Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura estudia el sector públic tant des de la vessant dels recuros dels quals n'obté ingressos per fer front a la despesa pública com des de la vessant dels procediments per fer efectiva la despesa. S'analitza els diferents ingressos públics i dins de la despesa el paper clau que juga el pressupost dels ens públics així com les exigències de l'estabilitat pressupostària. Inclou les funcions que ha de desenvolupar el sector públic a l'economia i els indicadors que mesuren la seva dimensió a una economia determinada.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERTO NAVARRO GARCIA  / POL PUIGDOMENECH CLOT  / ESTEBAN QUINTANA FERRER
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • 11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmico-financers de les administracions públiques.
 • 12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • CE11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmics i financers de les administracions públiques
 • CE12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • 31. Treballar en equip.
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social

Continguts

1. EL SECTOR PÚBLIC COM A SUBJECTE ECONÒMIC DE LA HISENDA PÚBLICA: CONCEPTE, DELIMITACIÓ I MESURA

          1.1. Delimitació del sector públic

          1.2. Principals índexs de mesura del Sector Públic

                    1.2.1. Índexs basats en les despeses públiques

                    1.2.2. Índexs basats en els ingressos públics

                    1.2.3. Altres índexs de mesura del sector públic

          1.3. Evolució del sector public a Espanya

          1.4. Comparació internacional

          1.5. El creixement del sector públic

          1.6. Els objectius econòmics del Sector Públic

                    1.6.1. L'assignació de recursos

                    1.6.2. La distribució de la renda

                    1.6.3. L'estabilitat econòmica

                    1.6.4. Creixement econòmic

2. ELS INGRESSOS PÚBLICS

          2.1. El deute públic: concepte, classificació. L'endeutament públic a Espanya i la seva sostenibilitat

          2.2. Altres ingressos públics

          2.3. Ingressos tributaris

                    2.3.1. Impostos

                    2.3.2. Contribucions especial

                    2.3.3. Taxes (i la seva relació amb els preus públics)

          2.4. Els principis tributaris

                    2.4.1. Els principis de simplicitat, suficiència, equitat i neutralitat

                    2.4.2. Els principis de capacitat econòmica i de progressivitat

3. EL PRESSUPOST: CONCEPTE, PRINCIPIS I CICLE

          3.1. El concepte de pressupost

          3.2. El cicle pressupostari

                    3.2.1. La fase d'elaboració

                    3.2.2. La fase d'execució

                    3.2.3. La fase de control

          3.3. Els principis pressupostaris

                    3.3.1. Els principis polítics

                    3.3.2. Els principis econòmics

                    3.3.3. El principi d'estabilitat pressupostària

          3.4. Estructura pressupostària

4. LA IMPOSICIÓ TRIBUTÀRIA

          4.1. Els elements bàsics d'un tribut

                    4.1.1. Fet imposable i obligats tributaris

                    4.1.2. Base imposable i base liquidable

                    4.1.3. Tipus de gravamen

                    4.1.4. Quota tributària

                    4.1.5. Deute tributari

          4.2. La imposició directa

                    4.2.1. L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

                    4.2.2. L'Impost de Societats

                    4.2.3. L'Impost sobre Sucessions i Donacions

                    4.2.4. L'impost sobre béns immobles

                    4.2.5. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica

          4.3. La imposició indirecta

                    4.3.1. L'Impost sobre el Valor Afegit

                    4.3.2. Els Impostos Especials

5. LA HISENDA DESCENTRALITZADA

          5.1. La distribució del poder tributari

          5.2. El Sistema Tributari Autonòmic

          5.3. El Sistema Tributari Local

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 42 46
Classes expositives 32 0 32
Classes pràctiques 4 10 14
Lectura / comentari de textos 4 13 17
Prova d'avaluació 0 34 34
Seminaris 2 2 4
Tutories 3 0 3
Total 49 101 150

Bibliografia

 • Bustos Gisbert, Antonio (2011 ). Curso básico de hacienda pública (2ª ed.). Madrid: Colex. Catàleg
 • Bustos Gisbert, Antonio (2010 ). Lecciones de hacienda pública (5a ed.). Majadahonda, Madrid: Colex. Catàleg
 • Corona Ramón, Juan Francisco (1994 ). Teoría básica de hacienda pública . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Delgado Rivero, Francisco José (2012 ). Principios de hacienda pública : teoría de los impuestos . Collado Villalba (Madrid): Delta. Catàleg
 • Esteller Moré, Alejandro (2014 ). Economía de los impuestos . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Rosen, Harvey S (cop. 2002 ). Hacienda pública (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana de España. Catàleg
 • Stiglitz, Joseph E (2003 ). La Economía del sector público (3a ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Recuperat 26-06-2016, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9782000722724 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de supòsits pràctics i participació El lliurament juntament amb la participació a les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 20 % de la nota final de l’assignatura. El contingut d’aquestes pràctiques pot format part de les proves d’avaluació continuada. És de caràcter NO recuperable. 20
Prova d'avaluació continuada 1 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 40
Prova d'avaluació continuada 2 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 40

Qualificació

El sistema d’avaluació és el següent:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran dues proves d’avaluació continuada al llarg del semestre:

• PROVA 1: En aquesta prova s’avaluaran els Temes 1 i 2.
• PROVA 2: En aquesta prova s’avaluaran els Temes 3,4 i 5.

La primera prova suposa un 40 % de la nota final i la segona un 40 %.

Les proves poden estar estructurada entorn a preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics.

Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cadascuna de les proves ha de ser igual o superior a 5.

2. SISTEMA DE PRÀCTIQUES

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran tot un seguit de pràctiques voluntàries que versaran sobre el temari de l’assignatura. Algunes s’hauran d’entregar electrònicament i d’altres es realitzaran a classe.

El contingut d'aquestes pràctiques són susceptibles de ser avaluades a les proves d'avaluació continuada.

Aquestes pràctiques consistiran en analitzar i resoldre supòsits pràctics referents al temari de l’assignatura, així com comentar i estudiar textos i lectures que es proporcionaran a l’alumnat prèviament.

Es valorarà la participació activa dels alumnes a classe el dia de resolució de les pràctiques i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades, tot i que l’assistència a les mateixes és voluntària.

La participació i entrega de les pràctiques, si fos el cas, es valorarà amb un 20% de la nota final.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes es formarà per la mitjana de les dues proves aprovades i per la nota de pràctiques. La mitjana d’aquestes tres parts ha de ser superior a 5.

En cas de no superar alguna de les dues proves d’avaluació continuada, l’alumne podrà examinar-se de la prova o proves no superades a l’examen de recuperació establert a l’efecte. Aquest examen tindrà una estructura similar a la de les proves d’avaluació continuada.

La nota de pràctiques i participació (20%) NO és recuperable.

Aquells alumnes que vulguin pujar nota es podran presentar a l’examen de recuperació establert, amb la consideració que la nota final que constarà a l’expedient serà la de l´últim examen realitzat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només els estudiants que no s'hagin presentat a cap de les dues proves d'avaluació continuada ni a la recuperació de la proves tindran la qualificació de "No presentat".

Assignatures recomanades

 • Finançament d'estats compostos
 • Globalització i fiscalitat
 • Polítiques fiscals i serveis públics
 • Tributació local