perspectives . Chicago [etc.]: The University of Chicago Press. Catàleg
 • Martínez, Ramiro Valenzuela, Abel (2006 ). Immigration and crime : race, ethnicity, and violence . New York: New York University Press. Catàleg
 • Lucas, Javier de (2012 ). Inmigración e integración en la UE : dos retos para el s.XXI . [Vitoria]: EUROBASK [etc.]. Catàleg
 • Izquierdo Escribano, Antonio (2008 ). El Modelo de inmigración y los riesgos de exclusión . Madrid: Fundación Foessa [etc.]. Catàleg
 • Vicens Otero, José (2010 ). Impacto de la inmigración en el sistema de protección social . Madrid: Consejo Económico y Social España. Catàleg
 • Rodríguez Moya, Almudena Souto Galván, Esther Regueiro García, Mª Teresa (2009 ). Inmigración y resolución de conflictos : la mediación intercultural . Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Martínez Escamilla, Margarita (cop. 2007 ). La Inmigración como delito : un análisis político-criminal, dogmático y constitucional del tipo básico del art. 318 bis CP . Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Igartua, Juan José (2007 ). Medios de comunicación, inmigración y sociedad . Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seminaris de lectures (control) S'espera que l'alumnat sigui capaç de intervenir en els seminaris evidenciant la seva capacitat de comprensió de les lectures relacionades. 10
Control de Lecturas 1 S'espera que l'alumnat sigui capaç d'una bona comprensió de lectures científiques, algunes en angles, i de realitzar una anàlisi crítica, així com d'expressar-se per escrit de forma correcta. 10
Control de Lecturas 2 S'espera que l'alumnat mostri una bona comprensió de les lectures i la seva capacitat per realitzar una anàlisi crítica, així com la seva capacitat d'expressar-se per escrit de forma correcta. 10
Treball d'intervenció en Grupo S'espera que l'alumnat sigui capaç de treballar en equip, plantejant, desenvolupant i avaluant una intervenció a partir d'identificar i definir un problema social, relacionat amb la immigració. Tanmateix l'alumnat haurà de ser capaç de presentar el treball realitzat en un document amb un màxim de 3.000 paraules.
L'alumnat (per grups) haurà d'exposar davant dels companys la intervenció que s'ha fet.
Es valorarà la exposició i defensa de la mateixa.

40
Laboratori 1. S'espera que cada grup sigui capaç d'identificar un problema per fer una intervenció. Així com ser capaç d'explicar quines són les variables més rellevants, quin és el marc teòric bàsic i quin és el projecte d'intervenció que planegen realitzar.
La proposta d'intervenció serà avaluada per part dels altres companys del grup, que seleccionarà les investigacions a realitzar.
10
Laboratori 2 Cada grup explicarà les activitats que estan realitzant i la funció de cada membre del grup, per poder dur a terme la intervenció. I hauran de respondre a les consideracions i suggeriments de la resta dels grups. En aquest laboratori l'avaluació es farà per part dels companys de grup. 20

Qualificació

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
Què s'espera de l'alumnat?

Condicions per aprovar:
1. Treure una nota mitjana definitiva de 5/10.
2. Tenir una nota mínima de 3 als controls de lectures i al treball d'intervenció. En cas contrari la nota de l'assignatura serà aquesta nota inferior a 3 que no farà mitjana amb la resta.

ESTRUCTURA:
Participació activa en les classes: S'espera que l'alumnat participi activament (havent-se llegit les lectures) als seminaris on es farà una breu discussió de les lectures objecte d'examen. S'avalua la comprensió i anàlisi d'articles científics.

Control de lectures 1 i 2: 30% de la nota (10% control 1, 10% control 2 i 10% discussions de les lectures en classe)

-Data control lectures I: 20 Octubre
-Data control lectures II: 15 Desembre

Treball de intervenció en grup: 40% de la nota Data d'entrega i exposició grupal 12 de gener (o la data que determini la Coordinación d'Estudis).

Laboratori 1: 10% de la nota. El primer laboratori es realitzarà el 6 d'octubre. Cada grup haurà de presentar un projecte d'intervenció. L'alumnat seleccionarà els projectes a desenvolupar. L'avaluació es farà entre els membres de cada grup (avaluació entre pares).

Laboratori 2: 20% de la nota. El segon laboratori es realitzarà els dies 3/11. Cada grup ha de defensar, davant els companys, la intervenció que està desenvolupant. S'avaluarà el treball individual de cadascun dels membres en grup.

Son recuperables:
1) Els controls de lectures: 20% de la nota.
2) El treball (escrit) d'intervenció en Grup: 20% de la nota. S'ha de lliurar un treball escrit sobre la intervenció en Grup. Aquest treball escrit es pot recuperar, fent les correccions que el professor indiqui.

No son recuperables:
1) La participació en les discussions de les lectures (10%)
2) Els laboratoris: 30% de la nota
3) l'exposició de la intervenció 20%

NOTA IMPORTANT:
En cas de copia (total o parcial) o intent de copia en una prova d'avaluació o de plagi total o parcial en un treball, l'assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dona lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà nota de NO PRESENTAT l'alumnat que no lliure el treball d'intervenció en grup.

Observacions

Assignatura recomanada per a alumnes de 4º

Assignatures recomanades

 • Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte)
 • Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte)
 • Criminologia aplicada
 • Dret de societats
 • Dret penal. Part especial
 • Introducció a la criminologia
 • Introducció a la psicologia
 • Introducció a la sociologia
 • Justícia de proximitat
 • Mediació i resolució de conflictes socials
 • Metodologia de la investigació social
 • Política criminal i control social
 • Psicologia criminal
 • Tècniques d'investigació
 • Teories criminològiques
 • Victimologia