Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi del procés de formació de l'Estat liberal del segle XIX i de la integració constitucional dels discursos polítics i els moviments socials vuitcentistes. Estudi del procés de transformació de l'Estat liberal en Estat social i democràtic de Dret durant el segle XX, i de la influència en el procés de discursos polítics i moviments socials.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
TÜNDE MIKES JANI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 • CG2. Treballar en equip
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG6. Utilitzar correctament una llengua estrangera
 • 7. Comprendre les teories polítiques contemporànies.
 • 8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials.
 • CG9. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE7. Comprendre les teories polítiques contemporànies
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 31. Treballar en equip.

Continguts

1. Introducció conceptual. Sessió dedicada a introduir els conceptes bàsics que s'aniran citant al llarg del curs.

2. L'Europa anterior a la Primera Guerra Mundial (1885 - 1920)

3. El període d'entreguerres: pau, recuperació i guerra total (1920 - 1945)

4. El món bipolar i la Guerra Freda(1945 - 1989)

5. Els mons perifèrics: descolonització i creació del Tercer Món (1945 - 1989)

6. La fi dels paradigmes: de la caiguda de l'URSS a l'era de la globalització i la hegemonia dels Estats-Units(1989 - 2000)

7. Les transformacions de la societat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 29 34 63
Classes participatives 8 21 29
Debat 2 4 6
Lectura / comentari de textos 1 5 6
Prova d'avaluació 14 39 53
Total 54 103 157

Bibliografia

 • Calvocoressi, Peter (1999). Historia Política del Mundo Contemporáneo. De 1945 a nuestros días. (7º). Madrid: Akal Ediciones. Catàleg
 • Fuentes Asragones, Juan Francisco (2001). Historia Universal del siglo XX: de la 1ª G. M. al ataque a las torres gemelas.. Sintesis. Catàleg
 • Pérez Sánchez, A. i Martín de La Guardia, R. M. (Coordinadores) (1996). Lecciones sobre Historia Contemporánea del mundo extraeuropeo.. Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial. Catàleg
 • Artola, Miguel (2005 ). Contemporánea : la historia desde 1776 . Madrid: Alianza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Setmana 4 pràctica: PRIMERA PROVA ESCRITA prova escrita de la matèria del primer seminari 10
Setmana 5 pràctica :
seminari nº 1
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 5
Setmana 7 pràctica : mapes i cronologia
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de casos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 5
Setmana 8 pràctica :
SEGONA PROVA ESCRITA
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 10
Setmana 9 pràctica :
seminari 2
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 5
Setmana 12 pràctica: TERCERA PROVA ESCRITA Prova escrita del material del tercer seminari 10
Setmana 13 pràctica:
seminari 3
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 5
31 de gener:
examen de recuperació de teoria
examen individual oral de tota la matèria de l'assignatura 50

Qualificació

MÈTODES DOCENTS I SISTEMES D'AVALUACIÓ:

El procés d'aprenentatge dels continguts de l'assignatura s'organitza al voltant de dos tipus de docència: la classe expositiva i els seminaris de lectura o classes pràctiques.

A. LA CLASSE EXPOSITIVA

Es tracta de classes teòriques de tipus expositiu i participatiu.
El professor s'encarrega de fer conèixer els conceptes i elements essencials de les lliçons.

B. ELS SEMINARIS DE LECTURA O CLASSES PTÀCTIQUES

L'objectiu és fer entendre pels estudiants els diversos temes que es treballen en les classes expositives a través de la lectura i anàlisis de texts o documents escrits o visuals.
l'assistència als seminaris és obligatòria, la nota dels seminaris equival al 20 % de la nota final.

C. AVALUACIÓ

1; El contingut de les classes expositives s'avaluarà a través de l'examen teòric final.
En aquesta prova es puntuaran els coneixements que l'estudiant ha adquirit durant el curs acadèmic.
S'avaluarà de tot el temari de l'assignatura: aquesta prova tindrà el valor del 50 % de la nota final.
La forma de l'examen podrà ser una sèrie de preguntes de tipus test amb respostes alternatives, com també contestar a preguntes a desenvolupar o una combinació d' ambdues modalitats o un examen oral.
La modalitat concreta es comunicarà als estudiants amb deguda antelació.

