Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura tracta el sentit polític i econòmic que implica prioritzar un tipus d'ingressos sobre altres per finançar les diferents actuacions i serveis públics. Analitzar l'evolució i estat actual del finançament dels serveis públics fonamentals - sanitat, educació, serveis socials i seguretat social - també des d'una perspectiva comparada. Exposició de les tendències més recents de prioritzar les contribucions dels usuaris per finançar els serveis públics. Impacte de les exigències de l'estabilitat pressupostària sobre les decisions de prestació de serveis públics. S'analitzen també altres mesures polítiques a l'àmbit fiscal, tals com, per exemple, les amnisties fiscals o l'eficàcia de les mesures de lluita contra el frau fiscal.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • 11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmico-financers de les administracions públiques.
 • 12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
 • 13. Capacitat per planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques.
 • 14. Capacitat d'elaborar informes i conclusions sobre polítiques públiques.
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • CE11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmics i financers de les administracions públiques
 • CE12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic
 • CE13. Fer diagnòstics i programes d'actuació per planificar i gestionar els recursos de les administracions públiques
 • CE13. Capacitat per planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE14. Capacitat d'elaborar informes i conclusions sobre polítiques públiques
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social
 • 32. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.

Continguts

1. LA PROVISIÓ DE BÉNS PÚBLICS I POLÍTIQUES FISCALS

          1.1. Concepte i classes de polítiques fiscals

          1.2. Tipus de béns públics

2. EL DRET A LA SALUT I A LA SANITAT PÚBLICA

          2.1. Marc normatiu

          2.2. Els sistemes sanitaris als països de l'Unió Europea

          2.3. Prestacions del Sistema Nacional de Salut

          2.4. Finançament del Sistema Nacional de Salut

          2.5. Finançament de les prestacions farmacèutiques

          2.6. Col·laboració público-privada

          2.7. La despesa sanitària

3. LA SEGURETAT SOCIAL I LES POLÍTIQUES DE DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA

          3.1. Justificació dels programes públics de Seguretat Social

          3.2. Sistemes alternatius de pensions

          3.3. Principis, evolució i organització

          3.4. Àmbit d'aplicació

          3.5. Acció protectora

          3.6. Fonts de finançament: les cotitzacions socials

          3.7. El dèficit de la Seguretat Social

          3.8. El fons de reserva

4. LA EDUCACIÓ PÚBLICA

          4.1. El dret a l'educació

          4.2. Normativa aplicable

          4.3. Etapes educatives

          4.4. Educació infantil

          4.5. Educació primària i secundària

          4.6. Tipologia de centres: públics, concertats i privats

          4.7. Educació universitària

                    4.7.1. Model de finançament

                    4.7.2. Els preus públics universitaris

          4.8. Distribució i evolució de la despesa pública educativa

5. ELS SERVEIS SOCIALS: EL SISTEMA D'AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

          5.1. Normativa aplicable

          5.2. La protecció social

          5.3. Fonts de finançament

          5.4. El Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència

                    5.4.1. Nivells de dependència

                    5.4.2. Prestacions de serveis i econòmiques

                    5.4.3. Finançament: nivells de protecció i copagament

          5.5. Evolució de la despesa en serveis socials a Espanya

6. L'ACCÉS A L'HABITATGE

          6.1. Consideracions generals

          6.2. Mesures fiscals gravoses per desincentivar el manteniment d'habitatges buits

                    6.2.1. El rècarrec sobre l'IBI

                    6.2.2. L'impost català sobre habitatges buits

                    6.2.3. Imputacions de renda a l'IRPF

                    6.2.4. Altres mesures

          6.3. Mesures fiscals para incentivar l'ocupació d'habitatges buits

          6.4. Nous models d'accés a un habitatge: cooperatives d'habitatge i cohousing

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 7 9
Classes expositives 17 0 17
Classes participatives 2 2 4
Lectura / comentari de textos 1 9 10
Prova d'avaluació 0 10 10
Seminaris 2 4 6
Treball en equip 3 13 16
Tutories 1 2 3
Total 28 47 75

