Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Proporcionar instruments per a l’estudi i la investigació jurídica, recerca d’informació, de bases de dades jurídiques, l’ús adequat del llenguatge jurídic, la redacció de documents amb el degut sistema de citació de textos i l’expressió oral.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ESTHER JORDANA SANTIAGO  / JOSE LUIS LINARES PINEDA  / ALBERT LLADO MARTINEZ  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO  / ALBERTO NAVARRO GARCIA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ESTHER JORDANA SANTIAGO  / JOSE LUIS LINARES PINEDA  / ALBERT LLADO MARTINEZ  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO  / ALBERTO NAVARRO GARCIA
Idioma de les classes:
Català (15%), Castellà (80%), Anglès (5%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ESTHER JORDANA SANTIAGO  / JOSE LUIS LINARES PINEDA  / ALBERT LLADO MARTINEZ  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO  / ALBERTO NAVARRO GARCIA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Grup D4

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ESTHER JORDANA SANTIAGO  / JOSE LUIS LINARES PINEDA  / ALBERT LLADO MARTINEZ  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO  / ALBERTO NAVARRO GARCIA
Idioma de les classes:
Català (15%), Castellà (80%), Anglès (5%)

Competències

  • 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
  • 2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
  • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
  • 5. Redactar correctament textos jurídics.
  • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
  • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
  • 16. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals.

Continguts

1. BLOC 1 - QUÈ ÉS UN TREBALL FINAL DE GRAU?

          1.1. Reglament de la Facultat de Dret i document de pautes

          1.2. Tipologia de Treballs Finals de Grau

          1.3. L'elecció d'un tema de recerca

          1.4. Instruments per evitar el plagi

2. BLOC 2 - LA CERCA D'INFORMACIÓ: INSTRUMENTS

          2.1. Recursos i bibliografia

          2.2. Base de dades: Westlaw, Lexis Nexis, Scopus, etc.

          2.3. Gestors bibliogràfics: Mendeley

3. BLOC 3 - REDACCIÓ, ESTIL I EDICIÓ DE LA RECERCA

          3.1. Principals estils de cites bibliogràfiques

          3.2. Les cites legislatives i jurisprudencials

          3.3. Les referències al peu de pàgina

          3.4. Acrònims, sigles, abreviatures, etc.

          3.5. Tipus d'índexs i elaboració de taules de continguts

4. BLOC 4 - SISTEMATITZACIÓ I ARGUMENTACIÓ JURÍDICA

          4.1. Tipologia de discursos jurídics

          4.2. Interpretació de textos jurídics

          4.3. Tècniques i mètodes d'argumentació jurídica

5. BLOC 5 - EL DISCURS JURÍDIC

          5.1. Elements de la comunicació

          5.2. Parts del discurs

          5.3. Preparació de la intervenció i assaig

          5.4. L'ús del PowerPoint i Prezi a les exposicions orals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 2 0 2
Classes participatives 21 10 31
Elaboració de treballs 5 22 27
Exposició dels estudiants 1 8 9
Treball en equip 1 2 3
Tutories 3 0 3
Total 33 42 75

Bibliografia

  • Martínez Zorrilla, David (2010). Metodología jurídica y argumentación. Marcial Pons, Ediciciones Jurídicas y Sociales. Catàleg
  • Muñoz Machado, Santiago (Director) (2017). Libro de estilo de la justicia. Espasa Libros.
  • Courtis, C. (2006). Observar la ley. Ensayos sobre metodología de la investigación jurídica. Trotta. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència i participació a classe A totes les sessions es duran a terme diferents tipus d’activitats, exercicis, etc. per comprendre el contingut de l’assignatura. Per poder superar l’assignatura cal assistir almenys al 80% de les sessions. És de caràcter no recuperable. 20
Redacció d’una proposta de treball acadèmic o de final de grau Redacció d’una proposta o memòria de treball acadèmic o de final de grau. Es realitzaran tres lliuraments parcials obligatoris al llarg del semestre. És de caràcter no recuperable. 55
Exposició oral de la proposta de treball acadèmic o de final de grau Desenvolupar un discurs jurídic o una exposició oral en públic englobant els coneixements teoricopràctics adquirits al llarg de l’assignatura. És de caràcter no recuperable. 25

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és continuada i consta de tres parts:

1) ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A CLASSE (20% de la nota final)

A totes les sessions es duran a terme diferents tipus d’activitats, exercicis, etc. per comprendre el contingut de l’assignatura. Per poder superar l’assignatura cal assistir almenys al 80% de les sessions.

2) REDACCIÓ D'UNA PROPOSTA DE TREBALL ACADÈMIC O DE FINAL DE GRAU (55% de la nota final)

Redacció d’una proposta o memòria de treball acadèmic o de final de grau individual d'un màxim de 7 pàgines. Es realitzaran tres lliuraments parcials i obligatoris al llarg del semestre.

3) EXPOSICIÓ ORAL DE LA PROPOSTA DE TREBALL ACADÈMIC O DE FINAL DE GRAU (25% de la nota final)

Desenvolupar un discurs jurídic o una exposició oral en públic de manera individual englobant els coneixements teoricopràctics adquirits al llarg de l’assignatura. Abans de la realització d’aquesta activitat es durà a terme un assaig.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes es formarà per la mitjana del treball, de l’exposició i de l'assistència i participació a classes. La mitjana d’aquestes tres parts ha de ser superior a 5.

Per tal d'aprovar l'assignatura cal seguir el sistema d'avaluació continuada donat que CAP D'AQUESTES ACTIVITATS TÉ EL CARÀCTER DE RECUPERABLE.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només els estudiants que no hagin presentat cap dels lliurament parcials de la memòria ni hagin realitzat l'exposició oral tindran la qualificació de "No presentat"