2; el contingut dels seminaris de lectura s'avaluarà a través de 4 proves escrites que es realitzaran en 4 sessions presencials.

La nota final de la part pràctica equival a la mitjana de les 3 millors proves de cada estudiant( es descarta la prova que ha tingut la pitjor nota).
El valor d'aquestes proves és el 30 % de la nota final de l'assignatura ( cada prova equival al 10 % ; 3x10 = 30 %)i al mínim 2 d'elles han de tenir una nota numèrica de 5 o superior.

El valor dels seminaris - exercicis orals que tindran lloc sempre després de la prova escrita però de la mateixa matèria - serà el 15 % de la nota final ( 3x5 = 15)
El restant 5% es pot aconseguir amb la prova de mapes i cronologia (obligatòria)

Així la nota final de l'assignatura serà: 50 % de teoria, 30 % de proves escrites i 20 % de seminaris.

L' aprovat de l'assignatura és la nota numèrica de 5 o superior.
La nota final és la mitjana de la teoria i de la pràctica, cada una té el 50 % de la nota final.

En tot cas, només es farà la mitja entre la teoria i la pràctica quan l'estudiant hagi obtingut una nota numèrica de 5 o superior en cada una d'elles.

ELS ESTUDIANTS QUE NO SUPERIN LA PART PRÀCTICA DE L'ASSIGNATURA (proves escrites i seminaris) NO TINDRAN EL DRET A REALITZAR L'EXAMEN TEÒRIC DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA I HAURAN DE REALITZAR DIRECTAMENT L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ.

4; L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ SERÀ ORAL.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tots aquells alumnes que no es presentin a cap classe teòrica o pràctica i que no entreguin cap pràctica seràn considerants no presentats.
La resta d'opcions, exceptuant els alumnes que aprovin les pràctiques i la teòrica, seràn considerants suspesos.

Observacions


1. Les classes s'impartiran en català. En tot cas per facilitar l'incorporació i el seguiment de l'assignatura per part dels alumnes estrangers es podran en part impartir en castellà.
En qualsevol cas l'estudiant podrà expressar-se oralment o per escrit en la llengua oficial que desitja.

2. Es prohibeix tot tipus de gravació en imatge i/o so de les classes

3. L' examen de teoria i les proves escrites i/o seminaris de lectures només es realitzaran en les dates oficials assenyalades per la UdG i/o en la fitxa docent.

4. Les revisions de les diferents proves només es realitzaran en la data (dia, hora i lloc) que s'assenyalarà el dia en que es celebrin les proves i/o amb la publicació dels llistats de notes.

5. L'aprovat és la nota numèrica de 5 o superior. La nota final és la mitja de la nota de l'examen teòric i de la mitja aritmètica de les classes pràctiques. Cadascuna d'aquestes dues parts representa el 50% de la nota. En tot cas, només es farà mitja entre ambdues quan en cadascuna d' elles s'hagi obtingut una nota numèrica de 5 o superior.

6. L'assistència a les classes teòriques no és obligatòria però molt recomanable. L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria.
Respecte a això:

a; Classes pràctiques: No realitzar les proves pràctiques ( escrites, seminaris i mapes i cronologia ) i teòriques equival a no poder anar a la primera convocatòria i l'obligació d'anar directament a la segona convocatòria que és ORAL.

b; no realitzar l'examen de teoria equival a suspendre el curs i repetir-lo.

c; per a aprovar l'assignatura és necessari realitzar 3 proves escrites, participar als seminarisi, a la prova de mapes i cronologia i realitzar amb èxit l'examen teòric


7. Tenir suspeses, tant la part de teoria com la part pràctica, equival a tenir suspès el curs i haver-lo de repetir.

8. Donat que el sistema d'avaluació és continu al llarg del curs, únicament es posarà com nota NO PRESENTAT quan l'alumne no realitzi cap prova a classe: ni les proves escrites, ni els seminaris de lectura, ni l'examen teòric al final del semestre.

Assignatures recomanades

 • Història del dret català
 • Història del dret i de les institucions
 • Història dels sistemes jurídics comparats
 • Introducció a la sociologia
 • Introducció al dret constitucional