Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat).
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERTO CRUZ SANCHEZ  / DANIEL VARONA GOMEZ
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
  • CG3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
  • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
  • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
  • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
  • CE7. Analitzar i aplicar el marc jurídico-penal de resposta a la criminalitat en diferents situacions

Continguts

1. Concepto de Derecho Penal: el Derecho Penal como conjunto normativo y como institución social.

2. La justificación del Derecho Penal: utilidad (prevención de delitos), realización de la Justicia (merecimiento/retribución) y reparación del daño causado.

3. Bases del Derecho Penal.

          3.1. Principios o límites constitucionales del Derecho Penal.

                    3.1.1. ¿Qué castigar?: 1. Principio de protección de bienes jurídicos o lesividad. 2. El principio de ultima ratio del derecho penal. 3. El principio de legalidad. 4. El principio de culpabilidad.

                    3.1.2. ¿Cómo castigar?: 1. El principio de humanidad de las penas. 2. El principio de proporcionalidad. 3. El principio de igualdad.

          3.2. La responsabilidad penal (la Teoría del Delito).

                    3.2.1. Elementos de la Teoría del Delito: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad.

                    3.2.2. Estructuras de punibilidad (responsabilidad).

                    3.2.3. El delito doloso de acción (actividad y resultado)

                    3.2.4. El delito imprudente.

                    3.2.5. La responsabilidad penal por omisión: omisión propia y omisión impropia (comisión por omisión).

                    3.2.6. Delitos basados en el riesgo: delitos de peligro y responsabilidad por la preparación o ejecución fallida de los delitos.

                    3.2.7. La extensión de la responsabilidad penal por la participación de varios sujetos (codelincuencia).

                    3.2.8. Ausencia de responsabilidad penal: el sistema de eximentes penales. Causas de justificación del hecho y causas de inculpabilidad.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 28 56
Classes pràctiques 14 28 42
Prova d'avaluació 5 21 26
Resolució d'exercicis 4 22 26
Total 51 99 150

Bibliografia

  • Santiago Mir Puig (2015). Derecho Penal, Parte General (10ª). Barcelona: Reppertor. Catàleg
  • Francisco Muñoz Conde / Mercedes García Arán (2015). Derecho Penal, Parte General (9ª). Tirant lo Blanch. Catàleg
  • Daniel Varona Gómez (2014). La resolució de casos pràctics en dret penal. Metodologia i materials.. Girona: Universitat de Girona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'examen sobre comprensió conceptes fonamentals de la matèria. Examen de preguntes a desenvolupar on s'avaluaran els coneixements de l'alumne. 50
Exàmens pràctics per comprovar que l'alumne sap aplicar els coneixements adquirits S'avaluarà l'aplicació dels coneixements teòrics en la resolució d'un cas pràctic. 50

Qualificació

El sistema d’avaluació segueix la dinàmica de l’avaluació continua i s’estructura de la següent forma:

- PRIMERA PART: BLOCS 1, 2 i 3.1 del programa (Fonaments del Dret Penal): Es realitzarà un examen teòric-pràctic sobre aquesta part del programa (sobre la base d'un cas pràctic del mateix tipus que els analitzats a les classses pràctiques es faran preguntes teòriques i pràctiques). La data concreta d'aquesta prova es determinarà amb suficient antelació en el calendari de l’avaluació continua. D'aquest examen sortirà la nota final de la primera part de l'assignatura, que a la seva vegada, farà mitja amb la segona part (Teoria del Delicte). S'ha de tenir en compte que (1) Aquesta prova computa un 35% de la nota final, (2) No fan mitja les notes inferiors a 3,5 (de tal forma que l’alumne que tregui una nota inferior a 3,5 haurà de recuperar aquesta nota en la data de recuperació d’exàmens, mentre que l'alumne que tregui una nota superior a 3,5 podrà decidir si recuperar o no aquesta nota, sota el seu propi risc i responsabilitat, tenint clar que es reservarà la nota més alta);


