Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi del procés de formació de l'Estat liberal del segle XIX i de la integració constitucional dels discursos polítics i els moviments socials vuitcentistes. Estudi del procés de transformació de l'Estat liberal en Estat social i democràtic de Dret durant el segle XX, i de la influència en el procés de discursos polítics i moviments socials.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
TÜNDE MIKES JANI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 • CG2. Treballar en equip
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG6. Utilitzar correctament una llengua estrangera
 • 7. Comprendre les teories polítiques contemporànies.
 • 8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials.
 • CG9. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE7. Comprendre les teories polítiques contemporànies
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 31. Treballar en equip.

Continguts

1. Introducció conceptual. Sessió dedicada a introduir els conceptes bàsics de l'assignatura. La crisi de l' Antic Règim. Formació i triomf de l'Estat-Nació a Europa. Revolució liberal i constitucionalisme. Economia i societat europees en la primera part del segle XIX. Capitalisme, socialisme i moviment obrer.

2. L'Europa anterior a la Primera Guerra Mundial (1870 - 1914) dinàmica econòmica,demogràfica i processos socials. Els sistemes polítics, la construcció de les nacions i la gestió dels imperis. La crisi de l' Europa - món: Europa entre dos segles. La 'belle époque' i la emergència del món extra-europeu. Les causes de la gran confrontació imperialista.

3. La primera guerra mundial: orígens, política d'aliances. La guerra total i l'any crucial de 1917. Les innovacions tècniques i el final del conflicte. Els acords de pau de Versailles i el balanç del conflicte: els llegats de la guerra.

4. La revolució russa: la Rússia dels zars i la seva oposició. Les revolucions de 1917. La guerra civil i la organització del sistema soviètic. El comunisme de guerra i la NEP.Stalin i la transformació econòmica de la URSS. GULAG i purgues. La evolució política. Les repercussions internacionals de la revolució russa.

5. El món d'entreguerres: (1919-1939). La postguerra: recuperació econòmica i canvi polític. La democràcia europea en dificultats.La convulsa democratització alemanya i la república de Weimar. Modernització democràtica de Europa. La gran depressió i els intents de sortir de la crisis: New Deal, nacionalsocialisme alemany i fascisme italià. El populisme a Amèrica llatina.

6. La segona guerra mundial: crisis i fallida del sistema de Versailles. Els moviments fascistes - els antecedents de la guerra:de la guerra d'Espanya a la guerra mundial. L'agressió i el Blitzkrieg. La generalització del conflicte i la contra ofensiva dels aliats. Guerra europea - guerra mundial. Hitler,Mussolini, Franco. El fí de la guerra i el nou mapa mundial.

7. El món bipolar(1945-1989): les democràcies occidentals. L'establiment dels règims democràtics. El funcionament de les democràcies parlamentàries. Estats-Units i Europa occidental.Recuperació i creixement econòmic. Cap a la integració econòmica. Crisi del petroli,anys vuitanta: els governs socialistes i la 'revolució conservadora'

8. El bloc socialista: 1945-1989. Del estalinisme a la desestalinització. Les democràcies populars. L'era de Breznev, la oposició anti soviètica en les democràcies populars i les reformes de Gorbatxov. 'L'enfonsament dels règims comunistes en 1989. La desaparició de la URSS. Xina: de la revolució al pragmatisme.

9. La guerra freda i les noves formes del conflicte. les dues grans potències i la divisió del món en dos blocs. Guerra freda i la carrera de l'armament. Les guerres limitades: Corea, Vietnam,Palestina, Irán-Irak i les intervencions militars.

10. El món perifèric: el procés de la descolonització i els problemes del tercer món (1945-1989) els imperis en el període d'entreguerres. Moviments nacionalistes i l'aparició del tercer món. Causes i fases de la descolonització. Asia, Àfrica. Cops militars i conflictes bèl·lics. La Revolució iraniana. Dependència econòmica i moviments revolucionaris en Amèrica Llatina. Revolució cubana. Conseqüències de la descolonització.

