Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Les competències territorials de l'Estat. Les competències personals de l'Estat: sobre els seus nacionals, sobre els estrangers i el dret s'asil. La diplomàcia clàssica, ad hoc i directa. La cooperació bilateral, regional i multilateral. La promoció del desenvolupament econòmic. Les controvèrsies internacionals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG6. Utilitzar correctament una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • CE6. Identificar i valorar els aspectes essencials de la política internacional
 • CE7. Descriure i analitzar l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • 19. Conèixer la política internacional.
 • 20. Comprendre l'estructura i el funcionament de la Unió Europea.
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques
 • 25. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució.
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 28. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE19. Conèixer la política internacional
 • CE20. Comprendre l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
 • 31. Treballar en equip.
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social

Continguts

1. Lliçó 1. LES COMPETÈNCIES DE L’ESTAT. Nocions generals. Les competències reglades i discrecionals. Les competències personals i estatals (territorials).

2. Lliçó 2. LES COMPETÈNCIES PERSONALS DE L’ESTAT. La nacionalitat. Les competències sobre els seus nacionals al seu territori i a l’estranger. L’apatrídia. El règim d’estrangeria. El dret d’asil i l’estatut de refugiat. La protecció diplomàtica.

3. Lliçó 3. LES COMPETÈNCIES ESTATALS DE L’ESTAT L’espai terrestre; L’adquisició del territori. Els espais marítims; La delimitació dels espais marítims; La zona contigua; La plataforma continental; La zona econòmica exclusiva. L'espai aeri. Altres: l'espai ultraterrestre; els cursos d'aigua internacionals; els espais polars.

4. Lliçó 4. ELS ÒRGANS DE L’ESTAT ENCARREGATS DE LES RELACIONS INTERNACIONALS. Classificació. El Cap d’Estat i el Cap de Govern. El Ministre d’Assumptes Exteriors. Les missions diplomàtiques. La diplomàcia ad hoc: les missions especials. Les oficines consulars. L'acció exterior de les Comunitats Autònomesi dels governs locals

5. Lliçó 5. LA SOLUCIÓ PACÍFICA DE CONTROVÈRSIES Les controvèrsies internacionals. L’obligació de la solució pacífica de controvèrsies internacionals. Els mitjans de solució pacífica. Els mitjans diplomàtics. La negociació. Els bons oficis. La mediació. La conciliació. La investigació dels fets. Els mitjans jurisdiccionals. L’arbitratge. El Tribunal Internacional de Justícia. El sistema de Nacions Unides: L’Assemblea General; El Consell de Seguretat; El Secretari General.

6. Lliçó 6. L’ÚS DE LA FORÇA ARMADA Evolució. Prohibició de l’ús de la força armada. Excepcions: el sistema de seguretat col•lectiva de les NU i la legítima defensa. La responsabilitat de protegir.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 15 17
Classes participatives 0 26 26
Prova d'avaluació 2 30 32
Total 4 71 75

Bibliografia

 • Diez de Velasco, Manuel (2009). Instituciones de derecho internacional público (17º). Tecnos. Catàleg
 • Pastor Ridruejo, José Antonio (2014). Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales (18a ed). Madrid: Tecnos.
 • Pastor Ridruejo, José Antonio (2016). Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales (20). Tecnos.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen global de l'assignatura Aquesta activitat ÉS RECUPERABLE. Es valorarà l'adequació de les respostes a les qüestions plantejades.
És imprescindible una nota mínima de 4 sobre 10 per fer mitja amb la resta de les activitats.
70
Supòsit pràctic de relació de continguts aplicats a la realitat Aquesta activitat NO ÉS RECUPERABLE. 30

Qualificació

L'examen és recuperable tant pels alumnes que no aprovin com per aquells que no es presentin.

En cas de còpia a l'examen o de plagi total o parcial en les altres activitats avaluables es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperar. El frau no dóna lloc a recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat aquell alumne que no accedeixi a l'aula en la que es desenvolupi una activitat. L'alumne que entregui una prova en blanc es considerarà presentat. Els no presentats poden presentar-se en la data oficial de recuperació de l'examen i que correspon a un 70% de la nota final.