- SEGONA PART: Bloc 3.2 del programa (Teoria del Delicte). Aquesta part de l'assignatura s'avalua de la següent manera: un examen teòric de preguntes a desenvolupar i un examen pràctic que consistirà en la resolució d'un cas pràctic sobre Teoria del Delicte. D'aquestes dues proves sortirà la nota final de la segona part de l'assignatura, que a la seva vegada, farà mitja amb la primera part. S'ha de tenir en compte que (1) El examen teòric i l'examen pràctic valen cadascun el 50% de la nota d'aquesta part ; (2) No fan mitja les notes inferiors a 3,5 (de tal forma que l’alumne que tregui una nota inferior a 3,5 en el examen teòric o pràctic, haurà de recuperar aquesta nota en la data de recuperació d’exàmens, mentre que l'alumne que tregui una nota superior a 3,5 podrà decidir si recuperar o no aquesta nota, sota el seu propi risc i responsabilitat, tenint clar que es reservarà la nota més alta); (3) La nota obtinguda amb la mitja de l'examen teòric i pràctic computa a la seva vegada un 65% de la nota final de l'assignatura (l'altre 35% correspon a la nota de la primera part de l'assignatura).


- IMPORTANT: Aquell alumne que sigui sorprès copiant a alguna de les proves no podrà recuperar aquesta prova, de manera que això suposarà que l'alumne s'hagi de tornar a matricular el pròxim curs acadèmic i tornar a repetir l'assignatura: un suspens és recuperable, mentre que un frau no ho és.

- Classes pràctiques i Puntuació Extra per resolució de casos pràctics de Teoria del Delicte: Uns dies abans de cada classe pràctica, el professor proposarà un cas per a la seva resolució de manera participativa a l’aula. Aquests casos ajudaran a l’alumne a entendre els principis o límits constitucionals del Dret Penal i la Teoria del Delicte. L’alumne ha de treballar prèviament el cas, per tal de que la resolució d’aula sigui més profitosa. Degut a la seva dificultat, els casos de Teoria del Delicte es proposaran amb més dies d’antelació, i en aquesta part de l'assignatura, el professor, aleatòriament, cada setmana demanarà la resolució escrita a alguns alumnes. Els alumnes que demostrin haver treballat el cas podran assolir d’aquesta manera fins a 1 punt extra a l’examen pràctic de Teoria del Delicte. La puntuació obtinguda amb aquestes pràctiques extres s'afegeix a la nota del examen pràctic a efectes de fer nota mitja (recordem: a partir sempre de 3,5).

És molt important aclarir que per a gaudir del dret a la obtenció d’aquesta puntuació extra, s’han de complir unes obligacions. D’aquesta manera, l’alumne que vulgui entregar la resolució escrita ha d’assistir personalment a la classe pràctica, respectant els horaris i els grups de pràctiques preestablerts, segons la distribució feta al seu moment. Per aquest motiu, no es corregiran pràctiques d’alumnes que no assisteixen a classe, que arriben extremadament tard o que no assisteixen al seu grup i no ho justifiquen amb una raó de pes. D'altre banda ha de quedar ben clar que el professor controlarà que no hi hagi pràctiques plagiades, en tot o part: quan es detecti un cas de còpia total o parcial la regla és que els alumnes implicats (siguin els que han copiat o els que han deixat la pràctica a altres alumnes per copiar) seràn tots ells sancionats. Igualment, ha de quedar clar que es controlarà que l'alumne faci la resolució de la pràctica, no acceptant-se com a pràctica una simple repetició d'apunts o manuals teòrics.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "no presentat" aquell alumne que no realitzi alguna de les proves que formen part de l’avaluació i que a més a més no es presenti a la seva recuperació.

Observacions

Tot i que l'assistència a classe no es considera obligatòria i com a tal no es controlarà a l'alumne, l'experiència ens demostra que és extremadament difícil pretendre aprovar sense haver assistit regularment a classe.
Per altre banda, l'alumne que durant les classe faci servir el seu telèfon mòbil serà expulsat. Utilizar el telèfon mòbil o conectar-se a xarxes socials durant la classe es considera una falta de respecte cap als companys i el professor, que serà degudament penalitzada.
Aquell alumne que sigui sorprès copiant a alguna de les proves no podrà recuperar aquesta prova, de manera que això suposarà que l'alumne s'hagi de tornar a matricular el pròxim curs acadèmic i tornar a repetir l'assignatura; sota el principi de que un suspens és recuperable, mentre que un frau no ho és.