11. El final dels paradigmes: des del declivi del comunisme a la era de la globalització. Hegemonia dels Estats-Units. (1989-2000) Hegemonia dels estats-Units. La Unió europea.La transició dels 'estats socialistes'. Desenvolupament i crisi al Pacífic asiàtic. Els fonamentalismes: Iran, Argèlia,Afganistan. Guerra i pau a Àfrica i al Pròxim Orient.

12. Les transformacions de la societat i la globalització. Les tecnologies de la informació i la nova economia globalitzada. Globalització,pobresa i desigualtat. Problemes del medi ambient, cultura, oci. El terrorisme global. les guerres del segle XXI.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 29 34 63
Classes participatives 8 21 29
Debat 2 4 6
Lectura / comentari de textos 1 5 6
Prova d'avaluació 14 39 53
Total 54 103 157

Bibliografia

 • Calvocoressi, Peter (1999). Historia Política del Mundo Contemporáneo. De 1945 a nuestros días. (7º). Madrid: Akal Ediciones. Catàleg
 • Fuentes Asragones, Juan Francisco (2001). Historia Universal del siglo XX: de la 1ª G. M. al ataque a las torres gemelas.. Sintesis. Catàleg
 • Pérez Sánchez, A. i Martín de La Guardia, R. M. (Coordinadores) (1996). Lecciones sobre Historia Contemporánea del mundo extraeuropeo.. Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial. Catàleg
 • Artola, Miguel (2005 ). Contemporánea : la historia desde 1776 . Madrid: Alianza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Setmana 4 pràctica: PRIMERA PROVA ESCRITA prova escrita de la matèria del primer seminari 10
Setmana 5 pràctica :
seminari nº 1
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 5
Setmana 7 pràctica : mapes i cronologia /1.
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de casos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 5
Setmana 8 pràctica :
SEGONA PROVA ESCRITA
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 10
Setmana 9 pràctica :
seminari 2
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 5
Setmana 12 pràctica: TERCERA PROVA ESCRITA Prova escrita del material del tercer seminari 10
Setmana 13 pràctica:
seminari 3
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 5

examen de recuperació de teoria
examen individual oral de tota la matèria de l'assignatura 50

Qualificació

MÈTODES DOCENTS I SISTEMES D'AVALUACIÓ:

El procés d'aprenentatge dels continguts de l'assignatura s'organitza al voltant de dos tipus de docència: la classe expositiva i els seminaris de lectura o classes pràctiques.

A. LA CLASSE EXPOSITIVA

Es tracta de classes teòriques de tipus expositiu i participatiu.
El professor s'encarrega de fer conèixer els conceptes i elements essencials de les lliçons.

B. ELS SEMINARIS DE LECTURA O CLASSES PTÀCTIQUES

L'objectiu és fer entendre pels estudiants els diversos temes que es treballen en les classes expositives a través de la lectura i anàlisis de texts o documents escrits o visuals.
l'assistència als seminaris és obligatòria, la nota dels seminaris equival al 20 % de la nota final.

C. AVALUACIÓ

1; El contingut de les classes expositives s'avaluarà a través de l'examen teòric final.
En aquesta prova es puntuaran els coneixements que l'estudiant ha adquirit durant el curs acadèmic.
S'avaluarà de tot el temari de l'assignatura: aquesta prova tindrà el valor del 50 % de la nota final.
La forma de l'examen podrà ser una sèrie de preguntes de tipus test amb respostes alternatives, com també contestar a preguntes a desenvolupar o una combinació d' ambdues modalitats o un examen oral.
La modalitat concreta es comunicarà als estudiants amb deguda antelació.

2; el contingut dels seminaris de lectura s'avaluarà a través de 3 proves escrites + una prova de mapes i cronologia que es realitzaran en 4 sessions presencials.

