Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi de les normes que tenen per objecte el concurs de creditors davant de la insolvència del deutor comú així com de la normativa que té per objecte la prevenció de la insolvència.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
VICTOR MARTINEZ MULERO
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (20%), Anglès (15%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. Lliçó 1.- Introducció. 1.1. El sistema concursal espanyol. 1.2. El fonament i la funció del procediment concursal: de la par conditio creditorum a la concursalitat. 1.3. Les tendències de política jurídica i la reforma del Dret concursal espanyol. 1.4. La internacionalització del Dret concursal

2. Lliçó 2.- La declaració de concurs. 2.1. Pressupòsits: A) Pressupòsit subjectiu. B) Pressupòsit objectiu. C) Pressupòsit processal. 2. 2. Procediment: A) L’òrgan jurisdiccional competent. B) La legitimació activa (concurs voluntari i concurs necessari) i passiva: C) Sol•licitud i mesures cautelars. D) Aplanament o oposició del deutor. 2.3. Interlocutòria de declaració de concurs. 2.4. Publicitat. 2.5 Desestimació i indemnització de danys i perjudicis.

3. Lliçó 3. Els òrgans del concurso. 3.1. L’òrgan judicial: el jutge de lo mercantil.: A) Extensió objectiva de la jurisdicció. B) Extensió territorial de la jurisdicció. 3.2. L’òrgan d’administració: l’administració concursal: A) Composició i estructura. B) Nomenament. C) Funcions. D) Estatut. 3.3. L’organització dels creditors: la junta de creditors. 3.4. El Ministeri fiscal.

4. Lliçó 4. La posició del deutor. 4.1. Les facultats patrimonials: A) La intervenció com a regla i la suspensió. B) Significat i eficàcia. C) Actes contraris. 4.2. Limitacions de drets i llibertats fonamentals.: A) Finalitat i abast. B) Pressupòsits per l’adopció. C) Contingut. 4.3. Els deures concursals del deutor. 4.4. Altres efectes.

5. Lliçó 5. La posició dels creditors. 5.1. Les accions individuals, les execucions i els constrenyiments. 5.2. L’execució de les garanties reals. 5.3. La integració en la massa passiva: A) Comunicació i reconeixement. B) Classificació. 5.4. Els creditors amb dret d’execució separada. 5.5. Els creditors amb dret de separació. 5.6. Les modificacions dels crèdits: A) Compensació, B) Interessos. C) Prescripció. 5.6. Les modificacions dels contractes: A) Contractes amb obligacions recíproques. B) Contractes de treball i convenis col•lectius. C) Contractes del personal d’alta direcció. D) Contractes amb les Administracions Públiques. E) Rehabilitació de contractes.

6. Lliçó 6. La massa activa. 6.1. El principi d’universalitat. 6.2. La reducció de la massa activa. 6.3. La reintegració de la massa activa: A) Fonament. B) Les accions rescissòries. C) Altres accions de reintegració. D) Els acords de refinançament. 6.4. L’ inventari de la massa activa. 6.5. L’administració i conservació de la massa activa. 6.6. L’alienació de la massa activa. 6.7. L’ informe de l’administració concursal: A) Significat i funció. B) Contingut. C) Els documents adjunts. D) Publicitat E) Impugnació. 6.8. Els deutes de la massa.

7. Lliçó 7. El conveni concursal. 7.1. Concepte i naturalesa i funció. 7.2. La forma i el contingut de la proposta de conveni. 7.3. Els documents complementaris. 7.4. La proposta anticipada de conveni: A) Presentació. B) L’admissió a tràmit. C) L’escrit d’avaluació. D) L’acceptació mitjançant l’adhesió dels creditors. E) L’aprovació judicial. F) La oposició a l’aprovació i el rebuig d’ofici. G) El manteniment de la proposta. 7.5. Les propostes ordinàries de conveni: A) Presentació. B) La interlocutòria d’obertura de la fase de conveni. C) L’admissió a tràmit. D) L’escrit d’avaluació. D) L’adhesió dels creditors. E) L’acceptació per la Junta o mitjançant adhesions. F) L’aprovació judicial i el rebuig d’ofici. G) L’oposició a l’aprovació judicial. 7.6. L’eficàcia i els efectes del conveni aprovat. 7.7. El compliment i l’ incompliment del conveni.

