Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La teoria de l'organització aplicada a l'Administració pública. L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. Els òrgans administratius. Les Administracions públiques territorials. Les Administracions públiques no territorials; especial referència a l'organització de les universitats públiques.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. La teoria de l'organització

          1.1. Les teories de les organitzacion

          1.2. Teoria de l’organització i Administració pública

          1.3. Els elements bàsics de l’estructura administrativa

2. L'organització administrativa

          2.1. La personificació jurídica de l’Administració pública

          2.2. Principis de l’actuació de l’Administració

          2.3. Principis de la relació entre Administracions

          2.4. La potestat organitzativa

          2.5. Tipologia d’entitats públiques

3. Òrgans administratius

          3.1. L’òrgan administratiu

          3.2. Les relacions entre òrgans

          3.3. Classificacions dels òrgans administratius

          3.4. El règim jurídic dels òrgans col•legiats

          3.5. La competència i les tècniques per al seu exercici

4. L'administració de l'Estat

          4.1. Concepte i divisions de l'Administració general de l'Estat

          4.2. Organització central: òrgans superiors, òrgans directius i elements organitzatius bàsics sense la condició d'òrgan

          4.3. L’Administració perifèrica de l’Estat: concepte, Delegacions de Govern, Subdelegacions de Governs, Direccions insulars

5. L'administració autonòmica

          5.1. Marc constitucional de formació del sistema autonòmic

          5.2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya

          5.3. Organització central, sectorial i territorial

          5.4. Consorcis, organismes autònoms i empreses públiques

6. L'administració local

          6.1. L’Administració local a la Constitució de 1978

          6.2. Els principis reguladors

          6.3. Les relacions entre entitats locals, administració autonòmica i administració estatal

          6.4. El Municipi, concepte, característiques, elements, règims especials d'organització

          6.5. Diputacions provincials. L'Illa

          6.6. Altres ens locals,la comarca,la vegueria.

7. L'administració no territorial

          7.1. L’Administració consultiva

          7.2. L’Administració institucional.

          7.3. L’Administració corporativa

          7.4. L'Administració independent. Especial referència a les universitats públiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 6 7
Classes expositives 18 20 38
Elaboració de treballs 5 25 30
Prova d'avaluació 4 30 34
Total 28 81 109

Bibliografia

 • Sánchez Morón, Miguel (2011 ). Derecho administrativo : parte general (7a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Cosculluela Montaner, Luis (2010 ). Manual de derecho administrativo : parte general (21a ed.). Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters. Catàleg
 • Curso de Derecho Administrativo. Vol. 2 , 12a ed. (2011 ). Civitas. Catàleg
 • Joan M. Trayter (2013). Derecho administrativo. Parte general. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Ramió, Carles (cop. 1999 ). Teoría de la organización y administración pública . Madrid: Tecnos :Universitat Pompeu Fabra. Catàleg
 • Pfeffer, Jeffrey (1987 ). Organizaciones y teoría de la organización . Barcelona [etc.]: El Ateneo. Catàleg
 • Tompkins, Jonathan R. (2004). Organization theory and public management. Stamford, Connecticut, USA: Wadsworth Publishing.
 • Weber, Max (1964 ). Economía y sociedad : esbozo de sociología comprensiva (2ª ed.). México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Cerrillo Martínez, Agustí (2006). Órganos colegiados electrónicos. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi.
 • Salom Parets, Aina (cop. 2007 ). Los colegios profesionales . Barcelona: Atelier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat d'avaluació continuada: Entrega i exposició d'un treball sobre un epígraf del temari de l'assignatura (20% de la nota final) Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 20
Activitat d'avaluació continuada: Prova escrita (70%) de la nota de l'assignatura. Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 70
Activitat d'avaluació continuada: Resolució a classe d'una pràctica (5% de la nota final) Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 5
Activitat d'avaluació continuada: Resolució a classe d'una pràctica (5% de la nota final) Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 5

Qualificació

A) L'assignatura s'impartirà en règim d'avaluació continuada i la nota s'obtindrà a partir de diverses activitats obligatòries:

1. Activitat d'avaluació continuada: Entrega i exposició d'un treball sobre un dels epígrafs del programa i lliurament del material al professor per a l’avaluació (20% de la nota final).

2. Activitat d'avaluació continuada: Resolució a classe de dues pràctiques que es publicaran amb antel•lació i lliurament del material al professor per a l’avaluació (10% de la nota final).

3. Activitat d'avaluació continuada: Prova escrita (70% de la nota final).

S’exigeix una nota mínima de 4 de la prova escrita per tal de sumar la nota de les activitats obligatòries.

Es valorarà l’assistència i participació a classe.

B) Els alumnes que no superin l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, podran presentar-se a l'examen teòric final, que en aquest cas valdrà el 100% de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Observacions

- És imprescindible que l’alumne assisteixi a les classes amb els textos legislatius corresponents.

- Tota la informació relativa a l’assignatura i al desenvolupament d’aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l’assignatura a través d’aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari i la informació no consti a la pàgina web de la Universitat de Girona.

- El professor/a no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle.

- L’assistència a classe és un factor clau pel bon seguiment de l’assignatura.

Assignatures recomanades

 • Dret administratiu I
 • Introducció al dret constitucional