La nota final de la part pràctica equival a la mitjana de les 3 proves escrites de cada estudiant que ha de ser un aprovat o superior.
El valor d'aquestes proves és el 30 % de la nota final de l'assignatura ( cada prova equival al 10 % ; 3x10 = 30 %)i al mínim 2 d'elles han de tenir una nota numèrica de 5 o superior.

El valor dels seminaris - exercicis orals que tindran lloc sempre després de la prova escrita però de la mateixa matèria - serà el 15 % de la nota final ( 3x5 = 15)
El restant 5% es pot aconseguir amb la prova de mapes i cronologia (obligatòria)

Així la nota final de l'assignatura serà: 50 % de teoria, 30 % de proves escrites i 20 % de seminaris/ mapes i cronologia

L' aprovat de l'assignatura és la nota numèrica de 5 o superior.
La nota final és la mitjana de la teoria i de la pràctica, cada una té el 50 % de la nota final.

En tot cas, només es farà la mitja entre la teoria i la pràctica quan l'estudiant hagi obtingut una nota numèrica de 5 o superior en cada una d'elles.

ELS ESTUDIANTS QUE NO SUPERIN LA PART PRÀCTICA DE L'ASSIGNATURA (proves escrites, seminaris i mapes i cronologia) NO TINDRAN EL DRET A REALITZAR L'EXAMEN TEÒRIC DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA I HAURAN DE REALITZAR DIRECTAMENT L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ.

4; L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ SERÀ ORAL.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tots aquells alumnes que no es presentin a cap classe teòrica o pràctica i que no entreguin cap pràctica seràn considerants no presentats.
La resta d'opcions, exceptuant els alumnes que aprovin les pràctiques i la teòrica, seràn considerants suspesos.

Observacions


1. Les classes s'impartiran en català. En tot cas per facilitar l'incorporació i el seguiment de l'assignatura per part dels alumnes estrangers es podran en part impartir en castellà.
En qualsevol cas l'estudiant podrà expressar-se oralment o per escrit en la llengua oficial que desitja.

2. Es prohibeix tot tipus de gravació en imatge i/o so de les classes

3. L' examen de teoria i les proves escrites i/o seminaris de lectures només es realitzaran en les dates oficials assenyalades per la UdG i/o en la fitxa docent.

4. Les revisions de les diferents proves només es realitzaran en la data (dia, hora i lloc) que s'assenyalarà el dia en que es celebrin les proves i/o amb la publicació dels llistats de notes.

5. L'aprovat és la nota numèrica de 5 o superior. La nota final és la mitja de la nota de l'examen teòric i de la mitja aritmètica de les classes pràctiques. Cadascuna d'aquestes dues parts representa el 50% de la nota. En tot cas, només es farà mitja entre ambdues quan en cadascuna d' elles s'hagi obtingut una nota numèrica de 5 o superior.

6. L'assistència a les classes teòriques no és obligatòria però molt recomanable. L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria.
Respecte a això:

a; Classes pràctiques: No realitzar les proves pràctiques ( escrites, seminaris i mapes i cronologia ) i teòriques equival a no poder anar a la primera convocatòria i l'obligació d'anar directament a la segona convocatòria que és ORAL.

b; no realitzar l'examen de teoria equival a suspendre el curs i repetir-lo.

c; per a aprovar l'assignatura és necessari realitzar 3 proves escrites, participar als seminarisi, a la prova de mapes i cronologia i realitzar amb èxit l'examen teòric


7. Tenir suspeses, tant la part de teoria com la part pràctica, equival a tenir suspès el curs i haver-lo de repetir.

8. Donat que el sistema d'avaluació és continu al llarg del curs, únicament es posarà com nota NO PRESENTAT quan l'alumne no realitzi cap prova a classe: ni les proves escrites, ni els seminaris de lectura, ni l'examen teòric al final del semestre.

Assignatures recomanades

 • Història del dret català
 • Història del dret i de les institucions
 • Història dels sistemes jurídics comparats
 • Introducció a la sociologia
 • Introducció al dret constitucional