8. Lliçó 8. La liquidació i la distribució dels costos del concurs. 8.1. La liquidació anticipada. 8.2. L’obertura de la fase de liquidació: A) Casos. B) Efectes. 8.3. El pla de liquidació. 8.4. Las operacions de liquidació. 8.5. La posició de l’administració concursal. 8.6. El pagament dels crèdits.

9. Lliçó 9. La conclusió del concurs. 9.1. Les causes de conclusió del concurs. 9.2. Els efectes de la conclusió del concurs 9.3. La reobertura del concurs.

10. Lliçó 10. La qualificació del concurs. 10.1. La procedència de la qualificació concursal. 10.2 El concurs culpable: A) Criteri de qualificació. B) Sentencia. C) Efectes. 10.3 La responsabilitat concursal: A) Pressupòsits. B) Naturalesa.

11. Lliçó 11. Els procediments paraconcursals i el tractament de la crisi per sectors 11.1. Introducció. 11.2. Un exemple històric significatiu: el tractament de la crisi de les «companyies i empreses de ferrocarrils i altres obres públiques». 11.3. La legislació de crisis del sector industrial. 11.4. La legislació de crisis del mercat financer. A) Mercat del crèdit. B) Mercat de valors. C) Mercat d’assegurances.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 20 5 25
Exposició dels estudiants 8 16 24
Prova d'avaluació 1 25 26
Total 29 46 75

Bibliografia

 • Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. Madrid: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Anuario de Derecho concursal. Civitas. Catàleg
 • Broseta Pont, Manuel y Martínez Sanz, Fernando (2012). Manual de Derecho Mercantil (2012). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • AA.VV, Coordinador Jiménez Sánchez, Guillermo (2008). Derecho Mercantil (2008). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Sánchez Calero, Fernando (2012). Instituciones de Derecho Mercantil (2012). Pamplona: Aranzadi. Catàleg
 • Menéndez Menéndez, Aurelio y Uría, Rodrigo (2012). Lecciones de Derecho Mercantil (2012). Madrid: Civitas. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives L'avaluació de l'assignatura tindrà en compte la participació a classe a través de preguntes, observacions o comentaris els temes tractats 15
Exposició oral Exposició oral de curta durada sobre un determinat cas o supòsit consensuat amb el professor. Per exemple, una resolució judicial o un determinat precepte normatiu 35
Prova de control Es realitzarà al final del curs una breu prova de control de caràcter fonamentalment pràctic, podent disposar l'estudiant de tota la legislació en matèria concursal per poder resoldre-la. 50

Qualificació

L’avaluació i qualificació dels coneixements es basarà en la realització de tres activitats per part dels estudiants que hagin assistit a un mínim del 85% de les classes:

a) Participació a classe. L'assistència a les classes participatives és voluntària tot i que en cas de fer-se efectiva aquest fet permetrà ser avaluat a partir de la realització de les activitats b) i c)

b) Resolució d'un conjunt de problemes i preguntes que hauran estat lliurades a mitjans de curs als i les estudiants a fi de resoldre-les individualment comentant de manera conjunta i oral les corresponents respostes durant la darrera classe del curs .

c) Els percentatge més important de la qualificació provindrà per aquells estudiants que hagin assistit a classe d'una prova pràctica en la realització de la qual els i les estudiants podran disposar de tota la normativa que creguin necessària tot i que amb caràcter alternatiu a aquesta opció s'oferirà la possibilitat de substituir la realització d'aquesta prova pràctica per la possibilitat de realitzar un treball en matèria concursal consensuat amb el professor i sota les condicions que s'indicaran a l'inici de les classes.

Els estudiants que no compleixin amb els requisits d'assistència indicats hauran de superar l'assignatura a través de la realització del corresponent examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no hagin superat el curs a través de la realització i superació de les activitats d'avaluació descrites i optin per no realitzar l'examen final seran qualificats com a No Presentats.