Bibliografia

 • Bustos Gisbert, Antonio (2011 ). Curso básico de hacienda pública (2ª ed.). Madrid: Colex. Catàleg
 • Cayón Galiardo, Antonio (2006 ). Corresponsabilidad fiscal y financiación de los servicios públicos fundamentales . Madrid: Consejo Económico y Social. Catàleg
 • Badenes Pla, Núria (2015 ). Herramientas para la evaluación de políticas de ingreso y gasto público . Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de supòsits pràctics i participació El lliurament juntament amb la participació a les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 20 % de la nota final de l’assignatura. El contingut d’aquestes pràctiques pot format part de les proves d’avaluació continuada. És de caràcter NO recuperable. 20
Prova d'avaluació Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de caràcter recuperable. 40
Treball i exposició oral Al principi del semestre es farà una distribució de temes entre els alumnes per parelles per tal que es prepari una exposició oral de 10 minuts (5 minuts cada alumne).
Cada parella d'alumnes haurà de desenvolupar un treball escrit sobre el tema que ha exposat. L'extensió màxima del treball és de 10 pàgines i haurà d'incloure una introducció, un plantejament i desenvolupament teòric i/o pràctic, unes conclusions i reflexions personals i una llista de bibliografia consultada. És de caràcter NO recuperable.
40

Qualificació

El sistema d’avaluació és el següent:

1. TREBALL I EXPOSICIÓ ORAL

Al principi del semestre es farà una distribució de temes entre els alumnes per parelles per tal que es prepari una exposició oral de 10 minuts (5 minuts cada alumne).
Cada parella d'alumnes haurà de desenvolupar un treball escrit sobre el tema que ha exposat. L'extensió màxima del treball és de 10 pàgines i haurà d'incloure una introducció, un plantejament i desenvolupament teòric i/o pràctic, unes conclusions i reflexions personals i una llista de bibliografia consultada. La nota del treball i de l’exposició compta un 40% de la nota final de l'assignatura i són activitats no recuperables.

2. PROVA

Al final del semestre es realitzarà una prova de preguntes tipus test sobre tot el contingut de l’assignatura. Aquesta prova suposa un 40 % de la nota final. Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota d’aquesta prova ha de ser superior a 5.

3. PRÀCTIQUES

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran tot un seguit de pràctiques voluntàries que versaran sobre el temari de l’assignatura. Algunes s’hauran d’entregar electrònicament i d’altres es realitzaran a classe. El contingut d'aquestes pràctiques són susceptibles de ser avaluades a la prova d'avaluació continuada. Aquestes pràctiques consistiran en analitzar i resoldre supòsits pràctics referents al temari de l’assignatura, així com comentar i estudiar textos i lectures que es proporcionaran a l’alumnat prèviament.
Es valorarà la participació activa dels alumnes a classe el dia de resolució de les pràctiques i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades, tot i que l’assistència a les mateixes és voluntària. La participació i lliurament de les pràctiques, si fos el cas, es valorarà amb un 20% de la nota final.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes es formarà per la mitjana del treball i de l’exposició, de la prova i per la nota de pràctiques. La mitjana d’aquestes tres parts ha de ser superior a 5.

En cas de no superar la prova d’avaluació continuada, l’alumne podrà examinar-se d’aquesta prova a l’examen de recuperació establert a l’efecte. Aquest examen també serà de preguntes tipus test.

La nota del treball i de l’exposició, així com les pràctiques i participació (20%) NO són recuperables.

Aquells alumnes que vulguin pujar nota es podran presentar a l’examen de recuperació establert, amb la consideració que la nota final que constarà a l’expedient serà la de l´últim examen realitzat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només els estudiants que no s'hagin presentat a la prova ni hagin lliurat el treball tindran la qualificació de "No presentat".

Assignatures recomanades

 • Hisenda Pública
 • Introducció al dret constitucional